Про затвердження Програми роботи з обдарованою молоддю Гусятинської селищної ради на 2022-2025 роки

Дата: 24.11.2021 12:23
Кількість переглядів: 352

 

 ПРОЄКТ

 

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VIII   СКЛИКАННЯ

.XІІ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від 24 листопада 2021 року                                               №1084/01-38

 

Про затвердження Програми 

роботи з  обдарованою  молоддю Гусятинської селищної ради

на 2022-2025 роки

 

       Керуючись ст.ст. 25, 26, 32, 47, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підтримки обдарованої молоді громади шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, спрямованої на втілення в життя української національної ідеї, враховуючи висновок постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, фізкультури та спорту, Гусятинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити програму роботи з обдарованою молоддю  Гусятинської селищної ради на 2022-2025 роки  (далі –Програма), що додається.

2. Відділу освіти, сім’ї, молоді  та спорту Гусятинської селищної ради забезпечити реалізацію заходів Програми та про проведену роботу інформувати постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, фізкультури та спорту щорічно до 01 лютого протягом 2022-2025 років.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, фізкультури та спорту Гусятинської селищної ради.

  

Гусятинський  селищний голова                  Степан КАРПО

 

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                        Рішення  Гусятинської                                                                                                                                        селищної ради

                                                                                       «24» 11. 2021 р. №1084/01-38

 

 

 ПРОГРАМА

роботи  з  обдарованою  молоддю  Гусятинської об’єднаної територіальної громади на  2022 -2025 роки

 

1.     Паспорт  Програми

 

1 .

Ініціатор                 розроблення програми

Відділ освіти, сім’ї,  молоді та спорту Гусятинської селищної ради

2.

Дата,номер  та  назва  розпорядчого  документа  органу  виконавчої  влади  про  розроблення  програми

Доручення Президента України від 27.03.2013  № 1-1/711 щодо створення сприятливих умов для розвитку дітей, поліпшення матеріального становища сімей з дітьми, їх соціальної підтримки та захисту

3.

Розробники програми

Відділи освіти, сім’ї,  молоді та спорту Гусятинської селищної ради, культури і туризму Гусятинської селищної ради

4.

Співрозробники програми

 Заклади освіти

5.

Відповідальні виконавці Програми

Відділи освіти, сім’ї,  молоді та спорту Гусятинської селищної ради, культури і туризму Гусятинської селищної ради

 6.

Учасники пpoграми

Відділи освіти, сім’ї,  молоді та спорту Гусятинської селищної ради, культури і туризму Гусятинської селищної ради, заклади освіти.

   7.

Термін реалізації програми

2022 - 2025 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у

виконанні програми

Місцевий бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів. необхідних для реалізації програми всього, у тому числі:

всього 350,0 тис. грн.

 

9.1

 коштів обласного бюджету

-

9.2

 коштів бюджету селищної ради

350 000. грн

9.3

 коштів інших джерел

-

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

          Програма спрямована   на забезпечення  інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді i надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації та духовного вдосконалення.

Складна ситуація пошуку, розвитку i підтримки обдарованої молоді викликана насамперед:

 • відсутністю цілісної загальнодержавної системи роботи з обдарованими учнями та належного правового, фінансового, організаційного, науково- методичного забезпечення;
 •  потребою систематизувати форми соціального захисту з боку держави; слабкою матеріально-технічною, науково-дослідницькою та експериментальною базою закладів освіти для роботи з обдарованою молоддю;
 •  відсутністю цільового асигнування щодо забезпечення роботи з обдарованою молоддю.

Впровадження програми передбачає тісну співпрацю всіх учасників ocвiтнього  процесу - працівників закладів  дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти.

          Для реалізації програми необхідною умовою є поєднання традицій з інноваційними процесами, оновлення змісту та форм організації освітньої діяльності,  постійне  підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників, удосконалення їх творчого потенціалу.

Пpoграма має відкритий характер, може корегуватися, конкретизуватися, змінюватися, доповнюватися в залежності від реальних умов. Впровадження програми не виключає також реалізацію інших програм i проектів, може синтезуватися та інтегруватися з ними.

        Для реалізації державної політики у сфері створення сприятливих умов для виявлення, навчання, виховання i самовдосконалення обдарованої молоді, створення умов для ïx гармонійного розвитку, застосування ii здібностей в Україні, а також залучення педагогічних працівників до роботи з обдарованою молоддю необхідно розробити Програму підтримки творчих та обдарованих дітей i педaroгічних працівників, які працюють з ними, освітніх закладів Гусятинської територіальної громади на 20222025 роки.

 

3. Мета та основні завдання Програми.

Метою Програми є науково-методичне, психолого-педагогічне забезпечення ефективного функціонування розгалуженої системи роботи з творчими, обдарованими  здібними дітьми та молоддю і шляхом створення умов для ïx інтелектуального, творчого, духовного, фізичного розвитку, а також визначення організаційних, науково-практичних та психолого-педагогічних заходів з розробки та впровадження ефективних методів i технологій пошуку, навчання й виховання обдарованих дітей, ïx підтримки та заохочення, стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді.

       Основними завданнями Програми є:

      -  створення системи виявлення та відбору обдарованої молоді;

- визначення стратегії щодо підтримки та напрямів роботи з обдарованою молоддю;

- створення умов для забезпечення доступу обдарованої молоді до якісної освіти у спеціалізованих навчальних закладах для обдарованих школярів;

 - розроблення нових напрямів роботи з обдарованою молоддю шляхом створення науково-методологічного підґрунтя для розвитку ефективних систем виявлення, навчання і професійної орієнтації обдарованої молоді;

- удосконалення та  оновлення нормативно-правової бази щодо забезпечення  змісту, форм  і  методів  роботи  з  обдарованою  молоддю;

- залучення обдарованої молоді до здобуття позашкільної освіти з метою задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій самореалізації, оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованою молоддю;

- піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників;

 - координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, закладів загальної середньої освіти, громадських організацій з питань розвитку та підтримки обдарованої молоді;

- підвищення ефективності діяльності закладів освіти для обдарованих дітей через їх профілізацію та залучення школярів до участі у регіональних, всеукраїнських, міжнародних заходах, спрямованих на виявлення і підтримку обдарованої молоді;

- зміцнення та розвиток навчально-матеріальної бази закладів освіти для обдарованих дітей;

поглиблення  міжнародного  співробітництва  у  сфері  нових  педагогічних  технологій  навчання  і  виховання обдарованої молоді, інтеграція   української  освіти  у  європейський  та  світовий  освітній  простір.

 • здійснення моніторингу інтересів та запитів учнів з метою yдocкoнaлeння мережі rypтків, клубів, студій, які діють на базі закладів загальної середньої i позашкільної освіти;

здійснення матеріального заохочення та стимулювання обдарованої учнівської молоді, педагогічних працівників у галузі освіти.

 

 1. Обґрунтування шляхів i засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:

 • створення банку даних обдарованих дітей;
 • сприяння наступності в системі роботи з обдарованою молоддю закладів загальної середньої та позашкільної освіти;
 •  - залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності із організацією роботи факультативів, гуртків, спортивних, туристичних, дитячо-юнацьких, військово-спортивних змагань та інше;
 • сприяння участі школярів у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах i фестивалях;
 • - популяризація здобутків обдарованої молоді;
 • розроблення  дієвого  механізму  стимулювання  обдарованої  молоді  та

її  наставників;

 • інформування громадськості про досягнення та здобутки обдарованих дітей через засоби масової інформації та через створення Інтернет - сторінки.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Гусятинської селищної ради, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

Відділу  фінансів щороку передбачати у проектах бюджету Гусятинської селищної ради, кошти на виконання завдань, визначених Програмою.

Ресурсне забезпечення Програми

 

Обсяг коштів, які

пропонується залучити на виконання Програми

  2022 рік

 

   2023

рік

 

   2024

рік

 

    2025

    рік

      

 

 

тис, гривень

Обсяг pecypciв, усього:

80.0

85.0

90.0

95,0

350.0

В тому числі: місцевий бюджет

 

80.0

85.0

90.0

95,0

350.0

В тому числі: кошти відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

70,0

75,0

80,0

85,0

310,0

Відділу культури і туризму Гусятинської селищної ради

10,0

10,0

   10,0

10,0

40,0

 

5. Заходи щодо реалізації Програми

Виконання Програми підтримки творчих та обдарованих дітей закладів освіти Гусятинської селищної ради на 2022-2025 роки дасть можливість:

 • сформувати систему виявлення i відбору обдарованої молоді та надання їй соціально - педагогічної підтримки;
 • консолідувати зусилля органів місцевого самоврядування, закладів освіти, установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю;
 • створити умови для забезпечення доступу обдарованої молоді із сільської

місцевості до якісної освіти;

 • підвищити рівень науково - методичного та інформаційного забезпечення педагогічних працівників, які працюють з обдарованою молоддю;

підвищити рівень професійної компетентності у визначенні методів, форм, - засобі в, технологій навчання i виховання;

розробити дієвий механізм стимулювання обдарованої молоді, педагогічних працівників, якi працюють з нею.

Виконання Програми забезпечить:

 • удосконалення системи пошуку i підтримки обдарованих дітей у ранньому віці;
 • створення умов для інтелектуального розвитку i творчої самореалізації учнів;
 • високі показники досягнень учнів в олімпіадах, конкурсах, змаганнях; поширення досвіду використання нових педагогічних та інформаційних технологій для забезпечення якісної освіти обдарованих дітей; підвищення в учнів інтересу до знань, наукового пошуку, дослідницької роботи.

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.Перелік завдань i заходів програми та результативні показники

 

 

з/ п

 

 

Назва напряму

діяльності

 

 

Перелік заходів програми

 

 

Строк виконання заходу

 

 

Виконавці

 

 

Джерела фінансу- вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис гривень, у тому числі по роках:

Очікуваний результат

2022

2023

2024

2025

1

Забезпечення рівних умов роз витку й підтримки обдарованості

1. Забезпечити інформуваня та методичний супровід проведення I та II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, турнірів, змагань та конкурсів фахової майстерності

2022 -

2025

відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

не потребує фінансування

 

 

 

  -

 

 

 

  -

 

 

 

   -

 

 

 

   -

Сприяння

виявленню обдарованих дітей, якісному формуванню складу команд для участі в III етапі олімпіад.

2.

Створення умов

для безпечної життєдіяльності

та здорового способу життя,

виховання у

дітей та молоді

особистої відповідальності

за власне здоров'я,

  формування

навичок самозбереження

1.Підготувати науково - методичні рекомендацїі щодо формування психолого - фізіологічної

стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних та інших перевантажень обдарованих

дітей та молоді.

 2.Сприяти організаціії роботи

спортивних секцій, гуртків у

закладах загальної середньої

освіти та участі у них обдарованих

  дітей, проводити підготовку

вихованців до спортивних,

військово - патріотичних, туристсько-краєзнавчих змагань та спелеозмагань.

2022 -

2025

відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради,

відділ культури і туризму Гусятинської селищної ради

не потребує фінансування

-

-

-

-

 

Сприяння зміцненню здоров'я та впровадженню психологічної науки в роботі з обдарованою молоддю.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

3.

Підвищення рівня науково— методичного забезпечення педагогічних

працівників

1.Включати до програм семінарів-практикумів учителів

- предметників, навчань новопризначених керівників питания, повязані з організацією роботи з

обдароваиими дlтьми

2. Поповнювати банк даних

психодіагностичних методик, спрямованих на виявлення обдарованих дітей із враху- ванням вікових категорій

3. Створити та поповнювати

інформаційний банк даних про вчителів, працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти, керівників гуртків,

вчителів, працівників закладів

дошкільної та позашкільної

освіти, керівників гуртків, спортсменів, народних уміль-

ців, які результативно працю-

ють з обдарованими дітьми та

вивчати i популяризувати ïx

позитивний досвід, запровадити

системну практику презентаціі

передового досвіду роботи з

обдарованими дітьми

2022 -

2025

 

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради, відділ культури і туризму Гусятинської селищної ради

 

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

Розробка нових напрямів роботи з обдарованою молоддю

 

Постійно

Підвищення

психологічної

підготовки педагогів

 

Постійно

 

 

 

 

 

Створення

ситуації ycпixy, сприяння обміну

досвідом роботи

та поширення

перспективного

досвіду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Здійснювати співпрацю з вищими навчальними закладами в напрямку роботи з обдарованими дітьми

Постійно

 

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5. Створити власну систему стимулювання вчителів за при- зові місця в конкурсах, пред- метних олімпіадах. Відзначення педагогічних працівників, які мають призерів олімпіад, тур- нірів, спартакіад, змагань, конкурсів учнівської творчості обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів грамота- ми, подяками.

3 2022

року

відділ освіти, сім’ї,  молоді та спорту Гусятинської селищної ради

 

місцевий бюджет, позажет- жетні

кошти

 

 

 

 

 

4.

Система пошуку обдарованих дітей

1. Поповнювати дані

персоніфікованого банку

обдарованих дітей

 

 

 

 

Постійно

 

відділ освіти, сім’ї,  молоді та спорту Гусятинської селищної ради, відділ культури і туризму Гусятинської селищної ради

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

2. Проводити роботу по вияв- ленню, підтримці та супроводу обдарованих школярів серед дітей з обмеженими можли- востями та особливими

 потребами

 

 

 

 

 

Створення умов для саморозвитку, самореалізації особистості

3. Виявляти та підтримувати

обдарованих дітей, які належать до соціально незахищених кате- горій. Забезпечувати ïx участь у конкурсах, фестивалях, заходах.         

 

 

 

 

 

Створення умов для застосування методик виявлення i підтримки обдарованих дітей

4. Здійснювати психолого-пе- дагогічний супровід та соціальний патронаж обдарованих дітей

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

5

Навчання, виховання,

розвиток обдарованих дітей та молоді

 1. Забезпечення проведення I та II етапів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів i фестивалів

 

 

2022 -

2025

Відділ освіти,  сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

 

5

5

5

5

Створення умов для самороз витку, самореалізаціі особистості

2. Забезпечення участі дітей у

обласних та всеукраїнських етапах учнівських олімпіад.

2022 -

  2025

 

 

10

10

10

10

 

Забезпечення

умов для реа- лізаціі’ можли- востей особистос- ті, пошуку обда- рованої молоді

3. Забезпечити участь учнів у

різних етапах мистецьких, туристичних конкурсів та конкурсів агітбригад

 

 

 

 

4. Активізація роботи закладів

освіти з обдарованими дітьми, створення i організація на ïx

базі гуртків, факультативів, консультпунктів.

 

 

 

 

 

Створення умов для саморозвитку, самореалізації особистості

5. Проведения виставок дитя-

чих робіт різного спрямування

2022 -

  2025

 

 

5

5

5

5

6. Проведения спортивних

змагань з метою виявлення спортивно обдарованої молоді

2022 -

  2025

 

 

10

15

15

15

Забезпечення

умов щодо виявлення спортивно

обдарованих дітей та молоді.

7. Проведення виставок дитячих робіт з технічної творчості, проведення майстер-класів з писанкарства та бісероплетіння

2022 -

  2025

 

 

 

 

2022 -

  2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відділ культури і туризму Гусятинської селищної ради відділ культури і туризму Гусятинської селищної ради

 

1

1

1

1

 

Створення умов для професійного самовизначення

8.Забезпечити участь учнів у різних етапах мистецьких, туристичних конкурсів. Участь у конкурсі туристичних маршрутів «Юний екскурсовод».

2

2

2

2

8. Сприяння участі дітей у Інтернет олімпіадах та

Інтернет-конкурсах

 

 

 

 

9.Популяризувати здобутки

обдарованих дітей через місцеві 3MI, фахові видання, веб-сайти, блоги та інші інтернет-

ресурси.

10. Проведення щорічних заходів родинно-сімейної тематики. Серед них: вуличні акції – арт- пікніки, конкурси відео-роликів, малюнків на асфальті, пошуково-дослідницькі заняття з елементами квесту, спортивні конкурси, майстер-класи, флешмоби, фотовиставки, сімейні фестивалі, а також тренінги, психолого-педагогічні ігри, круглі столи, семінари, родинні свята, літні сімейні табори тощо

 

 

 

 

 11. Конкурс юних виконавців «Золотий ключик» відділ культури і туризму Гусятинської селищної ради

5

5

5

5

 

 

12, . Проведения щорічного свята

вшанування обдарованої молоді за участю переможців музичних та пісенних  конкурсів,

2022 -

  2025

 

відділ культури і туризму Гусятинської селищної ради

 

2

2

2

2

 

                                                                                                                                         

6.

Стимулювання обдарованих дітей

1.Виплата винагороди

педагогічним працівникам, які

підготували учнів-переможців.                               

2022 -

2025

відділ освіти,  сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

місцевий бюджет

 

10

 

10

15

20

Створення системи морального i матеріального заохочення обдарованих дітей та молоді

2. Виплата одноразової

допомоги учням-учасникам Всеукраїнських та Міжнародних змагань, турнірів,

конкурсів.

15

15

15

15

3. Проведения щорічного свята

вшанування обдарованої молоді за участю переможців конкурсів, олімпіад, турнірів, спартакіад, змагань.

 

15

 

15

 

15

 

15

7.

Співпраця з

громадськими організаціями

1. Координація діяльності

органів місцевого самоврядування, закладів освіти у ïx співпраці з громадськими організаціями у сфері розвитку та підтримки

обдарованої молоді

 

2022 -

2025

відділ освіти,  молоді та спорту Гусятинської селищної ради

не потребує фінансування

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

Консолідація зусиль місцевого

самоврядування, закладів і установ та організацій

 

 

Разом: ( тис. гривень)

 

 

 

 

80.0

 

85.0

 

90.0

 

95.0

 

 

 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради та відділ культури і туризму Гусятинської селищної ради є відповідальними виконавцями, забезпечують реалізацію заходів програми в повному обсязі та про проведену роботу інформують постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, фізкультури та спорту щорічно до 01 лютого протягом 2022-2025 років.

Основними функціями відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради в частині виконання заходів програми та контролю є:

- координація виконання заходів Програми;

- організація моніторингу реалізації заходів Програми;

- аналіз виконання програмних заходів;

- у разі необхідності, підготовка пропозицій та їх обґрунтування стосовно внесення змін і доповнень до Програми.

 

 

                    Секретар селищної ради                                   Ігор ЛИСАК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь