Положення центру

 

Додаток 1

Затверджено

рішенням Гусятинської селищної ради

від 23 грудня 2020 року № 49

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комунальну установу

«Центр надання соціальних послуг» Гусятинської селищної ради

 

1. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Гусятинської селищної ради (далі - Центр) - є комплексним закладом, що проводить соціальну роботу та надає соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (далі - особи/сім’ї).

2. Власником (Засновником) Центру є територіальна громада в особі Гусятинської селищної ради (далі - Засновник), (ідентифікаційний код – 04396391, місцезнаходження: 48201, Україна, Тернопільська область, Чортківський (Гусятинський) район, селище міського типу Гусятин, провулок Героїв Майдану, будинок,1).

3. Повне найменування Центру: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» ГУСЯТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

Скорочене найменування центру: КУ ЦЕНТР НСП.

4. Центр - є юридичною особою публічного права, неприбутковою установою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, банківських установах, печатку із своїм найменування, штампи та бланки.

5. Місце знаходження (юридична адреса) Центру: 48201, Україна, Тернопільська область, Чортківський (Гусятинський) район, селище міського типу Гусятин, провулок Героїв Майдану, будинок,1).

6. Утримання Центру забезпечується за рахунок коштів бюджету Гусятинської селищної ради, а також за рахунок інших джерел, не заборонених діючим законодавством.

7. Положення про Центр, кошторис, штатний розпис та структура Центру затверджуються Засновником.

8. Вид діяльності Центру за КВЕД-2010:

- надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. (КВЕД 88.99 - основний);

9. Діяльність Центру повинна відповідати критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, що встановлюються нормативно-правовими актами та законами України.

10. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань надання соціальних послуг, Рішеннями Гусятинської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Гусятинського селищного голови, а також цим Положенням.

11. Основними завданнями центру є:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

- надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Міністерством соціальної політики України, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

12. Центр відповідно до визначених цим Положенням завдань:

- виявляє осіб/сім’ї і веде їх облік;

- проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

- надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

- надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;

- забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

- забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом, бере участь у роботі спостережних комісій;

- складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- вносить відомості до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

- проводить внутрішній моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

- створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

- взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах компетенції у відповідній адміністративно-територіальній одиниці/територіальній громаді надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;

- інформує населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади та осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання. Інформація може також надаватися у вигляді листівок, буклетів, брошур, а за потреби - із застосуванням рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля), мовою, доступною для розуміння та читання особами з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Відповідні матеріали можуть розміщуватися в засобах масової інформації  чи інших інформаційних ресурсах;

- інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить первинний відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

- бере участь у визначенні потреб населення територіальної громади у соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах;

- готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, виконавчому комітету Гусятинської селищної ради;

- взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах компетенції у відповідній адміністративно-територіальній одиниці або територіальній громаді надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;

- інформує населення територіальної громади та осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання;

- забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

13. Соціальні послуги надаються Центром за місцем проживання/перебування особи/сім’ї (вдома), у приміщенні Центру, за місцем перебування особи/сім’ї поза межами приміщення Центру (зокрема на вулиці).

14. Центром можуть надаватися такі соціальні послуги:

- догляд вдома;

- соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- соціальна профілактика;

- консультування;

- інформування;

- представництво інтересів;

- екстрене (кризове) втручання;

- соціальний супровід сімей у яких виховуються діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

- соціальна інтеграція та реінтеграція;

- соціальна адаптація;

- денний догляд дітей з інвалідністю (для дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років у приміщенні надавача соціальної послуги  до  4 годин  на день);

- соціально-психологічна реабілітація;

- натуральна допомога;

- інші соціальні послуги, які затверджені рішенням Гусятинської селищної ради.

15. Для надання соціальних послуг у Центрі утворюються такі структурні підрозділи:

- відділення соціальної допомоги вдома;

- відділення соціальної роботи.

Структурний підрозділ очолює керівник, якого призначає на посаду та звільняє директор Центру.

Положення про структурні підрозділи Центру затверджуються директором Центру та погоджуються Гусятинським селищним головою.

16. Центр має право:

- самостійно визначати форми та методи роботи;

- подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг;

- утворювати робочі групи, мультидисциплінарні команди, в тому числі із залученням представників установ, закладів, організацій тощо, які в межах компетенції надають допомогу особам/сім’ям;

- залучати на договірній основі підприємства, установи, організації, фізичних осіб, волонтерів до надання соціальних послуг у структурних підрозділах Центру;

- залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг;

- отримувати гуманітарну і благодійну допомогу та безкоштовно передавати її особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, особам похилого віку, особам з інвалідністю;

- укладати у встановленому законодавством порядку договори, угоди з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними), та громадянами;

- придбати або орендувати транспортний засіб, а також обладнання, необхідні для забезпечення діяльності Центру.

17. Центр провадить діяльність за принципами недискримінації, дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю; гуманізму; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; поваги до честі та гідності; толерантності; законності; соціальної справедливості; доступності та відкритості; неупередженості та безпечності; добровільності; індивідуального підходу; комплексності; конфіденційності; максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів; забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

18. Підставою для надання соціальних послуг є:

- направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Гусятинської селищної ради або рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення райдержадміністрації;

- результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

19. Соціальні послуги надаються центром за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг/третіх осіб.

Розмір плати за соціальні послуги визначаються Центром у визначеному законодавством порядку і затверджується його Засновником. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

20. У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг в відділеннях Центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, є особами похилого віку, визнані інвалідами у встановленому порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі, тощо.

21. Виконавчий комітет Гусятинської селищної ради, може приймати, як виняток, рішення про звільнення таких громадян від плати за надання соціальних послуг. В такому разі видатки, пов'язані із наданням соціальних послуг громадян, передбачаються в кошторисі центру за рахунок додаткових коштів селищної ради.

22. Вищим органом управління Центру є Засновник. Виконавчим органом Центру є директор.

23. До повноважень Засновника належать:

- затвердження Положення про Центр;

- внесення та затвердження змін до Положення про Центр;

- затвердження структури, штатного розпису та кошторису Центру;

- майнове, фінансове забезпечення діяльності Центру;

- прийняття рішень про створення та припинення діяльності Центру;

- вирішення інших питань діяльності Центру.

24. Центр очолює директор, який призначається на посаду головою Гусятинської селищної ради на основі строкового трудового договору (контракту) ) строком на п’ять років та звільняється з посади головою Гусятинської селищної ради у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

25. Директор Центру:

- організовує роботу Центру, персонально відповідає за виконання завдань Центру, визначає ступінь відповідальності працівників;

- здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до державних стандартів і нормативів;

- забезпечує своєчасне подання звітності про роботу Центру;

- затверджує положення про структурні підрозділи Центру;

- затверджує посадові інструкції працівників Центру;

- призначає в установленому порядку на посади та звільняє з посад працівників Центру;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку Центру та контролює їх виконання;

- видає відповідно до компетенції накази, організовує та контролює їх виконання;

- діє від імені Центру, представляє його інтереси без довіреності в усіх установах, організаціях, підприємствах, закладах не залежно від форми власності та підпорядкування;

- укладає договори, угоди;

- видає в межах своєї компетенції довіреності;

- розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;

- забезпечує фінансово-господарську діяльність Центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів із надання соціальних послуг особам/сім’ям, у тому числі забезпечення автотранспортними засобами, спеціальними засобами для догляду і самообслуговування;

- може створювати за погодженням з Засновником Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації;

- забезпечує проведення атестації працівників в порядку, визначеному законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації;

- вживає заходів для поліпшення умов праці, забезпечення дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки;

- подає Засновнику пропозиції щодо внесення змін до цього Положення, структури, штатного розпису та кошторису витрат Центру;

- координує діяльність структурних підрозділів Центру;

- звітує перед виконавчим комітетом Гусятинської селищної ради про роботу Центру;

- погоджує з виконавчим комітетом Гусятинської селищної ради план роботи Центру на рік;

- нагороджує, заохочує працівників Центру, а також накладає на них стягнення відповідно до законодавства;

- має право першого підпису платіжних, розрахункових, фінансових та інших розпорядчих і бухгалтерських документів, та право розпорядження рахунками;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

26. Центр підконтрольний і підзвітний Засновнику, а також підпорядковується виконавчому комітету Гусятинської селищної ради та Гусятинському селищному голові.

27. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників Центру встановлюються відповідно до законодавства.

28. Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги: 

- створення належних умов для професійної діяльності (у тому числі підвищення кваліфікації, супервізії);

- проведення профілактичного медичного огляду;

- захист професійної честі, гідності та ділової репутації, зокрема в судовому порядку;

- надання спеціального одягу, взуття, інвентарю, велосипедів;

- створення безпечних умов праці.

29. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у Центрі здійснюється відповідно до законодавства.

30. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг у Центрі проводиться відповідно до законодавства.

Контроль за додержанням Центром вимог законодавства у сфері надання соціальних послуг здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

31. Центр володіє та користується майном, яке передано йому на праві оперативного управління Засновником, юридичними та фізичними особами, а також майном, придбаним за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

32. Засновник забезпечує створення та розвиток у Центрі необхідної матеріально-технічної бази, в тому числі відповідність приміщень санітарно-гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам згідно із законодавством.

33. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Центром в установленому порядку забезпечуються належні умови для вільного доступу до будівель закладу та приміщень обслуговування, безперешкодного переміщення прилеглою до закладу територією та всередині будівель, своєчасного отримання інформації, яка допомагає орієнтуватися в просторі, відповідно до вимог, установлених ДБН В.2.2 40:2018 “Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення” та ДБН В.2.2-9:2018 “Громадські будинки та споруди.

34. Рішення про ліквідацію чи реорганізацію Центру приймає Засновник у встановленому чинним законодавством порядку.

35. Зміни до цього Положення вносяться на підставі рішення Засновника шляхом викладення його у новій редакції.

Секретар Гусятинської селищної ради                       Ігор ЛИСАК

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь