від 01 грудня 2021 року № 1008 '' Про затвердження програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа які проживают на території Гусятинської селищної ради на 2022-2024 роки''

Дата: 16.12.2021 16:07
Кількість переглядів: 338

 

 

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VIII СКЛИКАННЯ

XII СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

  від 01 грудня 2021 року                                      № 1008 

 

Про затвердження програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа які проживают на території Гусятинської селищної ради

на  2022-2024 роки

 

             Керуючись ст.25 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13 жовтня 2021року № 626/01.02-01 ,,Про розроблення обласної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки” та з метою поліпшення роботи щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  та осіб з їх числа, які проживають на території, громади, Гусятинська селищна рада:

ВИРІШИЛА:

 

        1. Затвердити програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,    позбавлених    батьківського    піклування,    та    осіб     з    їх     числа,  які проживають на території Гусятинської селищної ради на 2022-2024 роки.

        2. Сектору «Служба у справах дітей Гусятинської селищної ради»  забезпечити реалізацію заходів програми та про проведену роботу інформувати комісію селищної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, фізкультури і спорту, служби у справах дітей Чортківської районної державної адміністрації та Тернопільської обласної державної адміністрації.

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію селищної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, фізкультури   і спорту.

 

Гусятинський селищний голова                                                Степан КАРПО

 

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                   Рішенням Гусятинської

                                                                                                   селищної ради

                                                                                                   від 01 грудня № 1008

 

ПРОГРАМА

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які проживають на території Гусятинської селищної ради на 2022-2024 роки

 

І. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор             розроблення програми

Служба у справах дітей Гусятинської селищної ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

розпорядження голови обласної державної адміністрації  від  13 жовтня  2021року № 626/01.02-01 ,,Про  проєкт обласної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки’’

3.

Розробник програми

Служба у справах дітей Гусятинської селищної ради

4.

Відповідальний    виконавець програми

Служба у справах дітей Гусятинської селищної ради

6.

Учасники програми

Служба у справах дітей Гусятинської селищної ради

7.

Термін реалізації програми

2022 – 2024 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

державний,     обласний     бюджети     та бюджет територіальної громади

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Законодавчим підґрунтям для розроблення програми є Житловий кодекс, закони України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, ,,Про житловий фонд соціального призначення”, ,,Про охорону дитинства”, Указ Президента України ,,Про деякі питання забезпечення прав    та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682 ,,Деякі  питання  реалізації  Закону    України    ,,Про    житловий    фонд     соціального     призначення”,   від 24 вересня 2008 р. № 866 ,,Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної   із   захистом   прав   дитини”,   від   19   березня   2008   р.  № 219 ,,Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом”,   наказ   Міністерства   розвитку   громад    та    територій    України від 16.12. 2020 № 311 „Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України” та інші нормативно-правові акти, спрямовані на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

Питання захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема житлових та майнових прав, розвитку сімейних форм виховання, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі визначено пріоритетними завданнями соціально-економічного розвитку громади .

         Аналіз ситуації на місцях виявив, що на частину житла, яке є у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не виготовлені правовстановлюючі документи.

Досвід виконання обласної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,    позбавлених    батьківського     піклування,    та     осіб     з    їх     числа у 2017-2020, роках показує, що протягом зазначеного  періоду  повністю досягали своєї мети заходи, які не потребували додаткового фінансування. Водночас, заходи програми, здійснення яких неможливе без належного фінансового забезпечення, у зв’язку неспроможністю районних бюджетів залишались частково або повністю не реалізованими. Зокрема, це стосується будівництва або придбання нового житла, реконструкції чи капітального ремонту житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Вирішення проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які потребують покращення житлових умов, можливе шляхом запровадження фінансування зазначених заходів програми за рахунок коштів державного, обласного бюджетів та бюджету територіальної громади.

ІІІ. Визначення мети програми

Метою програми є забезпечення упорядкованим житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа після завершення їх перебування в інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми, а також після завершення ними навчання у вищих навчальних закладах.

Реалізація заходів програми дозволить підвищити рівень захищеності дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  та  осіб  з  їх числа, які потребують поліпшення житлових умов і реалізувати їх конституційні  права на отримання житла відповідно до чинного законодавства.

Реалізація мети відповідає головним пріоритетам Стратегії розвитку Тернопільської  області  на  2021-2027  роки  та  плану  заходів  з  її  реалізації   у 2021-2023  роках,  затверджених  рішенням  Тернопільської  обласної  ради  від 16 грудня 2020 року № 16.

 

  IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми; строки та етапи виконання програми .

Програма спрямована на розв’язання проблеми забезпечення упорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Реалізація положень програми досягається шляхом:

- чіткої координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у питанні захисту житлових та майнових прав дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

- збереження права власності дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування на житло;

- запобігання незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування яким мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування;

- збереження житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- формування житлового фонду для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Фінансове забезпечення програми здійснюється на засадах фінансування  за рахунок коштів державного, обласного бюджетів та бюджету  територіальної громади.

Строк виконання програми: 2022-2024 роки.

   V.Перелік завдань, заходів програми та результативні   показники

Досягнення мети програми передбачається за рахунок вирішення завдань  за такими пріоритетними напрямками:

ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти- сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

вивчення   технічного   стану   житлових   приміщень,   що   знаходяться     у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим житлом та ведення відповідного обліку;

вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом придбання, будівництва житла або виплати грошової компенсації за кошти державного та місцевого бюджету.

Виконання програми дасть можливість:

реалізувати право дітей на захист житлових та майнових прав, забезпечити збереження майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

активізувати роботу органу опіки та піклування щодо захисту житлових   та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечити 100 % постановку на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до чинного законодавства;

забезпечити ведення персоніфікованого реєстру житла та нерухомого майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

вивчити технічний стан житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та впорядкувати житло, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

сприяти виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, яким володіють діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, в першу чергу, які перебувають в інтернатних закладах;

забезпечити житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

 

  1. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію за виконанням заходів програми здійснює служба у справах дітей Гусятинської селищної ради.

Контроль за станом дотримання житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, цільовим та ефективним використанням коштів здійснюють служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Гусятинської селищної ради та виконавчий комітет Гусятинської селищної ради.

Виконавці програми про хід реалізації заходів інформують службу у справах дітей обласної державної адміністрації щороку до 05 січня та 05 липня упродовж терміну її реалізації.

Секретар селищної ради                               Ігор ЛИСАК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь