від 01 грудня 2020 року № 10 ''Про створення фінансового відділу Гусятинської селищної ради, затвердження Положення про фінансовий відділ та вжиття заходів щодо його державної реєстрації''

Дата: 10.12.2020 08:39
Кількість переглядів: 685

 

 

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГУСЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VIII  СКЛИКАННЯ

І.    СЕСІЯ

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

 

РІШЕННЯ

від  01 грудня 2020  року                                                                        № 10

 

Про створення фінансового відділу 

Гусятинської селищної ради,

затвердження Положення про фінансовий відділ

та вжиття заходів щодо його державної реєстрації

 

       Розглянувши  подання Гусятинського селищного голови Карпо С.О. щодо утворення виконавчого органу – фінансового відділу Гусятинської селищної ради, на підставі рішення Гусятинської селищної ради від 01 грудня 2020 року № 9 «Про внесення змін до Рішення Гусятинської селищної ради «Про затвердження у новій редакції структури апарату та структурних підрозділів Гусятинської селищної ради на 2020 рік» від 19 травня 2020 року (зі змінами)», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Гусятинської селищної ради від 30.11.2020 року, керуючись частиною 1 статті 87 Цивільного кодексу України, пунктом 2 частини 2 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», підпунктом 6 пункту 1 статті 26, частиною 4 статті 54, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Гусятинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Створити з 01.12.2020 року виконавчий орган ради – фінансовий відділ Гусятинської селищної ради у статусі юридичної особи публічного права.
 2. Затвердити Положення про фінансовий відділ Гусятинської селищної ради (додається).
 3. Начальнику фінансового відділу Гусятинської селищної ради здійснити заходи щодо державної реєстрації юридичної особи – фінансового відділу Гусятинської селищної ради.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії Будзінський В.З.).

Гусятинський селищний голова                             Степан КАРПО                                                                                

 

                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                            Рішенням Гусятинської селищної  ради                                                                                                               від 01.12.2020 року №10                                                                                                                

                                                                                                                  

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

ГУСЯТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

                                   

 

 

1. Загальні положення

  1. Фінансовий відділ Гусятинської селищної ради (далі – фінансовий відділ) є виконавчим органом Гусятинської селищної ради, утворюється радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
  2. Фінансовий відділ Гусятинської селищної ради є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи.
  3. Фінансовий відділ є підзвітним та підконтрольним Гусятинській селищній раді, підпорядкований селищному голові.
  4. Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним та Податковим кодексами України, законами України, указами Президента України, постановами та іншими актами Верховної Ради України, нормативними актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, наказами та інструкціями Державної казначейської служби України, рішеннями селищної ради, розпорядженнями селищного голови, прийнятими у межах їх компетенції, а також цим Положенням.
  5. При виконанні покладених на нього функцій, фінансовий відділ  Гусятинської селищної ради взаємодіє з Міністерством фінансів України, Департаментом фінансів Тернопільської обласної державної адміністрації, виконавчими органами Гусятинської селищної ради, з органами, на які згідно із законом покладено повноваження з контролю справляння надходжень до бюджету, територіальними органами Державної казначейської служби України.
 1. Завдання та функції фінансового відділу:
  1. Основними завданнями відділу є:
   1. забезпечення реалізації державної політики на території Гусятинської селищної ради;
   2. розроблення в установленому порядку проєкту селищного бюджету та його прогнозу на середньостроковий період і подання їх на попередній розгляд та схвалення виконавчого комітету ради;
   3. представлення прогнозу бюджету та проєкту рішення про бюджет селищної ради, схвалених виконавчим комітетом, на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях селищної ради;
   4. здійснення загальної організації та управління виконанням селищного бюджету, координація в межах компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
   5. проведення разом з іншими виконавчими органами ради, структурними підрозділами ради аналізу фінансово-економічного стану територіальної громади, перспектив її подальшого розвитку;
   6. підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально- економічного та інвестиційного розвитку Гусятинської селищної ради;
   7. складання і виконання в установленому порядку розпису селищного бюджету;
   8. забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;
   9. здійснення аналізу та оцінювання виконання селищного бюджету, підготовка та представлення звіту про виконання селищного бюджету;
   10. підготовка пропозицій з удосконалення бюджетного законодавства;
   11. здійснення внутрішнього контролю та контролю за дотриманням бюджетного законодавства на усіх стадіях бюджетного процесу;
   12. контроль дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни.

 

  1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
   1. забезпечує реалізацію державної бюджетної політики в межах територіальної громади;
   2. організовує у межах повноважень виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;
   3. забезпечує у межах повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
   4. готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку територіальної громади;
   5. бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів селищної ради, аналізує соціально-економічні показники розвитку територіальної громади та враховує їх під час складання прогнозу бюджету та проєкту селищного бюджету;
   6. організовує роботу з підготовки прогнозу бюджету та проєкту бюджету Гусятинської селищної ради, визначає порядок і терміни подання учасниками бюджетного процесу матеріалів для підготовки прогнозу бюджету та проєкту бюджету;
   7. бере участь в межах компетенції у:
 • підготовці заходів щодо розвитку території Гусятинської селищної ради та регіонального розвитку;
 • розробляє самостійно або бере участь у розробленні проєктів регуляторних, нормативно-правових, розпорядчих актів, проєктів рішень ради та виконавчого комітету та інших актів, головними розробниками яких є інші виконавчі органи та структурні підрозділи ради;
 • організації та проведенні публічних заходів для забезпечення прозорості і відкритості бюджетного процесу і бюджету та участі громадян у бюджетному процесі;
 • підготовці звітів голови ради, виконавчих органів та структурних підрозділів ради;
   1. розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Гусятинської селищної ради  та інструкції з підготовки бюджетних запитів;
   2. визначає порядок та строки подання головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету та розроблення ними бюджетних запитів;
   3. прогнозує обсяги доходів селищного бюджету, визначає обсяги фінансування селищного бюджету, повернення кредитів до бюджету та орієнтовні граничні показники видатків бюджету Гусятинської селищної ради та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період;
   4. доводить до головних розпорядників коштів орієнтовні граничні показники видатків бюджету Гусятинської селищної ради і надання кредитів з бюджету Гусятинської селищної ради на середньостроковий період та граничні обсяги видатків та надання кредитів на плановий бюджетний рік;
   5. здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків селищного бюджету та надання кредитів з селищного бюджету і вимогам доведених інструкцій;
   6. проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
   7. приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників коштів до прогнозу бюджету Гусятинської селищної ради;
   8. приймає рішення про включення бюджетного запиту до проєкту бюджету Гусятинської селищної ради;
   9. готує проєкт рішення виконавчого комітету ради про схвалення прогнозу бюджету Гусятинської селищної ради та проєкт рішення ради про бюджет Гусятинської селищної ради;
   10. розробляє порядок складання і виконання розпису селищного бюджету;
   11. складає і затверджує розпис селищного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до нього, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису селищного бюджету встановленим бюджетним призначенням; якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про селищний бюджет, складає та затверджує тимчасовий розпис селищного бюджету з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України;
   12. готує зведення (планів, звіту) по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з бюджету Гусятинської селищної ради ;
   13. складає та затверджує паспорти по бюджетних програмах, виконання яких безпосередньо забезпечує фінансовий відділ;
   14. погоджує паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів селищного бюджету;
   15. здійснює розподіл та перерахування коштів з рахунків селищного бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів та іншим бюджетам відповідно до вимог чинного законодавства;
   16. перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з бюджету Гусятинської селищної ради;
   17. проводить експертизи селищних програм стосовно забезпечення їх фінансовими ресурсами;
   18. здійснює, за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до бюджету Гусятинської селищної ради, вносить пропозиції щодо заходів з мобілізації додаткових надходжень до нього;
   19. організовує виконання бюджету Гусятинської селищної ради, в межах повноважень вживає заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів;
   20. координує в межах повноважень діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
   21. готує і подає селищній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду бюджету для прийняття рішення про внесення змін до бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів селищного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до селищного бюджету;
   22. здійснює моніторинг та документування змін, що вносяться до бюджету Гусятинської селищної ради ;
   23. за рішенням ради розміщує тимчасово вільні кошти селищного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;
   24. за потреби готує документи на отримання позики в територіальному відділенні Державної казначейської служби України з єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків;
   25. розглядає та аналізує звітність про виконання бюджету Гусятинської селищної ради, надану Казначейством, інформує селищного голову про стан виконання бюджету за кожний звітний період; подає Гусятинській селищній раді на розгляд квартальні та річний звіт про виконання бюджету;
   26. розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;
   27. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій та готує відповіді за результатами їх розгляду;
   28. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів селищної ради;
   29. погоджує висновки та подання контролюючих органів щодо повернення помилково чи надміру зарахованих коштів із селищного бюджету;
   30. погоджує рішення Державної податкової служби щодо надання розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань або податкового боргу за місцевими податками та зборами;
   31. опрацьовує висновки постійних комісій селищної ради;
   32. бере участь у підготовці у межах повноважень проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;
   33. здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо бюджету Гусятинської селищної ради на всіх стадіях бюджетного процесу;
   34. застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;
   35. приймає рішення про застосування визначених Бюджетним кодексом України заходів впливу до учасників бюджетного процесу за порушення бюджетного законодавства у межах встановлених повноважень, на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акту ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до бюджету;

безспірне вилучення коштів з бюджету;

   1. забезпечує оприлюднення (в тому числі публікацію) інформації про бюджет Гусятинської селищної ради; готує та оприлюднює Бюджет для громадян;
   2. бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення структури виконавчих органів ради і їх чисельності, фонду оплати праці, витрат на утримання апарату ради та її виконавчих органів;
   3. готує в межах компетенції інформаційні та аналітичні матеріали для подання селищному голові;
   4. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
   5. забезпечує у межах повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;
   6. організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;
   7. забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
   8. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
   9. забезпечує захист персональних даних;
   10. взаємодіє з іншими виконавчими органами ради, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями;
   11. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
 1. Права фінансового відділу
  1. Відділ має право:
   1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів, структурних підрозділів ради, територіальних органів Державної казначейської служби України, органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності та їх посадових осіб документи, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання.
   2. в установленому порядку та у межах своєї компетенції застосовувати заходи впливу до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені Бюджетним кодексом України;
   3. залучати в установленому порядку фахівців інших виконавчих органів, структурних підрозділів ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції фінансового відділу;
   4. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчих органів ради Гусятинської ОТГ, пропозиції щодо удосконалення управлінської підзвітності та внутрішнього контролю;
   5. користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
   6. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 2. Керівництво фінансового відділу
  1. Фінансовий відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою селищної ради згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.
  2. Начальник фінансового відділу:
   1. здійснює керівництво діяльністю фінансового відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, організацію та результати діяльності відділу, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
   2. подає на розгляд ради зміни до Положення про фінансовий відділ Гусятинської селищної ради;
   3. звітує перед селищним головою про виконання покладених на фінансовий відділ завдань;
   4. затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників фінансового відділу та розподіляє обов’язки між ними;
   5. затверджує розпис доходів та видатків селищного бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису селищного бюджету встановленим бюджетним призначенням;
   6. бере участь у засіданнях Гусятинської селищної ради та її виконавчого комітету;
   7. представляє інтереси фінансового відділу у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами ради, структурними підрозділами ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
   8. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
   9. подає на затвердження селищному голові проєкти кошторису та штатного розпису фінансового відділу в межах визначениї граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
   10. розпоряджається коштами у межах кошторису фінансового відділу;
   11. приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників фінансового відділу, які не є посадовими особами місцевого самоврядування;
   12. надає селищному голові пропозиції щодо преміювання працівників відділу, встановлення їм надбавок згідно з чинним законодавством;
   13. здійснює заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу у разі порушення ними трудової дисципліни та за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків;
   14. планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування плану роботи Гусятинської селищної ради;
   15. вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи фінансового відділу;
   16. організовує та забезпечує здійснення внутрішнього контролю у порядку, визначеному законодавством;
   17. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб фінансового відділу;
   18. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень фінансового відділу;
   19. забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового і трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
   20. здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
 3. Заключні положення
  1. Фінансовий відділ утримується за рахунок коштів селищного бюджету.
  2. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників фінансового відділу визначаються в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.
  3. Штатний розпис та кошторис фінансового відділу затверджуються в установленому законодавством порядку.
  4. Ліквідація та реорганізація фінансового відділу здійснюється за рішенням сесії селищної ради.
  5. Відділ для виконання покладених на нього завдань забезпечується відповідними приміщеннями, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, іншим обладнанням та матеріалами.
  6. Для виконання покладених на нього завдань відділ має право використання службового автотранспорту селищної ради в порядку, визначеному керівництвом Гусятинської селищної ради.
  7. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться Гусятинською селищною радою.

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь