Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства «Водоканал - сервіс»

Дата: 14.03.2022 12:41
Кількість переглядів: 651

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

 

від 14 безезня 2022 року                                 № 1431/01-38

 

Про внесення змін до Статуту

Комунального підприємства

«Водоканал - сервіс»

 

            З метою належної реалізації власних повноважень в сфері комунальної власності, керуючись ст.ст. 80-85, 87-93, 169, 172, 327 Цивільного кодексу України, ст.ст. 24, 57, 78 Господарського кодексу України, ст.ст. 3, 4, 14, 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», ст.ст. 16, 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гусятинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до Статуту Комунального підприємства «Водоканал - сервіс» (код ЄДРПОУ 36979181) виклавши його у новій редакції (додається).
 2. Директору Комунального підприємства «Водоканал - сервіс» забезпечити реєстрацію змін до Статуту в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

 

Гусятинський селищний голова                                                           Степан КАРПО

 

Додаток

до рішення Гусятинської селищної ради

від 14 березня 2022 року №1431/01-38

 

 

Статут

 

Комунального підприємства  «Водоканал - сервіс»

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство «Водоканал-сервіс» (далі - Підприємство), утворене рішенням сесії Гусятинської селищної ради на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні» та Господарського кодексу. Орган управління майном є Гусятинська селищна рада.

1.2. Власником і засновником підприємства є Гусятинська селищна рада.

Майно Підприємства є власністю територіальної громади Гусятинської селищної ради і закріплюється за ним на праві господарського відання.

Підприємство підпорядковане, підзвітне і підконтрольне Гусятинській селищній раді і її виконавчому органу, а в галузевому відношенні - департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної державної адміністрації.

1.3. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку, штамп, бланки із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання діє на основі повного госпрозрахунку. Права і обов'язки юридичної особи набуває з дня його державної реєстрації.

Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України, рішень Гусятинської селищної ради, рішень виконавчого комітету Гусятинської селищної ради, розпоряджень Гусятинського селищного голови та цього статуту.

Повне найменування підприємства: комунальне підприємство «Водоканал-сервіс» , скорочене - КП «Водоканал-сервіс»

Юридична адреса Підприємства: Україна 48201, Тернопільська область, Чортківський район, селище міського типу Гусятин, вул. Цехова 78

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Підприємство створене з метою надання житлово-комунальних послуг населенню, підприємствам, організаціям та установам.

2.2. Основними напрямками діяльності підприємства є : Проведення видобутку і реалізація підземних вод та контроль за їх використанням. Проведення робіт по водовідведенню, прийому та очистці стоків.

 • Експлуатація житлового фонду та утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.
 • Утримання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж та їх експлуатація.
 • Ремонт приміщень, будинків, споруд (заміна та підсилення елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, відновлення - несучої спроможності несучих елементів конструкцій тощо).
 •  Забір, очищення та постачання води.
 • Каналізація, відведення та очищення стічних вод.
 1. Проведення ремонтно - будівельних робіт;
 2. Проведення   саночистки прибудинкових територій;
 3. Експлуатація водопровідно - каналізаційних мереж;
 4. Проведення сан очистки;
 5. Експлуатація вуличного освітлення;
 6. Надання ритуальних послуг;
 7. Виготовлення та реалізація продукції власного виробництва;
 8. Ремонт побутової техніки, надання послуг населенню;
 9. Реалізація матеріалів придбаних на стороні;
 10. Роздрібна торгівля;
 11. Ремонт автотранспорту;
 12. Проведення будівельних робіт;
 13. Проведення будівництва та реконструкції водопровідно - каналізаційних мереж та споруд;
 14. Проведення проектно-вишукувальних робіт.
 15. Торгова посередницька діяльність;
 16. Надання юридичних послуг та консультацій;

Для здійснення зазначених у статуті видів діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), підприємство отримує відповідні дозволи (ліцензії) згідно з чинним законодавством України.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України, за згодою Власника.

Створення будь-яких спільних підприємств за участю підприємства здійснюється за згодою Власника у порядку, що встановлений чинним законодавством України.

3.2. Підприємство не несе відповідальність за зобов'язаннями Власника. Власник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства.

3.3. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

3.4. Підприємство є суб'єктом господарювання, має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав, виступати позивачам і відповідачем в судах.

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

   1.  Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
   2.  Джерелами формування майна підприємства є:
 • майно, передане йому Власником;
 • доходи, одержані від надання послуг та реалізації продукції власного виробництва, а також від інших видів фінансово-господарської і підприємницької діяльності;
 • кредити і позики банків та інших кредиторів;
 • бюджет і кошти;
 • безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
 • придбання майна іншого підприємства, організації;
 • доходи від цінних паперів;
 • інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством.
   1. Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю територіальної громади Гусятинської селищної ради і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з Власником у порядку, що встановлений чинним законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти направляються виключно на розвиток Підприємства і є комунальною власністю .
   2. Підприємство має право з дозволу Власника передавати і продавати належне йому майно фізичним та юридичним особам, здавати його в оренду, списувати, надавати безоплатно в тимчасове користування, здійснювати інші господарські операції згідно з чинним законодавством.
   3. Підприємство здійснює користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства,
   4. Збитки, завдані Підприємству у результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються йому за рішенням суду.
   5. Статутний фонд підприємства створює і поповнює Власник. Майно підприємства – майно набуте в результаті здійснення підприємством господарської діяльності, передбаченої статутом на підставах не заборонених чинним законодавством.
   6. Підприємству встановлюється статутний фонд в розмірі 2 000 000 (двох мільйонів) гривень.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Права Підприємства:

5.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково- технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.2. Підприємство реалізує свої послуги, продукцію, залишки від виробництва за цінами, встановленими згідно з чинним законодавством України.

5.1.3. Підприємство може закупляти та реалізувати цінні папери юридичних осіб України та інших держав відповідно до законодавства України.

5.1.4. Підприємство може створювати відповідно до чинного законодавства філії представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про їх розміщення з відповідними місцевими радами, Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи.

5.2. Обов'язки підприємства:

5.2.1. При визначені стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати державні контракти, державні замовлення та інші договірні зобов'язання, які є обов'язковими до виконання.

5.2.2. Підприємство:

- забезпечує своєчасну сплату податків та інших відбувань згідно з чинним законодавством;

- здійснює будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння ноиих виробничих потужностей та введення в дію придбаного обладнання;

- здійснює оперативну діяльність по матеріально - технічному забезпеченню виробництва;

- відповідно до державного контракту та державного замовлення, укладених договорів забезпечує надання послуг, виробництво та поставку продукції і товарів;

- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

- здійснює заходи по удосконаленню організації заробітної плати, працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи;

- забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства;

- виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде бухгалтерську і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності.

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 1. Управління Підприємством здійснюється згідно даного Статуту з врахуванням інтересів трудового колективу, закріплених в Колективному договорі, і прав Власника.
 2. Безпосереднє управління Підприємством здійснює його керівник - директор підприємства.
 3. Призначення та звільнення керівника здійснюється Власником на контрактній основі. Керівник самостійно визначає структуру Підприємства і встановлює штати за погодженням з Власником.
 4. Керівник може бути звільнений з посади з ініціативи Власника, до закінчення терміну дії контракту.
 5. Керівник самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені до компетенції Власника.

Керівник Підприємства:

 • несе повну відповідальність за стан та діяльність підприємства, діє без довіреності (доручення) від імені підприємства, представляє його в усіх відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, у судах;
 • розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;
 • затверджує штати підприємства за погодженням з Власником та управлінням житлово-комунального господарства Тернопільської облдержадміністрації;
 • укладає договори, видає довіреності (доручення), відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;
 • видає у межах своєї компетенції накази, обов'язкові до виконання всіма структурними підрозділами та працівниками підприємства;
 • звітує на кожній черговій сесії про фінансово-економічний стан підприємства.
 • призначає на посади і звільняє з посад працівників Підприємств; за погодженням з Власником.
 1. В Підприємстві може діяти профспілкова організація, яка утворює профспілковий комітет.
 2. Повноваження трудового колективу реалізується загальними зборами та їх виборним органом, члени якого обираються таємним голосуванням на зборах трудового колективу строком на 2-3 роки не менш як 2/3 голосів усіх працюючих членів виборчого органу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи адміністрації підприємства без згоди відповідного виборчого органу колективу.
 3. Право укладання колективного договору від імені Власника надається директору Підприємства, від імені трудового колективу-уповноваженому ним органу (профкому), який обирається на загальних зборах трудового колективу.

7. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

   1. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі чинного законодавства України.
   2. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.
   3. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю адміністрації Підприємства.
   4. Працівники підприємства підлягають соціальному страхуванню відповідно до чинного законодавства України.
   5. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно чинного законодавства України.
  1. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
   1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення перетворення) підприємства здійснюється Власником або за рішенням суду згідно з чинним законодавством України.
   2. При реорганізації і ліквідації підприємства, працівникам, які звільняються, гарантуються додержанням їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.
   3. Підприємство вважається ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Положення, що не відображені у даному статуті регулюються чинним законодавством України

 

 

Секретар Гусятинської селищної ради                                                              Ігор ЛИСАК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь