Рішення Гусятинської селищної ради від 22 грудня 2021 року №1160 ''Про затвердження регламенту виконавчого комітету Гусятинської селищної ради''

Дата: 10.12.2020 11:41
Кількість переглядів: 630

                                                                                  

 

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VIII СКЛИКАННЯ

XIII СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

  від 22 грудня 2021 року                                                        № 1160   

 

Про затвердження

регламенту виконавчого комітету 

Гусятинської селищної ради

 

Відповідно до статей 51, 52  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Гусятинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

      

1. Затвердити регламент виконавчого комітету Гусятинської селищної ради  (додається).

2. Рішення сесії від 01 грудня 2020 року № 30 “Про затвердження регламенту виконавчого комітету Гусятинської селищної ради” вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням рішення доручити комісії селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності з етики та регламенту.

Гусятинський селищний голова                       Степан КАРПО

 

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             Рішення сесії Гусятинської                         

                                                                             селищної ради

                                                                             від 22 грудня  № 1160 

 

РЕГЛАМЕНТ

 ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГУСЯТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

  1. Загальні положення

 

1. Порядок діяльності виконавчого комітету Гусятинської селищної ради  (надалі – виконавчий комітет) визначається Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

2. Регламент регулює планування роботи виконавчого комітету ради, порядок підготовки і внесення питань на його засідання, процедуру прийняття рішень і контролю за їх виконанням.

3. Виконавчий комітет є виконавчим органом ради – їй підконтрольним та підзвітним, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

4. Виконавчий комітет утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, селищного голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

5. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету селищної ради затверджується радою за пропозицією селищного голови.

6. Виконавчий комітет ради утворюється у складі селищного голови,  заступників   селищного   голови, керуючого  справами (секретаря)  виконавчого  комітету,    керівників    відділів  та  інших виконавчих  органів  ради, інших  осіб.

7. До складу виконавчого комітету селищної  ради також входить   секретар селищної ради та старости.

8. До складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити депутати Гусятинської  селищної  ради, крім секретаря ради.

9. Очолює виконавчий комітет селищної ради селищний голова, який:

 - скликає засідання виконавчого комітету ради;

 - організовує на основі колегіальності роботу виконавчого комітету ради і головує на його засіданнях;

 - координує діяльність осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради;

 - підписує рішення виконавчого комітету ради, забезпечує їх виконання;

  - представляє виконавчий комітет ради у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства. 

10. Керуючий  справами  (секретар ) виконавчого комітету:

- забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету ради;

- відповідає за готовність питання до розгляду на засіданні виконавчого комітету;

- підписує  протокол засідань та додатки до рішень;

- забезпечує доведення рішень виконавчого комітету ради до виконавців;

- контролює виконання рішень і протокольних доручень виконавчого комітету ради;

- виконує інші обов’язки, покладені на нього селищним головою або виконавчим комітетом ради.

 

  1. Повноваження  виконавчого  комітету

 

1. Виконавчий  комітет  може  розглядати    і вирішувати   питання, віднесенні  Законом України «Про місцеве  самоврядування в Україні» до відання   виконавчих   органів  ради.        

2. Виконавчий комітет селищної ради:

- попередньо розглядає проєкти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради;

- координує діяльність відділів  та інших виконавчих органів ради, підприємств, що належать до комунальної власності  територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

3. Селищної рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами,  іншими виконавчими органами ради та селищним головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам селищної ради.

 

3. Планування роботи виконавчого комітету

 

1. Практична діяльність виконавчого комітету ради організовується, виходячи із затверджених планів роботи, програм економічного, соціального і культурного розвитку території на рік.

2. Основою для складання планів роботи є законодавчі акти, рішення ради, визначені пріоритети у діяльності виконавчого комітету ради,  розпорядження селищного голови.

3.План роботи виконавчого комітету ради складається на календарний рік та затверджується рішенням  виконавчого комітету.

4. У плані роботи  виконавчого комітету  вказуються  питання, які виносяться  на розгляд виконавчого комітету, дата проведення  засідання виконавчого комітету, відповідальний  за підготовку питання та складання  проєкту  відповідного   рішення виконавчого комітету.

До плану роботи виконавчого комітету в обов’язковому порядку  включаються  питання:

- бюджет  селищної ради   та підсумки  його виконання  за квартал, півріччя, дев’ять  місяців, рік;

- про роботу виконавчих органів  ради.

5. Проєкт плану, погоджений головою, вноситься на розгляд виконавчого комітету ради.

6. Контроль за виконанням плану роботи здійснює  керуючий  справами  (секретар) виконавчого комітету.

7. У випадку, якщо передбачені планами заходи із об’єктивних причин не можуть бути виконані у встановлений термін, працівник, якому доручено підготовка проєкту рішення,  інформує про це керуючого  справами (секретаря) виконавчого  комітету.

 

4. Порядок підготовки засідань виконавчого комітету

 

1. Скликає  засідання  виконавчого комітету  селищний голова, а у   випадках його відсутності,  один  із заступників селищного голови, що виконує його обов’язки.

2. Засідання виконавчого комітету проводяться згідно з планом роботи, як правило, один раз в місяць.

3. У разі  необхідності  селищний голова, або  один  із заступників селищного голови, що виконує його обов’язки, має право  скликати позачергове   засідання виконавчого комітету. Формування  порядку  денного  позачергового  засідання та підготовка проєктів рішень може здійснюватись в день  проведення засідання.

4. Робота виконавчого комітету ради та діловодство ведуться державною мовою.

5. Проєкт порядку денного засідання виконавчого комітету ради формує керуючий  справами  (секретар) виконавчого комітету.

У порядок денний включаються:

- один-два основні питання з річного плану роботи виконавчого  комітету;

- питання, які потребують розгляду виконавчим комітетом ради і прийняття щодо них рішень.

6. Явку запрошених на засідання виконавчого комітету ради забезпечують  працівники, які готують питання. Список запрошених додається до протоколу засідання виконавчого  комітету.

7. Завізовані проєкти рішень з матеріалами (пояснювальну записку з обговорюваного питання, яка містить необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації документа), що подаються на розгляд виконавчого комітету мають бути подані своєчасно керуючому справами (секретарю ) виконавчого  комітету не пізніше як за 4 робочі дні в паперовому та електронному варіанті;

8. Проєкти   рішень  виконавчого  комітету  складаються   відповідно   

до         Інструкції  з діловодства.

9. Проєкти   рішень  виконавчого  комітету  розробляються заступниками селищного голови, керуючим справами виконавчого комітету, керівниками структурних підрозділів, установ та підприємств.

10. Відповідальність  за  проєкти  рішень   виконавчого комітету  несуть   особи, які   беруть   участь  у їх   підготовці   та погодженні.

11. Проєкти   рішень  виконавчого  комітету обов’язково погоджують:

- заступники селищного голови відповідно до своїх посадових обов’язків;

- керуючий справами виконавчого комітету;

-  начальник (спеціаліст) юридичного відділу;

- керівник структурного підрозділу (установи, підприємства).

У разі  відсутності зазначених віз до проєкту рішення  виконавчого комітету   відповідний   проєкт   рішення  не підлягає    розгляду.

 

12. Проєкт рішення   виконавчого  комітету  повинен містити:

 

- посилання   на норми   чинного  законодавства  України;  обґрунтування   необхідності   його  прийняття,  реагування  на  документи         органів державної влади, виконання  власних  розпорядчих  документів, виданих  раніше, виконання  доручень, розгляд  звернень  юридичних   і фізичних  осіб тощо;

- джерела   фінансування  запропонованих  заходів;

- коментар  (за потреби );

- план   організаційних   заходів   щодо   виконання   документа  (за потреби ); 

 -кінцевий   термін   виконання   документа, проміжні   строки     інформування  про хід   виконання;

-  інформацію   про те,  хто   особисто   буде   організовувати    та контролювати   виконання   документа;

-  прізвище   виконавця;

-  всі   необхідні   візи  - погодження.

13. Проєкти    рішень   мають містити   вичерпну  оцінку   стану   справ   з відповідного   питання   з урахуванням  раніше    ухвалених   рішень.

14. До проєкту   рішення   додаються: 

- передбаченні   текстом   додатки   та матеріали, на  які     є   посилання   у тексті, перелік   установ,   яким   необхідно надіслати   прийняте   рішення.

15. Підготовка  та  внесення  на розгляд  виконавчого комітету проєктів рішень,  що містять  ознаки   регуляторного  акта,  здійснюється  з дотриманням  процедури, встановленої Законом України «Про засади державної  регуляторної   політики   у сфері господарської діяльності».

 

                            5. Проведення засідань виконавчого комітету

 

1. Проведення засідань виконавчого комітету ради здійснює селищний голова, а в разі його відсутності – один  із заступників селищного голови.

2. Засідання виконавчого комітету проводиться  в приміщенні адміністративного будинку Гусятинської селищної ради. В окремих випадках, за рішенням селищного голови, може бути проведено  виїзне  засідання  виконавчого комітету на території старостинських округів.

3. Засідання виконавчого комітету  проводяться   відкрито.

4. Відкритість засідань виконавчого комітету забезпечується шляхом  розміщення   інформації  про час і місце  засідань шляхом  оприлюднення   на офіційному веб-сайті селищної ради.

5. Головуючий на засіданні виконавчого комітету ради:

- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;

- організовує розгляд питань;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного доповідача  (доповідають    особи, які  внесли  на розгляд   засідання   виконавчого  комітету    відповідні  проєкти   рішень);

- забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- вносить зміни до проєктів рішень з врахуванням висловлених пропозицій в ході обговорення.

6. Засідання виконавчого комітету ради відкривається і є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету. 

7. Якщо відкриття неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості членів виконавчого комітету ради, головуючий відкладає відкриття засідання на одну годину або переносить засідання на інший день.

8. Участь  членів  виконавчого комітету у засіданні  реєструється  у протоколі. 

9. У засіданні виконавчого комітету ради можуть брати участь керівники  структурних   підрозділів   ради, установ, підприємств, причетних до підготовки питань, що розглядаються.

10.  На засіданні мають право бути присутніми представники засобів масової інформації.

11. На початку  засідання  процедурним  рішенням  виконавчого комітету  затверджується  порядок  денний  засідання.

12. Порядок денний  приймається  в цілому  шляхом  голосування.

13.Члени виконавчого комітету ради беруть участь у підготовці і розгляді питань на його засіданнях, можуть вносити пропозиції про розгляд питань, що входять до компетенції виконавчого комітету ради.

14. Засідання виконавчого комітету ради є відкритими і гласними. У разі необхідності виконавчий  комітет може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

15. На засіданнях виконавчого комітету ради можуть бути присутні народні депутати України, депутати інших рівнів. При необхідності запрошуються громадяни, представники державних органів, трудових колективів, засобів масової інформації. Головуючий повідомляє членів виконавчого комітету   про участь осіб, запрошених на засідання.

16. Порядок обговорення питання складається з:

- доповіді (співдоповіді ), інформації;

- запитань і відповідей по них;

- обговорення;

- заключного слова доповідача і співдоповідача;

- редагування проєкту рішення та прийняття рішення шляхом голосування.

17. На засіданні виконавчого комітету ради час для доповіді визначається, як правило, в межах до 5 хвилин та 20 хвилин при розгляді основного питання порядку денного, для співдоповідей, виступів при обговоренні заключного слова – до 5 хвилин, для довідок, внесення поправок – до 3 хвилин. Перерви оголошуються після кожних двох годин роботи до 15 хвилин.

18. У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання окремого промовця та за згодою більшості членів виконавчого комітету ради  продовжити йому час для виступу.

19. Учасники засідання та особи, запрошені на засідання з окремих питань, з дозволу головуючого після виступів членів виконавчого  комітету  можуть виступати в обговоренні питань, вносити пропозиції, давати довідки стосовно обговорюваних питань. Дебати припиняються за пропозицією головуючого.

20. Пропозиції та зауваження, висловлені в ході обговорення (дебатів), фіксуються у протоколі засідання для розгляду їх при доопрацюванні проєкту рішення.

21. Особи, запрошені на засідання виконавчого комітету ради з окремих питань, після закінчення обговорення цих питань, у подальшій роботі виконавчого комітету   участі не беруть і перед голосуванням залишають зал засідань.

22. Після обговорення, заключного слова доповідача і співдоповідача  головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

23. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані членами виконавчого комітету ради.

24. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, яке буде ставитися на голосування,  якщо немає заперечень, пропонує провести голосування щодо нього:

«ЗА »

«ПРОТИ»

«УТРИМАЛИСЬ».

25. Рішення приймається відкритим, відкритим поіменним, або таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету ради.

26. Рішення  про проведення відкритого поіменного, або таємного голосування приймається за пропозицією селищного голови або не менше, як третини членів виконавчого комітету ради, присутніх на засіданні.

27. Кожен  член  виконавчого  комітету має  один голос. Голосування  здійснюється  членами виконавчого комітету   персонально  шляхом  підняття руки.

28. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

29. Засідання виконавчого комітету ради протоколюються. Ведення протоколу здійснює керуючий  справами  (секретар) виконавчого комітету. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні не пізніше, як через 5 днів після засідання. У протоколі зазначаються:  дата, час і місце проведення засідання, кількість членів виконавчого  комітету, присутніх на засіданні, питання порядку денного, прізвища головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, підпис головуючого на засіданні.

30. Протоколи засідання та рішення виконавчого комітету підписуються головуючим і засвідчуються гербовою печаткою  Гусятинської селищної ради.

31. Додатки до рішень підписуються керуючим   справами виконавчого комітету.

32. Підписані рішення реєструються керуючим справами виконавчого комітету Гусятинської селищної ради шляхом присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова нумерація  рішень здійснюється в межах календарного року,  починаючи з початку року.

33. Виконавчий  комітет видає рішення,  витяги  з  рішення, копії рішень в термін, не пізніше ніж   десять календарних днів.  

34. Ознайомлення з протоколом засідання виконавчого комітету, одержання рішень, копій рішень, витягів з них зацікавленими особами проводиться за їх письмовою згодою на ім’я селищного голови та з його дозволу (погодження ).

35. Члени   виконавчого комітету, які беруть    участь    у розгляді, підготовці та прийнятті  рішення виконавчого комітету, зобов’язані  самостійно     публічно  оголосити    про наявність   у них   під час   засідання виконавчого комітету, на якому  розглядається  відповідне питання, конфлікту  інтересів.         При публічному оголошенні про конфлікт  інтересів член виконавчого комітету  не бере   участь  у голосуванні, аби в разі   утримання   від голосування, не  виникав  ризик  загрози негативно   вплинути    на прийняття рішення, стосовно   інших   незацікавлених  осіб.

36. Під час  засідань  виконавчого  комітету не допускаються прояви   неетичної  поведінки   та будь-які   порушення   цього   Регламенту. Рішенням    виконавчого комітету може бути    вирішене   питання   щодо   неможливості  подальшої  участі   у засіданні  виконавчого комітету  осіб, які   допустили   прояви   неетичної  поведінки   та порушення   цього  Регламенту.

 

6. Акти виконавчого комітету

 

1. Виконавчий комітет ради в межах своєї компетенції приймає акт нормативного характеру – рішення.

2. Рішення виконавчого комітету набирає чинності з моменту його прийняття, якщо виконавчим комітетом  не встановлено іншого терміну введення в дію.

3. Рішення виконавчого комітету ради, які мають нормативно-правовий та загальний характер, набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення.

4. У разі незгоди cелищного голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд ради.

5. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані радою.

6. Рішення виконавчого комітету ради оприлюднюються   невідкладно   після його  підписання  відповідно  до  Закону  України   «Про доступ  до публічної  інформації » на офіційному веб-сайті Гусятинської селищної ради.

7. З ініціативи виконавчих органів ради виконавчий комітет ради має право вносити зміни, доповнення,  визнавати такими, що втратили чинність, а також відмінити раніше прийняті рішення.

8. Рішення виконавчого комітету ради, які  не відповідають  Конституції чи  законам України, іншим   актам  законодавства, рішенням   відповідної ради, прийнятим у межах  її повноважень, можуть  бути скасовані  радою.

 

7. Контрольні повноваження виконавчого комітету

та порядок їх здійснення

 

1. Виконавчий комітет ради здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень.

2. Контроль за виконанням рішень, протокольних доручень здійснює селищний голова, заступники селищного голови, керуючий  справами (секретар) виконавчого комітету, уповноважені на це члени виконавчого комітету.

3. Відповідальність за виконання рішень, протокольних доручень несуть особи, вказані в цих документах.

4. Підприємства, установи і організації інформують виконавчий комітет ради про хід виконання документів у встановлені терміни.

5. Інформації про хід виконання документів виконавчого комітету ради скеровуються керуючому справами    (секретарю) виконавчого комітету.

6. Термін виконання документа може бути продовжений селищним головою.

7. Документ вважається виконаним лише тоді, коли вирішені всі поставлені у ньому питання.

8. Документи з усіма матеріалами виконавчого комітету зберігаються у керуючого  справами  (секретаря) виконавчого  комітету   ради протягом календарного року, а по закінченні календарного року здаються в архів.

 

8. Висвітлення     діяльності  Виконкому 

 

1. Діяльність   виконавчого комітету  є відкритою.

2. Висвітлення  діяльності     здійснюється   шляхом   оприлюднення  проєктів рішень   та прийнятих   рішень  виконавчого комітету  на офіційному   веб-сайті  Гусятинської селищної ради    відповідно   до вимог   чинного  законодавства   України.

 

Секретар Гусятинської

селищної ради                                                Ігор ЛИСАК

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь