Положення відділу

Додаток

до рішення Гусятинської селищної ради

від 07.04.2021 року № 388

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціального захисту та охорони здоров’я населення Гусятинської селищної ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ соціального захисту та охорони здоров’я та населення Гусятинської селищної ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Гусятинської селищної ради, утворюється радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи.

1.3. Відділ є підзвітним та підконтрольним Гусятинській селищній раді, селищному голові, виконавчому комітету селищної ради.

1.4. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Основами законодавства України про охорону здоров’я, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, селищної ради та виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами

1.6. Положення про Відділ затверджується Гусятинською селищною радою.

1.7. Повне найменування: Відділ соціального захисту та охорони здоров’я населення Гусятинської селищної ради.

1.8. Юридична адреса Відділу: 48201, Україна, Тернопільська область, селище Гусятин, провулок Героїв Майдану,1.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями Відділу у сфері соціального захисту є:

2.2. Забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, соціальний захист та соціальне обслуговування населення.

2.3. Удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців.

2.4. Призначення та виплата державних соціальних допомог, встановлених законодавством.

 2.5. Забезпечення на території громади реалізації політики з питань підтримки багатодітних сімей, залучення їх до активної громадської діяльності, надання їм соціальної, психологічної, правової допомоги та здійснення заходів, спрямованих на запобігання насильства в сім’ї.

2.6. Участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування осіб з інвалідністю, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання.

2.7. Забезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям.

2.8. Забезпечення соціального захисту найбільш незахищених верств населення шляхом допомоги з оформлення субсидій, соціальних допомог, компенсацій.

2.9. Здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для надання населенню соціальних допомог, компенсацій, відшкодування пільг.

2.10. Здійснення за наявності фінансування розрахунків з організаціями, що надають житлово-комунальні послуги, реалізують газ, тверде та рідке пічне побутове паливо за нараховані населенню як виняток, субсидії, проведення в межах кошторисних призначень розрахунків з підприємствами, що надають послуги особам, які мають право на пільги.

2.11. Здійснення контролю за витрачанням бюджетних коштів та дотриманням бюджетного законодавства підпорядкованими підприємствами, установами та організаціями, які перебувають у комунальній власності громади.

2.12. Проведення державної політики у сфері охорони дитинства, розроблення і здійснення галузевих та регіональних програм поліпшення становища дітей, підтримки сімей з дітьми, вирішення інших питань у цій сфері.

 2.13. Вирішення питань про надання пільг та державної допомоги дітям та сім’ям з дітьми відповідно до законодавства.

2.2. Завданнями Відділу у сфері охорони здоров’я є:

2.2.1. Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою.

2.2.2. Забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення.

2.2.3. Координація та підтримка діяльності закладів, установ та підприємств сфери охорони здоров’я усіх форм власності, розташованих на території громади.

2.2.4. Забезпечення фінансування закладів, установ, організацій і підприємств сфери охорони здоров'я громади, що знаходяться в комунальній власності громади.

2.2.5. Забезпечення взаємодії закладів, установ, організацій і підприємств зазначеної сфери з органами державної влади, профспілками, іншими недержавними і громадськими організаціями.

2.2.6. Участь у формуванні і реалізації кадрової політики у сфері охорони здоров'я в інтересах громади.

2.2.7. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню і розвитку закладів, установ, організацій і підприємств охорони здоров’я, що знаходяться в комунальній власності громади.

2.2.8. Нормативна і програмна підтримка закладів, установ і підприємств охорони здоров’я.

2.2.9. Забезпечення зв’язку та взаємодії із засобами масової інформації.

2.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань з питань соціального захисту:

2.3.1. Організовує роботу, пов'язану з вирішенням питань соціального захисту соціально незахищених громадян, наданням пільг ветеранам війни і праці та особам з інвалідністю, з наданням допомоги в оформленні населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

 2.3.2. Разом з відповідними державними органами і громадськими організаціями сприяє працевлаштуванню осіб з інвалідністю, направляє осіб з інвалідністю для навчання до навчальних закладів сфери соціального захисту населення.

2.3.3. Організовує матеріально-побутове обстеження умов проживання осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, веде облік і сприяє у оформленні особам з інвалідністю та пенсіонерам путівок на санаторно-курортне лікування, сприяє забезпеченню осіб з інвалідністю засобами реабілітації в установленому порядку.

2.3.4. Аналізує стан надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам, здійснює виконання комплексних програм, заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, вносить на розгляд селищного голови, постійних комісій ради та її виконавчого комітету актуальні питання соціального захисту соціально незахищених мешканців територіальної громади.

2.3.5. Веде облік осіб, які потребують влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, відділень соціального обслуговування та оформляє необхідні документи для їх влаштування до цих закладів.

2.3.6. Забезпечує оформлення надання адресної грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, а також допомоги сім’ям з дітьми.

2.3.7. Веде облік осіб, які потребують колісних крісел та інших засобів реабілітації.

2.3.8. Сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги ветеранам, особам з інвалідністю, громадянам похилого віку.

2.3.9. В установлені терміни розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції Відділу та вживає відповідних заходів.

2.3.10. Забезпечує соціальний захист працюючих, які зайняті на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам про охорону праці.

2.3.11. Подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення опіки над повнолітніми недієздатними особами та піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду.

2.3.12. Здійснює державний контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми та допомоги малозабезпеченим сім’ям.

2.3.13. Проводить роботу, пов’язану з охопленням пільгами всіх осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, на підставі Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

2.3.14. Організує роботу з надання щорічної допомоги ветеранам Другої світової війни, ветеранам ОУН - УПА та учасникам бойових дій.

2.3.15. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери.

2.3.16. Організаційно забезпечує роботу селищної ради з питань безпечної життєдіяльності населення.

2.4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань з питань охорони здоров’я:

2.4.1. Сприяє наданню доступного безкоштовного медичного обслуговування на території громади.

2.4.2. Забезпечує відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» розвиток усіх видів медичного обслуговування, розвиток й удосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності, підготовку пропозицій щодо визначення потреби при формуванні замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку фахівців; участь в організації роботи з удосконалення кваліфікації кадрів.

2.4.3. Готує пропозиції селищній раді та її виконавчому комітету для включення до програм стратегії розвитку громади у сфері охорони здоров’я, організовує виконання цих програм, надає виконавчому комітету пропозиції щодо участі у відповідних програмах, які затверджуються селищною радою.

2.4.4. Готує пропозиції раді та її виконавчому комітету стосовно показників у сфері охорони здоров’я для включення в плани підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території громади з питань, пов’язаних з розвитком в громаді сфери охорони здоров’я, реалізацією прав, задоволенням потреб населення у цій сфері.

2.4.5. Проводить аналіз та постійний моніторинг галузі охорони здоров’я, визначає тенденції та перспективи її розвитку в громаді.

2.4.6. Розробляє пропозиції виконавчому комітету селищної ради, проєкт бюджету громади в галузі охорони здоров’я, забезпечує його виконання та щоквартальне подання письмових звітів про хід і результати виконання.

2.4.7. Здійснює керівництво, координацію та контроль за роботою закладів охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності громади. Сприяє матеріально-технічному і фінансовому забезпеченню цих закладів.

2.4.8. Заслуховує звіти про роботу керівників закладів, установ та організацій сфери охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.

2.4.9. Організовує заходи з надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг з метою поховання самотніх громадян у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.4.10. Розглядає у встановленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян, веде прийом громадян з особистих питань і організовує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань.

2.4.11. Організовує забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

2.4.12. Здійснює інші повноваження, делеговані Відділу відповідно до чинного законодавства України.

2.5. Відділ має право:

2.5.1. Здійснювати контроль за наданням ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, особам з інвалідністю, іншим громадянам пільг, установлених чинним законодавством.

2.5.2. Здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності встановленого порядку оформлення документів для призначення державних пенсій і допомоги, законодавчих та інших нормативних актів з питань соціального захисту населення.

2.5.3. Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (незалежно від форм власності) інформацію, документи та інші необхідні матеріали, а від місцевих органів державної статистики статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань – безоплатно.

2.5.4. Вносити до селищної ради пропозиції з питань поліпшення соціального забезпечення і соціального захисту соціально незахищених мешканців територіальної громади.

2.5.5. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

2.5.6. Розробляти та готувати нормативно-правові акти – рішення сесії ради, рішення виконавчого комітету селищної ради, розпорядження селищного голови та інші документи з питань соціального захисту населення.

2.5.7. Подавати селищній раді та її виконавчому комітету пропозиції, що належать до компетенції Відділу.

2.5.8. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи виконавчого комітету ради в галузі охорони здоров’я.

2.5.9. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Відділу.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

3.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

3.2. Начальник Відділу здійснює керівництво, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

3.3. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження селищного голови.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ,

ЙОГО ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

 

4.1. Особа, яка призначається на посаду начальника Відділу повинна володіти державною мовою, мати вищу освіту (магістр) та стаж роботи в органах місцевого самоврядування чи на державній службі не менше 5 років або стаж роботи в соціальні сфері на керівній посаді не менше 5 років.

4.2. Начальник Відділу відповідно до покладених на Відділ завдань:

4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу.

4.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань, здійснення його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

4.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, обов’язкові для виконання посадовими особами відділу, соціальними працівниками, підприємствами, установами, закладами охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності та контролює їх виконання.

4.2.4. Подає на затвердження штатний розпис, кошторис видатків та доходів на утримання Відділу.

4.2.5. Затверджує посадові обов’язки працівників Відділу та контролює їх виконання.

4.2.6. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Відділу.

4.2.7. Представляє Відділ у взаємовідносинах із юридичними та фізичними особами.

4.2.8. Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Відділу.

4.2.9. Контролює ведення діловодства, організовує збереження документації і майна Відділу.

4.2.10. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає у встановленому порядку звернення громадян.

4.2.11. Бере участь в засіданнях Гусятинської селищної ради та її виконавчого комітету.

4.2.12. Інформує селищну раду про виконання її рішень, рішень виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови та висвітлює в межах компетенції свою діяльність у засобах масової інформації.

4.2.13. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники Відділу мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники Відділу зобов’язані:

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради та її виконавчих органів.

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян, із соціального захисту та охорони здоров’я .

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в приміщенні адміністративної будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

 5.2.7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.8. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.9. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.10. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

5.2.11. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стала їм відомою у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

5.2.12. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.2.13. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

5.4.5. Брати участь у страйках.

 

6. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

 

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, виділених на його утримання.

6.2. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Відділ для виконання покладених на нього завдань забезпечується відповідними приміщеннями, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, іншим обладнанням та матеріалами.

7.2. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускається.

7.3. Ліквідація або реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії Гусятинської селищної ради та проводиться згідно вимог чинного законодавства України.

 

Секретар селищної ради                                                                    Ігор ЛИСАК

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь