Програма

Дата: 28.05.2020 08:23
Кількість переглядів: 746

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГУСЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ            ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VII СКЛИКАННЯ

XХІІ СЕСІЯ

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

 РІШЕННЯ

 

       від  19 травня  2020 року                                                            № 2017

 

 

Про затвердження Антикорупційної програми Гусятинської селищної ради на 2020 рік

 

Керуючись ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гусятинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Антикорупційну програму Гусятинської селищної ради на 2020 рік, що додається.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію прав з людини, духовності, законності, депутатської діяльності і етики.

 

 

В.о. Гусятинського селищного голови                                              Леся ЧАЙКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Додаток

до рішення Гусятинської

селищної ради

від 19.05.2020 № _______

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

ГУСЯТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

на 2020 рік

 

Преамбула

Цією Антикорупційною програмою Гусятинська селищна рада проголошує, що її працівники, голова та депутати у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, в тому числі органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх законних заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов’язаним з нею діям (практикам).

 

І. Загальні положення

1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Гусятинської селищної ради.

2. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

3. Діяльність із запобігання та протидії корупції Гусятинською селищною радою здійснюється відповідно до таких принципів:

- верховенства права;

- законності;

- комплексного вжиття правових, соціально-економічних, інформаційних та інших заходів;

- пріоритетності запобіжних заходів;

- невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

- відкритості та прозорості діяльності;

- участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції.

4. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для всіх жителів, працівників, депутатів, посадових осіб Гусятинської селищної ради.

ІІ. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками Гусятинської селищної ради, включаючи посадових осіб усіх рівнів, голову, а також для усіх суб’єктів над якими вона здійснює контроль.

2. Антикорупційна програма також застосовується Гусятинською селищною радою у її правовідносинах із  органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3. Здійснення заходів щодо виконання Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

1) депутати та керівники підрозділів Гусятинської селищної ради;

2) голова Гусятинської селищної ради;

3) посадові особи Гусятинської селищної ради всіх рівнів та інші працівники Гусятинської селищної ради (далі – працівники).

ІІІ. Антикорупційні заходи у діяльності Гусятинської селищної ради

Гусятинська селищна рада (далі - селищна рада) на постійній основі здійснює заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції, відповідно до вимог чинного законодавства, а саме:

проведення серед працівників селищної ради та її структурних підрозділів організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

вжиття заходів із ознайомлення працівників селищної ради та її структурних підрозділів із документами, що регламентують діяльність ради та її структурних підрозділів;

вжиття заходів контролю за своєчасністю розробки та затвердження посадових інструкцій працівників та їх ознайомлення із цими інструкціями;

забезпечення належного контролю за дотриманням бюджетної та фінансово-господарської дисципліни;

вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб селищної ради;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів селищною радою щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству;

здійснення контролю за дотриманням працівниками селищної ради під час виконання посадових обов’язків загальноетичних норм поведінки у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань;

забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті суспільно важливої інформації щодо діяльності селищної ради, в тому числі розміщення інформації у формі відкритих даних;

залучення громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів селищної ради.

 

ІV. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Гусятинської селищної ради

Оцінка корупційних ризиків спрямована на підвищення ефективності та результативності роботи Гусятинської селищної ради шляхом визначення можливих негативних наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, перш ніж вони відбудуться.

Одним із основних напрямів у сфері запобігання корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності працівників, а також усунення умов та причин виникнення цих ризиків. Серед таких ризиків вбачається недоброчесність, виникнення конфлікту інтересів, обмеження спільної роботи близьких осіб тощо.

Оцінка корупційних ризиків проводиться у рамках підготовки Антикорупційної програми Гусятинської селищної ради або під час її перегляду.

Оцінка корупційних ризиків в Гусятинській селищній раді проводиться постійною депутатською комісією з питань прав людини, духовності, законності, депутатської діяльності і етики (далі - комісія).

Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою голови комісії, до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися  працівники Гусятинської селищної ради, а також незалежні експерти чи спеціалісти.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Гусятинської селищної ради  комісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії.

Звіт складається за формою і структурою, визначеною в порядку діяльності комісії.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається селищному голові та керівникам підрозділів Гусятинської селищної ради, і повинен містити:

1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

2) оцінку виявлених корупційних ризиків;

3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Текст звіту надається для ознайомлення працівникам Гусятинської селищної ради, а також може бути оприлюднений на веб-сайті Гусятинської селищної ради.

Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків комісія виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, вона ініціює перед селищним головою питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XIII Антикорупційної програми.

За результатами опрацювання звіту внутрішньої та зовнішньої оцінки корупційних ризиків селищний голова, депутати та керівники підрозділів селищної ради вживають необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності Гусятинської селищної ради, в тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

Комісія має право ініціювати перед сесією Гусятинської селищної ради прийняття рішення про проведення зовнішньої оцінки корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги або незалежні експерти.

V. Норми професійної етики працівників Гусятинської селищної ради

1. Працівники селищної ради під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки або вимог кодексу етики Гусятинської селищної ради (у разі його наявності).

2. Працівники селищної ради толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

3. Працівники селищної ради діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

4. Працівники селищної ради сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна Гусятинської селищної ради.

5. Працівники селищної ради не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

6. Працівники селищної ради незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва селищної ради, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.

7. Працівники селищної ради самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник селищної ради вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника або голову Гусятинської селищної ради.

 

VІ. Права і обов’язки  працівників Гусятинської селищної ради

1. Селищний голова, працівники та інші особи, що діють від імені Гусятинської селищної ради , мають право:

1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

2) звертатися до комісії за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень.

2.  Працівники селищної ради зобов’язані:

1) дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів Гусятинської селищної ради;

3) невідкладно інформувати селищного голову та керівників селищної ради про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками селищної ради або іншими фізичними або юридичними особами, з якими селищна рада перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю селищної ради;

6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю селищної ради.

3. Селищному голові та працівникам забороняється:

1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

2) використовувати будь-яке майно селищної ради чи її кошти в приватних інтересах;

3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та селищною радою;

4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами селищної ради, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені відповідними правочинами;

5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників селищної ради з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та селищною радою;

6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, керівника до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.

4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з Гусятинською селищною радою, особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом.

5. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, селищним головою (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускається.

Працівники, селищний голова можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу Антикорупційної програми, якщо вартість таких подарунків не перевищує норм встановлених законодавством України. 

Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

1) даруються близькими особами;

2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

У разі виявлення подарунка щодо якого існує заборона у його одержанні у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, керівники, селищний голова зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників селищної ради;

4) письмово повідомити про пропозицію  безпосереднього керівника (за наявності) або селищного голову.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником чи селищним головою.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є селищним головою, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язків голови Гусятинської селищної ради у разі його відсутності.

6. Працівники, селищний голова, а також особи, які діють від імені Гусятинської селищної ради утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Гусятинської селищної ради .

Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

Загальну політику Гусятинської селищної ради  щодо пропозицій подарунків від імені Гусятинської селищної ради  в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає селищний голова, із врахуванням вимог закону.

Подарунки, одержані керівником або працівниками, як подарунки комунальним підприємствам, установам чи організаціям, є відповідно комунальною власністю і передаються органу, підприємству, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

VIІ. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

1. Постійна депутатська комісія здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками та селищним головою Антикорупційної програми.

2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюється у наступних формах:

1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

2) здійснення перевірок діяльності працівників Гусятинської селищної ради щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів. 

3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми комісія виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, вона  ініціює перед селищним головою питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XII Антикорупційної програми.

4. Комісія забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Для здійснення оцінки комісія має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників, селищного голови про результати реалізації відповідних заходів.

Результати оцінки узагальнюються комісією у письмовому звіті, який вона передає селищному голові та сесії селищної ради. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними комісією.

 

VIIІ. Умови конфіденційності інформування працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

1. Працівникам Гусятинської селищної ради гарантується конфіденційність їх повідомлень селищному голові та керівникам або голові комісії про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, в діяльності інших працівників селищної ради та повідомлень про факти підбурення працівників селищної ради до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників селищної ради до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів Гусятинської селищної ради.

3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

4. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює комісія.

5. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила комісію про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

Комісія та особи, залучені нею до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

Особа, винна у розголошенні конфіденційної інформації, несе відповідальність згідно з законом.

ІХ. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

1. Голова селищної ради та комісія в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в Гусятинській селищній раді.

2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак, корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі – викривач) не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.

3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та вимог Антикорупційної програми.

4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача селищний голова, чи голова комісії, за заявою такого працівника або за власною ініціативою, повинні невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

5. Заходи для захисту викривача визначаються сесією селищної ради або селищним головою, спільно з комісією і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.

X. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників Гусятинської селищної ради

1. Працівники Гусятинської селищної ради зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у селищного голови, він повідомляє про це депутатів селищної ради.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів в голови комісії, він повідомляє про це селищного голову.

2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

3. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності селищного голови приймається депутатами селищної ради.

4. Працівники Гусятинської селищної ради можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику та селищному голові. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

 

XІ. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в Гусятинській селищній раді

1. Підвищення кваліфікації працівників Гусятинської селищної ради у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

2. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого селищним головою тематичного плану-графіку.

Підвищення кваліфікації повинно передбачати, як заходи для всіх працівників Гусятинської селищної ради, так і окремі заходи для селищного голови та депутатів селищної ради.

Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги тощо) із підвищення кваліфікації визначається з урахуванням:

1) пропозицій селищного голови, депутатів селищної ради, керівників структурних підрозділів;

2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;

3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Гусятинської селищної ради;

4) результатів внутрішніх розслідувань;

5) звіту комісії перед сесією селищної ради.

XIІ. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми здійснюються такі заходи:

1) призначається у встановленому розділом XIIІ Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування керівник накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

2. Дисциплінарні стягнення накладаються селищним головою на працівників Гусятинської селищної ради, відповідно до норм законодавства про працю.

XIIІ. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником селищної ради або ознак вчинення працівником селищної ради корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, голова комісії повідомляє про це голову селищної ради, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу Антикорупційної програми.

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми селищним головою або ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення голова комісії повідомляє про це сесію селищної ради, котра повинна вжити заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу Антикорупційної програми.

У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення головою комісії  корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми, селищний голова повідомляє про це сесію селищної ради, і вживає заходи, передбачені пунктом 2 цього розділу Антикорупційної програми.

2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу Антикорупційної програми, повинні бути вжиті наступні заходи:

1) протягом 10 днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне, чи пов’язане з корупцією правопорушення;

2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;

3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

4) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, інформувати у десятиденний строк про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Внутрішнє розслідування призначається селищним головою, або сесією і здійснюється відповідною комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджується селищним головою.

До складу комісії з проведення внутрішніх розслідувань обов’язково включається голова постійної депутатської комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення головою постійної депутатської комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

Термін проведення розслідування не повинен перевищувати 30 днів.

Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються не менше 5 років.

 

XIV. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

1. Селищний голова забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.

2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:

1) звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності Гусятинської селищної ради;

2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

3) проведення анкетування, обговорення та консультацій із селищним головою, працівниками та депутатами Гусятинської селищної ради, а також з діловими партнерами Гусятинської селищної ради щодо удосконалення Антикорупційної програми.

3. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути голова комісії, а також селищний голова, депутати та працівники Гусятинської селищної ради.

4. Селищний голова, отримавши узагальнений звіт пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом та депутатами.

У випадках, коли депутати селищної ради або голова комісії наполягають на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, селищний голова у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з моменту надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

5. За результатами проведених обговорень сесія селищної ради затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які стають її невід’ємною частиною.

 В.о. Гусятинського селищного голови                                     Леся ЧАЙКА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь