Про затвердження Положення про загальний відділ апарату Гусятинської селищної ради

Дата: 02.09.2020 14:21
Кількість переглядів: 1291

 

 

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГУСЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ            ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII СКЛИКАННЯ

XХIІI СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від                                     2020 року                                         №

 

Про затвердження Положення

про загальний відділ апарату

Гусятинської  селищної ради

 

        Керуючись статтями 25, 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Гусятинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

     1.Затвердити Положення про загальний відділ апарату Гусятинської селищної ради у новій редакції (додається).

     2.Визнати таким, що втратило чинність, Положення про загальний відділ апарату Гусятинської селищної ради, затвердженого рішенням сесії Гусятинської селищної ради від  28.08.2017 року №796 «Про затвердження положень про відділи  Гусятинської селищної ради».

 

В.о.Гусятинського селищного голови                                      Леся ЧАЙКА

 

 

                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Рішення сесії Гусятинської

                                                                          селищної ради

                                                                      «____»____________2020 р.№

 

                                                        ПОЛОЖЕННЯ

             про загальний відділ апарату Гусятинської селищної ради

 

1.Загальні засади

1.Загальний відділ апарату Гусятинської селищної ради (далі – загальний відділ) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є структурним підрозділом, який утворюється селищною радою, є підзвітним і підконтрольним селищній раді, підпорядкований її виконавчому комітету та селищному  голові.

2.Загальний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим положенням.

3. Посадові інструкції працівників загального відділу затверджуються  селищним головою.

4. Порядок взаємодії загального відділу із іншими відділами апарату   Гусятинської селищної ради визначається Регламентом Гусятинської селищної ради та цим Положенням.

 

2. Завдання і повноваження загального відділу

1. Основними завданнями загального відділу є:

2.Документаційно-технічне забезпечення діяльності керівництва, апарату  Гусятинської селищної ради, ведення в апараті  Гусятинської селищної ради діловодства, здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної і практичної допомоги з цих питань відділам та іншим структурним підрозділам  селищної ради.

3. Здійснює ведення діловодства в апараті Гусятинської селищної ради з питань документаційно-технічного забезпечення.

4. Здійснює експертизу нормативно-правових актів, розпорядчих документів щодо їх відповідності до Інструкції з діловодства у   Гусятинській селищній раді та інших нормативно-правових актів з питань діловодства.

5. Приймає, реєструє, здійснює попередній розгляд, передає згідно з розподілом обов’язків на розгляд керівництву   Гусятинської селищної ради та на виконання, копіює, розсилає вхідну і вихідну кореспонденцію,  розпорядження селищного голови, інші документи   Гусятинської селищної ради.

6. Забезпечує здійснення діловодства за запитами на інформацію, надісланими поштою та засобами факсимільного зв’язку, а також за документами, складеними на виконання запитів на інформацію.

7.Здійснює належний розгляд звернень громадян, організацію прийому громадян керівництвом селищної ради.

8. Забезпечує здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, а також за відповідністю форм виконання вимогам документів та резолюціям керівництва   Гусятинської селищної ради.

9. Здійснює контроль з питань  виконання  документів та  роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

10. За дорученням селищного голови, перевіряє в інших структурних підрозділах  селищної ради стан організації діловодства та контролю за проходженням і виконанням документів.

11. Здійснює контроль за правильністю користування документами в апараті  Гусятинської селищної ради.

12. Забезпечує культуру діловодства, сучасних технічних засобів роботи з документами, комп’ютеризації діловодних процесів та інших напрямів діяльності апарату, надання методичної і практичної допомоги з цих питань працівникам апарату Гусятинської селищної ради.

13. Сприяє набуттю знань і навиків з питань роботи з документами працівниками апарату Гусятинської селищної ради.

14. Забезпечує облік, зберігання бланків інформаційних, організаційно-розпорядчих і реєстраційно -контрольних документів.

15. Складає номенклатуру справ апарату Гусятинської селищної ради, забезпечує здійснення контролю за правильністю формування, оформлення і зберігання у відділах апарату справ, приймання документів відділів на зберігання до поточного архіву апарату селищної ради.

16. Організовує роботу поточного архіву апарату  Гусятинської селищної ради.

17. Загальний відділ при вирішенні питань, які належать до його відання, взаємодіє з відділами апарату Гусятинської селищної ради.

18.Веде встановлену звітно-облікову документацію апарату Гусятинської селищної ради   та інших структурних підрозділів  селищної ради.

            19.Забезпечує виконання законів України, постанов, наказів, розпоряджень, нормативних документів органів вищого рівня щодо соціального захисту населення у громаді.

            20.Організовує виявлення та веде облік на території Гусятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади  сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, громадян похилого віку, інвалідів та інших соціально незахищених груп населення, і які потребують соціальної підтримки (надання соціальних послуг), у тому числі постраждалих від насильства в сім’ї та торгівлі людьми.  

            21.Бере участь у проведенні визначення стану та індивідуальних потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, здійснення попередньої оцінки потреб сім’ї (особи), а саме: відвідування сім’ї, спілкування із кожним її членом, збір та аналіз інформації щодо стану життєвих обставин сімей (осіб) та складання акту обстеження матеріально-побутових умов проживання (за потреби). Визначає перелік необхідних соціальних послуг, форми та методи соціальної роботи.

           22.Готує  пропозиції щодо необхідності надання соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, для прийняття відповідного рішення; забезпечує соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.

          23.Надає соціальні послуги консультування та представництва інтересів. Інформує з питань призначення видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій, пільг, надання соціальних послуг тощо.

         24.Надає допомогу громадянам в оформленні запитів до відповідних інстанцій, заяв, документів для отримання усіх видів допомоги, приймає такі документи та забезпечує їх передання у відповідний компетентний орган соціального захисту населення.

         25.Залучає до надання соціальних послуг заклади освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування, громадські організації, фонди та інші суб’єкти, що надають соціальні послуги, тощо.

         26. Організовує і координує в межах своєї компетенції, роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально-незахищеним членам громади.

        27. Встановлює причини асоціальних явищ і розробляє комплекс заходів щодо їх усунення. Сприяє формуванню в громаді сімейних, національно-патріотичних цінностей, засад відповідального батьківства.

          28. Виявляє вразливі сім’ї з ознаками неналежного виконання батьками обов’язків щодо виховання та розвитку дитини.

          29.Здійснює збір інформації щодо кандидатів у прийомні батьки та батьки вихователі.

          30.Розповсюджує інформаційні матеріали з питань пропагування сімейних форм виховання та соціального захисту населення.

 

          31. Організовує залучення наявних фінансових, матеріальних та інших можливостей громади для підтримки сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

          32.Сприяє благодійним, релігійним, волонтерським, громадським обєднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам, волонтерам у наданні соціальних послуг соціально-незахищеним членам громади.

         33.Веде достовірний облік учасників бойових дій в Афганістані, учасників бойових дій, які брали участь в АТО, матерів-героїнь, ліквідаторів та осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, що проживають на території громади.

         34.Здійснює постійне поновлення Веб-сайту селищної ради (робота з текстами – видалення застарілої інформації, збір, обробка та внесення актуальної інформації).

           35.Забезпечує розміщення у мережі Інтернет інформаційних матеріалів про діяльність Гусятинської селищної ради.

           36.Організовує роботу щодо утримання в належному стані та порядку приміщення селищної ради, прилеглої до неї території.

          3. Загальний відділ має право.

       1. Вимагати від відділів апарату та інших структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій селищної ради неухильного виконання надісланих їм документів, подання ними інформацій про виконання до селищної ради у визначені строки.

       2. Повертати проєкти документів відділам апарату та іншим структурним підрозділам, підприємствам, установам та організаціям селищної ради, подані з порушенням вимог Інструкції з діловодства в Гусятинській селищній раді.

        3.Проводити в відділах апарату та інших структурних підрозділах, підприємствах, установах та організаціях селищної ради перевірки стану ведення діловодства та роботи зі зверненнями громадян, організації їх особистого прийому, виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

        4.Одержувати необхідну інформацію, а в разі  потреби відповідні документи від відділів селищної ради, які необхідні для виконання покладених на загальний відділ завдань. 

        5.Вносити пропозиції щодо  зняття  з  контролю  чи продовження термінів    виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

 

          4. Структура загального відділу

           1.Структура та чисельність загального відділу затверджується сесією селищної ради, посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом виконавчого апарату селищної ради, який затверджується селищним головою.
           2. Начальник, спеціалісти загального відділу призначаються на посаду та звільняються з посади  селищним головою відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування, а також відповідно до Кодексу законів про працю України.

3. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю загального відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на загальний відділ завдань, розподіляє обов’язки між працівниками загального відділу, забезпечує підвищення їх ділової кваліфікації.

4.На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує один із спеціалістів  відділу відповідно до розпорядження селищного голови.

          5. Правовий статус начальника відділу,
його права і обов’язки

 

1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2. Начальник відділу:

                1) здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за результати його діяльності;

            2) розробляє та подає на затвердження сесії селищної ради положення про відділ;

           3) подає на затвердження голові селищної ради посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними;

           4) організовує планування роботи відділу та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;

           5) визначає розподіл обов’язків між працівниками відділу, координує та контролює їх діяльність;

        6) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

        7) забезпечує в межах своєї компетенції збереження у відділі  інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

        8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях сесій селищної ради питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проєкти відповідних рішень;

         9) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами селищної ради;

        10) забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавчої дисципліни;

        11) подає голові селищної ради пропозиції щодо  заохочення працівників Відділу та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

        12) здійснює інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

                       6. Права і обов’язки працівників відділу

 

Працівники Відділу мають право:

 

1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, досвіду та стажу роботи.

4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5. На соціальний і правовий захист.

6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

Працівники Відділу зобов’язані:

 

1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в приміщенні адміністративної будівлі.

6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

8. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

9. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

10. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

11. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

12. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

13.Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

14. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

 

                                        7.Фінансове та матеріально-технічне забезпечення
                                                            діяльності
відділу

 

1. Відділ фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, виділених на його утримання.

2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

3. Оплата праці працівників відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

                       8. Відповідальність посадових осіб відділу

 

1. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим положенням заходів щодо усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, громадян несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

9. Заключні положення

 

1. Покладення на відділ обов’язків, не передбачених цим положенням, не допускається.

2. Зміни та доповнення до цього положення вносяться в порядку, встановленому регламентом селищної ради.

3. Реорганізація чи ліквідація відділу здійснюється на підставі рішення селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

В.о.Гусятинського селищного голови                                      Леся ЧАЙКА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь