№ 623 “Програма роботи з обдарованою молоддю Гусятинської об’єднаної територіальної громади“

 

 

УКРАЇНА

ГУСЯТ?НСЬКА  СЕЛ?ЩНА  РАДА

 

Гусятинського  району             Тернопільської  області

 

СЬОМЕ     СКЛ?КАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  10 лютого   2017 року                                                                         № 623

 

Про затвердження  “Програми

роботи  з  обдарованою  молоддю

 Гусятинської  об’єднаної територіальної

 громади   на  2017 -2021 роки

 

 

       Керуючись  стт. 25,26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Гусятинська селищна рада

 

В ? Р І Ш ? Л А :

 

1. Затвердити “Програму роботи  з  обдарованою  молоддю Гусятинської  об’єднаної територіальної громади  на  2017 -2021 роки » ( додаток №1).

2. Опублікувати дану програму на веб-сайті Гусятинської селищної ради .

3. Контроль за виконанням  даного  рішення покласти на постійну комісію  селищної  ради з питань  освіти , охорони здоров’я, культури , молоді  фізкультури і спорту.

 

 

 

Гусятинський селищний голова                                  М.М.Левицький

 

 

                                                                                                Затверджено:

                                                                                          Рішенням Гусятинської селищної ради №623

                                                                                           від 10 лютого 2017 року

                                                                                        

                                                                                              

 

 ПРОГРАМА

роботи  з  обдарованою  молоддю  Гусятинської  об“єднаної територіальної громади  на  2017 -2021 роки

 

1.     Паспорт  Програми

 

1.

Ініціатор  розроблення  програми

Відділ освіти, відділ культури, туризму, молоді та сім”ї, фізкультури і спорту Гусятинської селищної ради

2.

Дата, номер  та  назва  розпорядчого  документа  органу  виконавчої  влади  про  розроблення  програми

Доручення Президента України від 27.03.2013  № 1-1/711 щодо створення сприятливих умов для розвитку дітей, поліпшення матеріального становища сімей з дітьми, їх соціальної підтримки та захисту.

3.

Розробник  програми

Відділ освіти Гусятинської селищної ради, відділ культури, туризму, молоді та сім”ї, фізкультури і спорту

4

Співрозробники програми

Навчальні заклади

5.

Відповідальний  виконавець  програми

Відділ освіти Гусятинської селищної ради, відділ культури, туризму, молоді та сім”ї, фізкультури і спорту

6.

Учасники  програми

Відділ освіти Гусятинської селищної ради, відділ культури, туризму, молоді та сім”ї, фізкультури і спорту, навчальні заклади

7.

Термін  реалізації  програми

2017-2021 роки

7.1.

Етапи виконання програми

-

8.

Перелік  бюджетів, які  беруть  участь  у  виконанні  програми ( для  комплексних  програм)

Бюджет селищної ради

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

305000 грн.

9.1.

коштів обласного бюджету

-

9.2.

коштів бюджету селищної ради

 

9.3.

коштів інших джерел

 

 

2. Проблеми , на  розв’язання  яких  спрямована  програма

 

            Програма  спрямована  на  забезпечення  формування  інтелектуального  потенціалу  нації  шляхом  створення  оптимальних  умов  для  виявлення  обдарованої  молоді  і на дання  їй  підтримки  в  розвитку  творчого  потенціалу, самореалізації  та  духовного  вдосконалення .

            Складна  ситуації  з  пошуком, розвитком  і підтримкою  обдарованої  молоді  викликана  насамперед:

            - відсутністю  цілісної  загальнодержавної системи  роботи  з  обдарованими  учнями  та  належного  правового,  фінансового, організаційного, науково - методичного  забезпечення;

            - потребою  систематизувати  форми соціального захисту  з  боку  держави ;

            - слабкою  матеріально – технічною , науково – дослідницькою  та  експериментальною  базою  навчальних  закладів  для  роботи  з  обдарованою  молоддю ;

            - відсутністю  цільового  асигнування  щодо  забезпечення  роботи  з  обдарованою  молоддю.

           Для  реалізації  державної  політики  у  сфері  створення  сприятливих  умов  для 

виявлення , навчання, виховання  і  самовдосконалення  обдарованої  молоді ,створення  умов  для  їх  гармонійного розвитку, застосування  її  здібностей  в  Україні, а  також  залучення  педагогічних  працівників  до  роботи  з  обдарованою  молоддю. Необхідно  розробити  програму  роботи  з  обдарованою  молоддю  на  2017 – 2021 роки.

 

 3. Мета  Програми

 

     Мета  Програми полягає у   забезпеченні підтримки обдарованої молоді громади шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку; спрямована на втілення в життя української національної ідеї.

 

     Основними завданнями Програми є:

      - створення системи виявлення та відбору обдарованої молоді;

- визначення стратегії щодо підтримки та напрямів роботи з обдарованою молоддю;

            - створення умов для забезпечення доступу обдарованої молоді до якісної освіти у спеціалізованих навчальних закладах для обдарованих школярів;

            - розроблення нових напрямів роботи з обдарованою молоддю шляхом створення науково-методологічного підґрунтя для розвитку ефективних систем виявлення, навчання і професійної орієнтації обдарованої молоді;

- удосконалення та  оновлення нормативно-правової бази щодо забезпечення  змісту, форм  і  методів  роботи  з  обдарованою  молоддю;

- залучення обдарованої молоді до здобуття позашкільної освіти з метою задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій самореалізації, оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованою молоддю;

- піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників;

            - координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій з питань розвитку та підтримки обдарованої молоді;

- підвищення ефективності діяльності закладів освіти для обдарованих дітей через їх профілізацію та залучення школярів до участі у регіональних, всеукраїнських, міжнародних заходах, спрямованих на виявлення і підтримку обдарованої молоді;

            - зміцнення та розвиток навчально-матеріальної бази закладів освіти для обдарованих дітей;

- поглиблення  міжнародного  співробітництва  у  сфері  нових  педагогічних  технологій  навчання  і  виховання  обдарованої  молоді, інтеграція  української  освіти  у  європейський  та  світовий  освітній  простір.

 

 1. Шляхи  і  засоби  розв’язання  проблем,  обсягів  та  джерел  фінансування

 

             Виконання  Програми  здійснюється  за  такими  напрямами :

 

- створення  банку даних про обдаровану молодь;

        - запровадження  сучасних  методик  виявлення  навчання  та  виховання  обдарованої молоді  і   надання їй соціально-педагогічної підтримки;

      - сприяння наступності в системі роботи з обдарованою молоддю загальноосвітніх, позашкільних  навчальних закладів;

- залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності із організацією  факультативів, гуртків, зокрема філії Малої академії наук, що працюють з обдарованою молоддю;

      - участь у районних  предметних олімпіадах, конкурсах, конкурсах-захистах, турнірах і фестивалях, популяризація здобутків обдарованої молоді, поширення досвіду роботи педагогічних працівників;

- проведення підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою молоддю;

- розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та її наставників;

- удосконалення навчально-матеріальної бази закладів освіти для обдарованої учнівської молоді;

       - створення  Інтернет – сторінки  для  інформування  громадськості  про  здійснення  передбачених  програмою  заходів.

З  цією  метою  відділ освіти Гусятинської селищної ради:

            - здійснює  організаційне  та  інформаційне  забезпечення  виконання  програми:

-   бере  участь  у розроблені  пропозицій  щодо  вдосконалення  нормативно – правової  бази  програми;

-    сприяє  консолідації  зусиль  місцевих  органів  виконавчої  влади, органів  місцевого самоврядування, навчальних  закладів, установ  та  організацій  у  роботі  з   обдарованою  молоддю;

-    створює  умови  для  забезпечення  доступу  обдарованої  молоді  із  сільської  місцевості  до  якісної  освіти  у  загальноосвітніх  начальних  закладах для  обдарованих  школярів.

-    сприяє  налагодженню  зв’язків  з  міжнародними організаціями  та  установами, робота  яких  спрямована  на  виявлення , навчання, розвиток  і  підтримку  обдарованої  молоді.

Реалізації Програми  роботи  з  обдарованою  молоддю  на  2017 – 2021 роки  планується  здійснити  за  рахунок  загальних  бюджетних  призначень передбачених  чинним  законодавством.

  

Ресурсне забезпечення програми

роботи з обдарованою молоддю на 2017-2021 роки

 

                                                                                                                                                       тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

 

50,0

 

60,0

 

65,0

 

65,0

 

65,0

 

305,0

обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджет селищної ради

50,0

60,0

65,0

65,0

65,0

305,0

кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

-

-

 

 1. Очікувані  результати, ефективність  Програми

 

   Виконання  Програми  дасть  змогу :

      -  сформувати систему  виявлення  і  відбору  обдарованої молоді та  надання  їй 

соціально – педагогічної  підтримки;

-   консолідувати  зусилля  місцевих  органів  виконавчої  влади , органів місцевого

самоврядування , навчальних  закладів , установ  та організацій  у роботі  з  обдарованою 

молоддю.

      -   створити  умови  для  забезпечення  доступу  обдарованої молоді  із  сільської  місцевості  до якісної  освіти у  загальноосвітніх  начальних  закладах  для  обдарованих  школярів;

      -   підвищити  рівень  науково – методичного  та  інформаційного  забезпечення  

педагогічних, педагогічних  працівників, які  проводять  роботу  з  обдарованою молоддю;

      -  підвищити  рівень  професійної  компетентності у  визначенні  методів, форм, засобів,  

технологій  навчання  і  виховання;

     -  розширити  інформаційно – аналітичний  банк  даних  «Обдарованість»;

     -  розробити  дієвий  механізм  стимулювання  обдарованої  молоді , педагогічних 

 працівників  які  працюють  з нею.

 

 

Міні-проекти програми

Програма роботи з обдарованими дітьми має бути реалізована через

4 міні-проекти: «Інтелектуальна обдарованість», «Творча обдарованість», «Лідерство», «Спортивна обдарованість», які реалізують вищезазначені завдання, враховуючи види обдарованості учнів;

 1. інтелектуальну;
 2. творчо-мистецьку;
 3. спортивно-оздоровчу;
 4. високий рівень соціалізації (спрямованість на розвиток соціокомунікативних навичок, обдарованості лідера).

Міні-проект «Лідерство»

Модель обдарованого учня

 

Особистісні риси учня

 • комунікабельність;
 • сміливість;
 • незалежність мислення;
 • відповідальність;
 • порядність;
 • ініціативність;
 • наполегливість;
 • цілеспрямованість;
 • культура спілкування та загальної поведінки;
 • моральність

 

Особливості розвитку обдарувань учня,набуті навички, виховані риси

 • впевненість у собі та своїх силах;
 • здатність згуртувати інших навколо себе та своїх ідей, діяльності;
 • високий рівень мотивації в досягненні мети;
 • високий рівень самоорганізації; високий рівень оптимізації емоційний станів;
 • високий рівень сформованості пріоритетів «Я і сім’я», «Я і друзі», «Я і Батьківщина», «Я і суспільство», «Я і здоров’я », «Я і творчість», «Я і навчання»

 

Формування  соціальної обдарованості (лідерства):

 • діяльність мерії закладу;
 • «Євроклуб»;
 • учнівська система самоврядування;
 • громадські доручення;
 • суспільна діяльність;
 • соціальні акції.

 

Міні-проект «Інтелектуальна обдарованість»

Модель одарованого учня
 

Особистісні риси учня

 • допитливість;
 • розум і потреба в розумовій праці;
 • інтенсивність розумової діяльності;
 • наявність пізнавальної активності;
 • нестандартність мислення;
 • наполегливість;
 • працелюбність;
 • цілеспрямованість;
 • ініціативність

Особливості розвитку обдарувань учня,набуті навички, виховані риси

 • розвинений інтелект;
 • творчий потенціал;
 • здатність до логічного творчого мислення;
 • інформаційна ерудиція;
 • креативність;
 • здатність до неординарних підходів у вирушенні завдань і проблем;
 • науковість у роботі;
 • навички узагальнення, систематизації, аналізу, підсумку;
 • вміння доводити, конкретизувати, моделювати, прогнозувати

 

Формування інтелектуальної обдарованості:

 • інтелектуальні конкурси та турніри;
 • МАН;
 • творчі проекти;
 • олімпіади;
 • інноваційні технології навчання на уроках;
 • індивідуальні консультації;
 • самоосвіта.

 

Міні-проект «Спортивна обдарованість»

Модель обдарованого учня

Особистісні риси учня

 • наявність фізичного, психічного та морального здоров’я;
 • гігієнічні навички;
 • навички безпечної життєдіяльності;
 • працездатність;
 • дисциплінованість;
 • ініціативність

 

Особливості розвитку обдарувань учня,набуті навички, виховані риси

 • здатність і розвинені традиції здорового способу життєдіяльності;
 • здатність до фізичного, морального саморозвитку;
 • високий рівень саморегуляції психічних процесів, емоційного стану;
 • здатність до само оздоровлення та потреба в оволодінні оздоровчими технологіями

 

Формування спортивної обдарованості

 • спортивні секції та гуртки;
 • олімпіада;
 • спортивні змагання та конкурси;
 • військово-патріотичні клуби.

 

Міні-проект «Творча обдарованість»

Модель обдарованого учня

Особистісні риси учня

 • чутливість до прекрасного;
 • потреба в творчості, мистецькій діяльності;
 • мистецькі задатки;
 • образне, творче мислення, пам’ять;
 • багата уява;
 • працелюбність;
 • цілеспрямованість;
 • культура поведінки

Особливості розвитку обдарувань учня,набуті навички, виховані риси

 • високий естетичний смак;
 • високий рівень світовідчуття;
 • здатність до саморозвитку власного таланту;
 • творчий потенціал;
 • оригінальність;
 • продуктивність;
 • інформаційна ерудиція

Формування творчої обдарованості:

 • творчі гуртки;
 • драматична студія;
 • творчі лабораторії;
 • юні художники;
 • юні поети;
 • юні вокалісти.


 

6. Напрями діяльності та заходи з виконання програми роботи з обдарованою молоддю на 2017-2021 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

Очікуваний результат

2017

2018

2019

2020

2021

 

1.

Удосконалення нормативно – правової бази

1.1. Створення  каталогу нормативно – правових та науково – методичних матеріалів із  питань роботи з обдарованими дітьми

 

2017

Відділ  освіти селищної ради

Відділ культури, туризму, молоді та сім”ї, фізкульту-ри і спорту

Без фінансування

-

-

-

-

-

Науково – методичне забезпечення роботи з обдарованою молоддю

 

 

Разом:

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2

Підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних працівників

 

2.1. Розроблення пакету методичних рекомендацій із питань організації роботи з обдарованими дітьми

 

2018

Відділ  освіти селищної ради

Без фінансування

-

-

-

-

-

Підвищення рівня професійної  компетенції педагогів, які працюють з обдарованими дітьми. Збагачення освіти району інноваційними технологіями навчання.

2.2.Включення до програм семінарів  - практикумів учителів – предметників, навчань новопризначених керівників та резерву керівних кадрів  питання, пов’язані з організацією роботи з обдарованими дітьми

 

2017-2021

Відділ  освіти селищної ради

Без фінансування

-

-

-

-

-

Розробка нових напрямів  роботи з обдарованою молоддю

2.3.Організація і проведення науково-практичних семінарів, конференцій щодо питань роботи з обдарованою молоддю

 

2017-2021

Відділ  освіти селищної ради

Відділ культури, туризму, молоді та сім”ї, фізкульту-ри і спорту

Без фінансування

-

-

-

-

-

Підвищення  педагогічної майстерності медпрацівникі, які  працюють із обдарованими дітьми

 

 

2.4. Сприяння створенню авторських методичних і навчальних матеріалів з питань роботи з обдарованою молоддю, забезпечення їх впровадження

2017-2021

Відділ  освіти селищної ради

Без фінансування

-

-

-

-

-

Розробка нових напрямів роботи з обдарованими дітьми шляхом створення науково – методичного супроводу

 

 

Разом:

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

3

Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку.

3.1.Створення районного банку даних “Обдарованість”

 

2017-2021

Відділ  освіти селищної ради,  навчальні заклади

Відділ культури, туризму, молоді та сім”ї, фізкульту-ри і спорту

Без фінансування

-

-

-

-

-

Створення системи пошуку обдарованої молоді

 

 

3.2. Проведення щорічного свята вшанування обдарованої молоді за участю призерів олімпіад, конкурсів – захистів, турнірів, спартакіад, змагань та підсумкових заходів з нагородження переможців всіх міні-проектів та їх наставників

 

2017-2021

Відділ  освіти селищної ради

Відділ культури, туризму, молоді та сім”ї, фізкульту-ри і спорту

Бюджет селищної ради у межах загальних кошторисних призначень

7,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Створення  системи морального і матеріального заохочення обдарованих дітей та молоді

 

 

3.3. Здійснення морального та матеріального стимулювання творчих та обдарованих вихованців разом з їх наставниками за результатами виставок, конкурсів та змагань

2017-2021

Відділ  освіти селищної ради

Відділ культури, туризму, молоді та сім”ї, фізкульту-ри і спорту

Бюджет селищної ради у межах загальних кошторисних призначень

7,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Створення  системи морального і матеріального заохочення обдарованих дітей та молоді

 

 

3.4. Забезпечення проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, конкурсів – захистів, турнірів і фестивалів

2017-2021

Відділ  освіти селищної ради

Бюджет селищної ради у межах загальних кошторисних призначень

9,0

 

 

 

 

 

 

 

12,0

12,0

12,0

12,0

Створення умов для саморозвитку самореалізації особистості

 

 

3.5.Забезпечення

участі дітей у:

всеукраїнських та обласних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсах-захистах  науково-дослідницьких робіт та інше.

2017-2021

Відділ  освіти селищної ради

Бюджет селищної ради у межах загальних кошторисних призначень

12,0

13,0

13,0

13,0

13,0

Забезпечення умов  для реалізації можливостей  особистості, пошуку  обдарованої молоді

 

 

3.6. Проведення виставок дитячих  робіт з природничого матеріалу та з технічної творчості, проведення майстер-класів писанкарства, бісероплетіння

2017-2021

Відділ  освіти селищної ради, навчальні заклади

Відділ культури, туризму, молоді та сім”ї, фізкульту-ри і спорту

Бюджет селищної ради у межах загальних кошторисних призначень

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Забезпечення умов  для реалізації можливостей  особистості, пошуку  обдарованої молоді

 

 

3.7. Забезпечення участі учнівської молоді у Всеукраїнському конкурсі з української мови імені Петра Яцика, учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, Міжнародному  мовно – літературному конкурсі ім. Т.Шевченка

2017-2021

Відділ  освіти селищної ради

Бюджет селищної ради у межах загальних кошторисних призначень

5,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Забезпечення умов  для реалізації можливостей  особистості, пошуку  обдарованої молоді

 

 

3.8. Активізація роботи навчальних закладів  з обдарованими дітьми, створення і організація на їх базі клубів, гуртків, факультативів, консультпунктів, залучення до участі в них учнів закладів.

2017-2021

Відділ  освіти селищної ради

Без фінансування

-

-

-

-

-

 

 

 

3.9. Забезпечити участь учнів у різних етапах мистецьких, туристичних конкурсів та конкурсів агітбригад,

Участь в конкурсі туристичних маршрутів

«Юний екскурсовод»

 2017-2021

Відділ  освіти селищної ради

Відділ культури, туризму, молоді та сім”ї, фізкульту-ри і спорту

Бюджет селищної ради у межах загальних кошторисних призначень

5,0

6,0

6,0

6,0

6,0

 

 

 

3.10. Залучення учнів загальноосвітніх навчальних закладів до навчання у Тернопільському територіальному відділенні Малої академії наук України

 

2017-2021

Відділ  освіти селищної ради

Без фінансування

-

-

-

-

-

Створення умов для професійного

самовизначення

 

 

3.11. Проведення в загальноосвітніх навчальних закладах моніторингових досліджень якості роботи  з  обдарованими дітьми

2017-2021

Відділ  освіти селищної ради

Без фінансування

-

-

-

-

-

Створення системи роботи з обдарованими учнями

 

 

3.12. Забезпечення якісно нового рівня розвитку фізичної культури та спорту серед дітей  з використанням  практики та передового досвіду щодо організації фізкультурно  - оздоровчих та спортивно – масових заходів, вивчення талановитої молоді

 

2017-2021

Відділ  освіти селищної ради

Відділ культури, туризму, молоді та сім”ї, фізкульту-ри і спорту

Без фінансування

-

-

-

-

-

Забезпечення підтримки та розвитку  спортивно обдарованої учнівської молоді

 

 

3.13. Проведення  спортивних змагань з метою виявлення спортивно –обдарованої молоді

2017-2021

Відділ  освіти селищної ради

Відділ культури, туризму, молоді та сім”ї, фізкульту-ри і спорту

 

 

Бюджет  селищної ради у межах загальних кошторисних призначень

7,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Забезпечення умов щодо виявлення спортивно обдарованих дітей та молоді

 

 

3.14

Проведення конкурсу дитячої пісні «Перлина Гусятина»

2017-2021

 

 

Відділ  освіти селищної ради

Відділ культури, туризму, молоді та сім”ї, фізкульту-ри і спорту

 

 

 

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

 

3.15

Конкурс юних виконавців «Золотий ключик»

2017-2021

 

 

Відділ  освіти селищної ради

Відділ культури, туризму, молоді та сім”ї, фізкульту-ри і спорту

 

 

 

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

 

Разом:

 

 

305,0

50,0

60,0

60,0

60,0

60,0

 

4

Кадрове забезпечення

4.1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, вивчення , узагальнення та популяризація передового досвіду з питання розвитку обдарованої особистості

2017-2021

 

Без фінансування

-

-

-

-

-

Навчальна та морально – психологічна підготовка  учителя до роботи з  обдарованими учнями. Оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованою молоддю

 

 

4.2. Участь педагогічних працівників у роботі обласних семінарів.

2017-2021

 

Без фінансування

-

-

-

-

-

Підвищення педагогічної майстерності педпрацівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Співпраця з громадськими організаціями

5.1. Координація  діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також навчальних закладів у їх співпраці з громадськими організаціями у сфері розвитку та підтримки обдарованої молоді

2017-2021

 Відділ культури, туризму, молоді та сім”ї, фізкульту-ри і спорту

Без фінансування

-

-

-

-

-

Консолідація зусиль  органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Координація  та  контроль  за виконанням  Програми

 

     Координацію  роботи  та  контроль  за виконанням  заходів Програми  здійснює  відділ   освіт Гусятинської селищної ради.

      Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів програми та про виконану роботу інформувати відділ освіти Гусятинської селищної ради до 05 грудня 2017 року впродовж строку дії програми.

      Відділ освіти Гусятинської селищної ради надає узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів програми  до  10 грудня 2017-2021 років Гусятинській селищній раді.

 

 

Начальник відділу освіти

 Гусятинської селищної ради                                                  О. Т. Туткалюк                                               

 

  Л. І. Перун

 

Коментарі (0)

  Гусятинська селищна рада © 2019 Всі права захищено.
  Розробка та просування сайтів zelios studio