від 23 лютого 2022 року № 30 ''Про створення опікунської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), при виконавчому комітеті Гусятинської селищної ради та затвердження її складу''

Дата: 16.03.2022 15:14
Кількість переглядів: 181

 

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

від 23 лютого 2022 року                                                                      30

 

Про створення опікунської ради

з питань забезпечення прав повнолітніх осіб,

які потребують опіки (піклування), при

виконавчому комітеті Гусятинської

селищної ради та затвердження її складу

 

Керуючись статтею 56 Цивільного кодексу України, статтями 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами опіки та піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 (зі змінами), з метою дотримання принципів законності, гуманності, неприпустимості приниження честі і гідності осіб, які потребують допомоги, захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки, виконавчий комітет Гусятинської селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Утворити опікунську раду з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), при виконавчому комітеті Гусятинської селищної ради.

2. Затвердити Положення про опікунську раду з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), при виконавчому комітеті Гусятинської селищної ради (додаток 1).

3. Затвердити склад опікунської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), при виконавчому комітеті Гусятинської селищної ради (додаток 2).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Гусятинського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів            Наталію Мацко.

 

 Гусятинський селищний голова                                           Степан КАРПО                                                                                                                     

                                                                                         Додаток 1

                                                                         Затверджено

                                                                                                       Рішення виконавчого комітету

                                                                                                    Гусятинської селищної ради

                                                                                                      від 23 лютого 2022 року  № 30

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про опікунську раду з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), при виконавчому комітеті Гусятинської

селищної ради

 

  1. Загальні положення

 

Опікунська рада з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), при виконавчому комітеті Гусятинської селищної ради (далі - Опікунська рада) є консультативно-дорадчим органом і створюється з метою надання допомоги виконавчому комітету Гусятинської селищної ради у здійсненні ним функцій органу опіки та піклування.

Опікунська рада – це консультативно-дорадчий орган, на який покладається попередній розгляд питань, що входять до компетенції органу опіки та піклування.

       1. У своїй діяльності опікунська рада керується Конституцією України, Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом Державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 №34/166/131/88 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за №387/3680), іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

       2. Діяльність Опікунської ради здійснюється відповідно до чинного законодавства на принципах законності, гласності, гуманності, неприпустимості приниження честі і гідності громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав і інтересів.

       3. Виконавчий комітет Гусятинської селищної ради приймає рішення на підставі висновків та рекомендацій Опікунської ради.

       4. Опікунську раду очолює селищний голова. Голова опікунської ради має заступника, який у разі відсутності голови Опікунської ради виконує його функції.

       5. До складу Опікунської ради входять представники Гусятинської селищної ради, закладів охорони здоров’я, соціального захисту, депутати (депутат)  Гусятинської селищної ради.     

 

  1. Основні завдання та повноваження Опікунської ради

 

1. Основним завданням Опікунської ради є попередній розгляд питань та прийняття відповідних проєктів рішень і рекомендацій щодо соціально-правового захисту осіб, визнаних судом недієздатними чи обмежено дієздатними, фізичних дієздатних осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно реалізувати свої права та виконувати обов’язки.

2. На розгляд Опікунської ради виносяться питання, які потребують відповідного рішення органу опіки та піклування щодо:

- розгляду повідомлень фізичних, юридичних осіб про громадян, які потребують опіки чи піклування (додаток 1);

- встановлення опіки над повнолітніми особами, у разі визнання їх судом недієздатними;

- встановлення піклування над повнолітніми особами, у разі визнання їх судом обмежено дієздатними;

- призначення та реєстрації помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно реалізувати свої права та виконувати обов’язки;

- звільнення помічника від виконання обов’язків за письмовою заявою фізичної дієздатної особи, яка перестала потребувати допомоги помічника, або письмовою заявою помічника, у зв’язку з неможливістю виконання ним обов’язків помічника дієздатної фізичної особи;

- погодження зняття з реєстрації місця проживання повнолітніх осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування;

- встановлення опіки над майном у передбачених законом випадках;

- розгляд питань, що стосуються забезпечення особистих, майнових і житлових прав та інтересів осіб, яких рішенням суду визнано недієздатними (обмежено дієздатними) і яким призначено опікуна (піклувальника) та повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки;

- розгляду звернень щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) обов'язків щодо підопічних;

- розгляду скарг на дії опікунів (піклувальників);

- припинення опіки чи піклування та звільнення опікуна (піклувальника) від повноважень;

- участі у розгляді судами спорів, пов'язаних із захистом прав осіб, які перебувають під опікою (піклуванням);

- інших питань, віднесених до повноважень органу опіки та піклування.

3. Опікунська рада на своїх засіданнях може розглядати і заслуховувати інформацію про:

- наслідки обстежень стану утримання та обслуговування підопічних у сім'ях опікунів (піклувальників), в закладах, до яких вони влаштовані;

- збереження і охорону належного підопічним майна;

- використання опікунами пенсій, державних соціальних допомог, виплат, аліментів, які одержують підопічні, прибутків від їхнього майна та грошових вкладів;

- звіти опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них обов'язків щодо підопічних, звіти про збереження та охорону майна, що належить підопічним тощо (додаток 2).

 

  1. Права Опікунської ради

 

3. Опікунська рада має право:

- одержувати безоплатно у встановленому порядку необхідну для її діяльності інформацію від державних органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності, громадян;

- брати участь у судових засіданнях у справах за заявами про визнання осіб недієздатними (обмежено дієздатними), у справах щодо захисту майнових та житлових прав недієздатних (обмежено дієздатних) осіб;

- залучати до роботи ради представників виконавчих органів для підготовки пропозицій з питань, віднесених до компетенції органу опіки та піклування;

- подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав осіб з інвалідністю, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки;

- залучати до розв’язання актуальних проблем прав осіб з інвалідністю, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, благодійні, громадські організації, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

 

  1. Організація діяльності Опікунської ради

 

1. Опікунська рада проводить свою роботу у формі засідань.

Засідання Опікунської ради є правомочним за присутності простої більшості від загального складу членів ради.

Організація скликання засідання Опікунської ради та запрошення на засідання заявників покладається на її секретаря по мірі надходження матеріалів.

2. Засідання Опікунської ради веде її голова, за його відсутності – заступник голови Опікунської ради.

3. Голова Опікунської ради:

- організовує роботу Опікунської ради, проводить засідання Опікунської ради, підписує протоколи засідань;

- веде прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Опікунської ради;

- здійснює розподіл повноважень між членами Опікунської ради;

- має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів ради під час прийняття рішення на засіданні.

4. Секретар Опікунської ради:

- приймає та забезпечує підготовку матеріалів, які розглядатимуться на засіданнях Опікунської ради;

- не менш як за 3 дні до засідання з метою реєстрації, ознайомлення і формування порядку денного:

- реєструє документи, які надходять на розгляд Опікунської ради;

- веде прийом громадян, надає роз’яснення з питань, що стосуються діяльності Опікунської ради;

- готує звіти про роботу Опікунської ради;

- інформує голову Опікунської ради щодо питань, які стосуються роботи

Опікунської ради;

-виконує інші доручення голови Опікунської ради;

-веде протоколи засідань та готує витяги з протоколів Опікунської ради.

Протоколи засідань, витяги з протоколів та порядки денні зберігаються у секретаря.

Обов’язки секретаря Опікунської ради покладаються на спеціаліста відділу соціального захисту та охорони здоров’я населення Гусятинської селищної ради.

У разі тимчасової відсутності секретаря Опікунської ради, виконання його обов’язків покладається головою Опікунської ради на одного з членів Опікунської ради.

5. Протокол засідання Опікунської ради та витяги з нього підписуються головою (у разі його відсутності - заступником голови) та секретарем (членом Опікунської ради, який виконував його обов'язки).

          6. З питань, внесених на розгляд Опікунської ради, доповідають члени Опікунської ради, представники органів місцевого самоврядування.

Кожне питання, як правило, розглядається і обговорюється в присутності заявника (заявників).

Розгляд питань без присутності заявника (заявників) допускається лише за наявності письмової згоди (прохання).

7. Рішення Опікунської ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні.  

Окрема думка члена Опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, заноситься до протоколу.

8. Організаційне забезпечення діяльності Опікунської ради здійснюється відділом соціального захисту та охорони здоров’я населення Гусятинської селищної ради.

 

  1. Строки розгляду матеріалів Опікунською радою

 

1. Рішення по матеріалах, що надходять до Опікунської ради і не потребують додаткового розгляду, приймається в місячний термін в робочому порядку.

 

  1. Прикінцеві положення

 

1. Члени Опікунської ради виконують свої обов'язки на громадських засадах. Керівники закладів, установ, підприємств та організацій всіх форм

 

власності зобов'язані сприяти діяльності Опікунської ради та її членів.

2. Члени Опікунської ради не повинні розголошувати інформацію про осіб, яку вони отримали в результаті роботи Опікунської ради. 

 

 Керуючий справами виконавчого

 комітету Гусятинської

 селищної ради                                                     Ярослав ШМОКАЛЮК                                                                                                    

 

                                                          

                                                                     Додаток 2

                                                                         Затверджено

   рішенням виконавчого комітету

                                                                                                   Гусятинської селищної ради

                                                                                               від 23 лютого року   № 30

 

 

СКЛАД

Опікунської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування) при виконавчому комітеті

 Гусятинської селищної ради

 

 

КАРПО                                               - Гусятинський селищний голова, голова    

Степан Олексійович                            Опікунської ради

 

МАЦКО                                             - заступник Гусятинського селищного  

Наталія Степанівна                             голови з питань діяльності виконавчих  

                                                              органів, заступник голови Опікунської ради

 

КУШНІР                                            - провідний спеціаліст відділу соціального

Галина Петрівна                                  захисту та охорони здоров’я населення

                                                              Гусятинської селищної ради, секретар                  

                                                              Опікунської ради

 

Члени Опікунської ради:

 

БАБІЙ                                                - директор комунального закладу

Марія Іванівна                                    «Центр надання соціальних послуг»  

                                                   Гусятинської селищної ради, депутат  

                                    Гусятинської селищної ради

 

ДЕРЕВОРІЗ                                       - директор КНП «Гусятинська  комунальна

Василь Іванович                                  лікарня»  Гусятинської селищної ради

 

 

КОБРИН                                            - головний лікар КНП «Гусятинський центр

Михайло  Лук’янович                         первинної медико-санітарної допомоги»

                                     Гусятинської селищної ради

 

МОЗОЛЬ                                            - начальник відділу соціального

Марія Мирославівна                           захисту та охорони здоров’я населення

                                   Гусятинської селищної ради

 

ШМИГЕЛЬСЬКИЙ                           - начальник юридичного відділу

Віталій  Ярославович                          Гусятинської селищної ради

 

 

ШМОКАЛЮК                                   - керуючий справами виконавчого

Ярослав Зіновійович                           комітету Гусятинської селищної ради

 

ЯНЦЕВИЧ                                         - начальник відділу Гусятинського бюро

Наталія Михайлівна                            правової допомоги (за згодою)

 

 

Староста села за територіальною належністю особи,

звернення якої розглядається.

 

 

Керуючий справами виконавчого

 комітету Гусятинської

селищної ради                                                             Ярослав ШМОКАЛЮК

                                

 

                                        Додаток 1

                                                                                    До Положення про опікунську раду

                                                                                          з питань забезпечення прав повнолітніх                  

 осіб, які потребують опіки (піклування),

при виконавчому комітеті Гусятинської

                                                 селищної ради

                                                                             ( підпункт 2 пункту 2 розділу 2)

                                                                        

 

ПЕРЕЛІК

документів, необхідних для подання заяви до органу опіки та піклування щодо надання висновку про можливість призначення опікуном (піклувальником) над фізичною особою при розгляді питання щодо визнання її недієздатною (обмежено дієздатною)

 

1. Заява від потенційного опікуна (піклувальника) про прийняття на себе обов’язків про опіку (піклування).

2. Копія паспорта майбутнього опікуна (піклувальника).

3. Копія паспорта особи, що потребує опіки (піклування).

4. Довідка про реєстрацію місця проживання майбутнього опікуна (піклувальника), або акт про фактичне проживання особи, що потребує опіки (піклування) з майбутнім опікуном (піклувальником).

5. Довідка про реєстрацію місця проживання особи, що потребує опіки (піклування).

6. Копії документів, що підтверджують родинні стосунки майбутнього опікуна (піклувальника) з особою, що потребує опіки (піклування) (у разі наявності).

7. Акт обстеження умов проживання особи, що потребує опіки, опис її майна (форма  1 акту додається).

8. Акт обстеження умов проживання майбутнього опікуна.

9. Довідка про стан здоров’я майбутнього опікуна (піклувальника).

10. Довідка про стан здоров’я особи, що потребує опіки (піклування), (якщо вона раніше проживала окремо),  форма 2 довідки додається.

11. Довідка про доходи потенційного опікуна (піклувальника) за останні 6 місяців;

12. Характеристика на потенційного опікуна (піклувальника) з місця роботи (за місцем проживання);

13. Копії документів про наявність власного житла (або користування житлом) у потенційного опікуна (піклувальника);

14. Копії документів про наявність (відсутність) у підопічного у власності житла (або іншого майна).                                                                              

 

 

                                                                                Форма 2

                                                                                                          до переліку документів

                                                                         

 

ДОВІДКА ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я

особи, що потребує опіки (піклування)

або майбутнього опікуна (піклувальника)

 

Прізвище, ім'я, по батькові_____________________________________________

____________________________________________________________________

Дата і місце проживання_______________________________________________

____________________________________________________________________

Адреса______________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Дані медичного обстеження

 

Дерматовенеролог ____________   ___________________  _________________

                                                                          діагноз                                              дата

Психіатр                 ____________   ___________________  _________________

                                                                          діагноз                                              дата

Фтизіатр                ____________   ___________________  _________________

                                                                          діагноз                                              дата

Терапевт                ____________   ___________________  _________________

                                                                          діагноз                                              дата

Нарколог               ____________   ___________________  _________________

                                                                          діагноз                                              дата

 Дані лабораторного дослідження_______________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Реакція Вассермана__________________________________________________

                                                                                                     (дата, номер, результат)

ВІЛ-інфікованість   __________________________________________________

                                                                                                     (дата, номер, результат)

Остаточний висновок_________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Голова лікувально-консультативної комісії

КНП «Гусятинська комунальна лікарня»

Гусятинської селищної ради                      ____________  __________________

                                                                                                             (підпис)                    (прізвище та ініціали)

 

М.П.

 

«______»_______________ 20__р.

                          

 

 

                                                                                    Форма 1

                                                                                                               до переліку документів

 

 

АКТ

обстеження матеріально-побутових умов проживання

                                                                                               «___»_________ 20__ р.

____________________________________________________________________

                                                                   (прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________________________________

 

Місце роботи ___________________________________________________________________

Адреса проживання:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Комісією у складі:________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

встановлено наступне:

Склад сім’ї (прізвище, ім’я по батькові, місце та дата народження, місце роботи або навчання):_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика помешкання (побутові умови проживання, санітарний стан помешкання):____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сукупний дохід сім’ї:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика взаємовідносин між членами сім’ї____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У зв’язку з чим здійснено перевірку:________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок комісії:________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підписи членів комісії:

                               

 

                                    Додаток 2

                                                                                     До Положення про опікунську раду

                                                                                            з питань забезпечення прав повнолітніх

   осіб, які потребують опіки (піклування),

при виконавчому комітеті Гусятинської

                                                 селищної ради

                                                                             ( підпункт 4 пункту 3 розділу 2)

 

ЗВІТ

опікуна (піклувальника) над повнолітньою недієздатною (обмежено дієздатною) особою про діяльність за 20____рік

 

1.

Прізвище, ім’я по батькові опікуна (піклувальника)

 

2.

Прізвище, ім’я по батькові підопічного

 

3.

З якого року опікун, №__, дата рішення суду

 

4.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї опікуна (піклувальника)

 

5.

Середньомісячний сукупний дохід підопічного (розмір пенсії, державної соціальної допомоги, адресні допомоги, інше)

 

6.

Які витрати здійснювались за кошти підопічного протягом 20___ р.: ліки, продукти харчування, одяг, оплата комунальних послуг, інше

 

7.

Технічний та санітарний стан житла, у якому проживає підопічний

 

8.

Технічний та санітарний стан житла, яким володіє підопічний (за наявності)

 

 

 

 

Відомості про відчуження житла

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь