№ 1587 Про перейменування Комунального закладу «Гусятинська музична школа»

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГУСЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VII СКЛИКАННЯ

XVII СЕСІЯ

ДРУГЕ  ЗАСІДАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 19 червня  2019 року                                                                         № 1587    

Про перейменування Комунального закладу «Гусятинська музична школа» та внесення змін до Статуту

 

         З метою приведення установчих документів комунального закладу «Гусятинська музична школа» до вимог чинного законодавства України, відповідно до Законів України «Про культуру», «Про позашкільну освіту», «Про освіту», керуючись ст.ст. 3, 4, 14, 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гусятинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Перейменувати Комунальний заклад «Гусятинська музична школа» (код ЄДРПОУ 05462584 ) на Комунальний заклад «Гусятинська мистецька школа».

2.Викласти Статут комунального закладу «Гусятинська мистецька школа» у новій редакції (додається).

3.Затвердити Статут комунального закладу «Гусятинська мистецька школа» у новій редакції.

4.Директору комунального закладу «Гусятинська мистецька школа» забезпечити реєстрацію змін до Статуту в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

5.Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу культури і туризму Гусятинської селищної ради Рижевського С.І. та постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, фізкультури і спорту .

 

В.о. Гусятинського голови                                                          Леся  ЧАЙКА

 

 

 

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Гусятинської селищної ради

від 19 червня 2019 року №1587

 

СТАТУТ

Комунального закладу «Гусятинська мистецька школа»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про мистецьку школу, затвердженого наказом Міністерства культури України від 09.08.2018 року № 686.

1.2.  Комунальний заклад «Гусятинська мистецька школа» є закладам початкової, спеціалізованої мистецької освіти, належить до системи позашкільної освіти сфери культури.

1.3.  Комунальний заклад «Гусятинська мистецька школа» (далі-Школа) є комунальним закладом, майно якого є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади Гусятинської селищної ради, а функції оперативного керівництва здійснює відділ культури і туризму Гусятинської селищної ради.

Засновником школи є Гусятинська селищна рада.

1.4. Майно закріплюється за школою на праві оперативного управління та є власністю Гусятинської селищної ради, функції управління яким здійснює відділ культури і туризму Гусятинської селищної ради.

1.5. У своїй діяльності школа керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, Міністерства освіти України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про мистецьку школу, а також цим Статутом.

1.6. Школа реалізовує державні гарантії естетичного виховання дітей через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя для занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів – до вибору професії в галузі культури та мистецтва.

1.7. Повна назва школи – Комунальний заклад «Гусятинська мистецька школа».

1.8. Юридична адреса школи: пр. Незалежності, 24, смт. Гусятин, Гусятинський район, Тернопільська область, 48201.

2.МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Школа створена з метою забезпечення суспільних потреб жителів територіальної громади Гусятинської селищної ради через доступність до надбань вітчизняної і світової культури та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів в галузі культури і мистецтва.

Головною метою діяльності Школи є створення початкової спеціалізованої бази для розвитку та популяризації мистецтва, професійної підготовки учнів зі всіх видів мистецтва, впровадження нових технологій і методик навчально-виховного процесу, співробітництво з іншими суб’єктами культурної діяльності незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності.

2.2  Предмет мистецько-освітньої діяльності Школи – надання знань, формування вмінь та навичок за інтересами, забезпечувати потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальному, духовному розвитку, готувати до активної професійної та громадської діяльності, створення умов для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей та обдарувань учнів.

2.3 Школа провадить свою діяльність за напрямами позашкільної освіти:

 - художньо-естетичним, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та набуття здобувачами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;

 - мистецьким, який забезпечує набуття здобувачами спеціальних мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Школа є юридичною особою, діє на підставі цього Статуту, має круглу печатку та кутовий штамп. Реорганізація та ліквідація Школи здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.2. Школа проводить мистецько-освітню, методичну, культурно-просвітницьку роботу.

3.3. Школа організовує освітній процес за програмами початкової мистецької освіти за елементарним, середнім  (базовим) та поглибленим підрівнями початкової мистецької освіти, та за спрямуваннями: загальне мистецьке та початкове професійне.

3.4. Основними завданнями Школи є :

- надання початкової мистецької освіти;

- організація, та забезпечення та провадження освітнього процесу для набуття здобувачами спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, формування в них теоретичних і практичних (в тому числі виконавських) загальних та професійних компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва;

- створення умов для професійної художньо-творчої самореалізації особистості здобувача;

- популяризація академічного та народного мистецтва та долучення до нього широкого кола громадян незалежно від місця проживання, віку та сфери зайнятості;

- формування потреб громадян у якісному культурному та мистецькому продукті, здобутті додаткових компетентностей у сфері культури, мистецтва, пробудження їх інтересу до творчості, спілкування з мистецтвом, мистецьких практик;

- пошук та підтримка обдарованих і талановитих дітей з раннього віку, розвиток їх мистецьких здібностей;

- здійснення навчання громадян з особливими освітніми потребами шляхом запровадження програм інклюзивної мистецької освіти початкового рівня;

- створення умов для набуття здобувачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та професійної діяльності;

- виховання громадянина України шляхом вивчення поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, етносів України, а також інших націй і народів;

- здійснення творчої мистецької, інформаційної, методичної, організаційної роботи.

3.5.  З метою виконання завдань, що стоять перед Школою, та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів Школа може створювати різні відділення або відділи :фортепіанний, народний та струнно-смичковий, духових інструментів, теоретичний.

3.6.  Школа може мати філії. Рішення про створення філій приймається школою самостійно після погодження з відділом культури і туризму Гусятинської селищної ради з питань управління та Гусятинською селищною радою питань про надання приміщення, забезпечення фінансуванням, обладнанням тощо.

3.7.  Школа має право на створення різних структурних підрозділів, що працюють на засадах самоокупності.

3.8.  Школа проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання.

У відділах проводиться робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Підвищення кваліфікації проводиться у формі відкритих уроків, методичних рефератів, майстер-класів, семінарів-практикумів. Участь викладачів у заходах підвищення кваліфікації засвідчується директором Школи і є підставою для проведення атестації.

Школа може надавати методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним, дитячим та культурно-освітнім закладам ОТГ.

3.9.  Право вступу до мистецької школи мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

3.10.  Прийом учнів до школи здійснюється як на без конкурсній основі, так і за конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності медичної довідки про відсутність протипоказань до занять в музичній школі та копії свідоцтва про народження.

3.11. Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань визначаються педагогічною радою Школи. Зарахування на навчання проводиться наказом директора Школи.

3.12. Термін навчання визначається відповідно до навчальних планів і програм.

3.13. Документація школи, яка регламентує організацію та проведення навчально-виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури України.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

4.1.  Навчальний рік у школі починається 1 вересня. Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються директором школи згідно із строками, встановленими Міністерством освіти України.

Комплектування груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом викладача.

У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні школа може працювати за окремим планом, затвердженим директором Школи.

4.2. На підставі освітньої програми Школа складає та затверджує річний план роботи та навчальний план закладу, що конкретизують організацію освітнього процесу.

4.3.  Освітній процес в Школі здійснюється за освітніми програмами.

 Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом позашкільної освіти для досягнення учнями результатів навчання (набуття компетентностей).

Школа здійснює освітній процес за власними освітніми програмами, що ухвалюються педагогічною радою та затверджуються керівником Школи; або типовими освітнімипрограмами, що затверджуються Міністерством культури.

4.4. Експериментальні навчальні плани складаються в Школі з урахуванням типового навчального плану.

4.5. Освітній процес у Школі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів, з урахуванням їх віку і стану здоров'я.

Освітній процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи: уроки (індивідуальні та групові), репетиції, конкурси, концерти, лекції, вікторини, позаурочні заходи тощо.

4.6. Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків академічних концертів, іспитів, прослуховувань) визначаються відділами школи за рішенням педагогічної ради.

4.7. Основною формою мистецько-освітньої роботи в Школі є урок. Тривалість одного уроку визначається навчальними планами і освітніми програмами, за якими працює Школа.

Перерви між уроками є робочим часом викладача.

Кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між ними визначається розкладами, що затверджуються директором Школи.

4.8. Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов'язані з освітнім процесом, забороняється, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

4.9. Середня наповнюваність груп у Школі визначається освітніми програмами з дотриманням вимог до забезпечення якості початкової мистецької освіти.

Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації освітнього процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп. Загальна кількість груп не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком педагогічних годин.

Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани, обрані для організації освітнього процесу.

4.10.  Для оцінювання рівня успішності учнів в Школі використовується 12-бальна система.

4.11.  Річні оцінки виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів. Річні оцінки з предметів, з яких іспити не проводяться, є підсумковими.

Підсумкова оцінка з предметів, з яких проводяться іспити, виставляється екзаменаційною комісією на підставі річних та екзаменаційних оцінок. Річна оцінка може бути змінена рішенням педагогічної ради.

4.12. Питання, пов'язані із звільненням учнів від складання іспитів або перенесення їх строків, вирішуються директором Школи за наявності відповідних документів.

4.13. Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення   повторних перевідних контрольних заходів у зв'язку з невиконанням програмних вимог, залишення на повторний рік навчання та виключення зі школи, видачі свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою та затверджуються директором Школи.

4.14. Учні, які в повному обсязі виконали освітню програму та продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, отримують документ про початкову мистецьку освіту.

4.15. Учням, які хворіли під час випускних іспитів, видається документ про позашкільну освіту на підставі річних оцінок (при умові повного виконання навчальних планів та програм).

4.16. Випускникам, які не виконали у повному обсязі навчальні плани та  програми, видається довідка про  навчання  в  Школі. Для одержання документа про позашкільну освіту цим учням надається право повторних іспитів.

4.17. Учні, які мають високі досягнення в навчанні (10-12 балів) за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом.

Рішення про заохочення приймається педагогічною радою.

4.18. За рішенням директора Школи виключення учня може проводитись при невнесенні плати за навчання протягом 2-х місяців.

4.19. Освітній процес у Школі є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

5. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками освітнього процесу в Школі є: учні, директор, викладачі, концертмейстери, батьки, або особи, які їх замінюють, представники, установ та організацій, які беруть участь у освітньому процесі.

5.2 Учні Школи мають гарантоване право на:

- доступ до початкової мистецької освіти відповідно до його запитів, здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

- індивідуальну освітню траєкторію, яка реалізується, зокрема через вільний вибір мистецької школи та освітніх програм, які нею пропонуються, видів форм і темпу здобуття початкової мистецької освіти, методів і засобів навчання;

- якісні освітні послуги, здобуття початкової мистецької освіти за одним або кількома підрівнями та відповідним спрямуванням в межах освітніх програм мистецької школи;

- справедливе та об’єктивне оцінювання його результатів навчання та відзначення успіхів у навчанні та мистецькій діяльності;

- свободу творчості, культурної та мистецької діяльності;

- безпечні та нешкідливі умови навчання;

- повагу людської гідності;

- користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Школи та послугами її структурних підрозділів у порядку, встановленому Школою відповідно до Закону України « Про позашкільну освіту»;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- демонстрування своїх  навчальних досягнень на культурно-мистецьких заходах, зокрема, конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках, виставах тощо;

- особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні мистецькою школою;

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

5.3.  Учні користуються правом внутрішкільного переведення та переведення до іншого навчального закладу за наявності вільних місць. Переведення здійснюється за наказом директора.

5.4.  Учні Школи зобов'язані:

 - виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти передбачених нею результатів навчання;

 - поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

 - дбайливо та відповідально ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

 - дотримуватися Статуту, правил внутрішнього розпорядку Школи, а також умов договору про надання освітніх послуг.

5.5. Викладачем школи повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи.

5.6.  Викладачі Школи мають право на:

- внесення дирекції школи пропозицій щодо поліпшення освітнього процесу;

- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, у заходах, пов'язаних з організацією освітньої діяльності;

-  вибір педагогічно обгрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями;

-  захист професійної честі, гідності відповідно до чинного законодавства;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань.

5.7. Викладачі зобов'язані:

-  виконувати навчальні освітні плани та програми;

-  надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, здібностей учнів;

-  здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально-етичних норм поведінки, дисциплінарних вимог;

-  дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня;

-  виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу;

-  постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;

-  вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків (журнали, індивідуальні плани тощо);

-  дотримуватися вимог цього Статуту, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;

-  приймати участь у роботі педагогічної ради, методичних об'єднань, нарад, зборів, у заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

-  виконувати накази і розпорядження дирекції школи, органів управління, до сфери управління яких належить школа.

5.8. Викладачі та концертмейстери працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором Школи.

5.9. Викладачі школи підлягають атестації, як правило, раз на 5 років, в порядку, визначеному законодавством.

Позачергова атестація педагогічних працівників може проводитись у  будь-який рік міжатестаційного періоду для осіб, які:

мають обґрунтовані підстави та виявили бажання підвищити кваліфікаційну категорію;

порушили питання про присвоєння педагогічного звання;

знизили рівень професійної роботи у період між атестаціями.

5.10. Обсяг педагогічного навантаження викладачів встановлюється директором Школи згідно із законодавством.

Перерозподіл педагогічного навантаження в Школі у зв'язку з вибуттям або зарахуванням учнів протягом навчального року здійснюється  директором.

Оплата праці працівників школи здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади в галузі освіти, Міністерства культури України.

5.11. Батьки учнів, або особи, які їх замінюють, мають право:

- права та обов'язки батьків або інших законних представників учнів мистецьких шкіл визначаються статтею 55 Закону України «Про освіту», іншими актами законодавства, статутом мистецької школи і договором про надання освітніх послуг;

- звертатися до органів управління культурою, дирекції Школи  з питань навчання та виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітній процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Школи.

6. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

6.1. Керівництво Школою здійснює директор, громадянин України, що має вищу фахову освіту і стаж педагогічної роботи не менше як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів культури в порядку, встановленому Міністерством культури України. Директор призначається та звільняється з посади начальником відділу культури і туризму Гусятинської селищної ради, за погодженням голови селищної ради та затвердженням Гусятинської селищної ради.

Заступник директора Школи призначається та звільняється з посади начальником відділу культури і туризму Гусятинської селищної ради.

6.2. Директор, заступник, викладачі та інші працівники школи призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до чинного законодавства.

6.3. Директор Школи:

- здійснює керівництво колективом;

- призначає на посади та звільняє з посад працівників Школи;

- створює належні умови для підвищення фахового рівня викладачів;

- організовує процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- розпоряджається майном і коштами Школи;

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Школи відповідно до чинного законодавства;

- видає у межах своєї компетентності накази та контролює їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Школи;

- затверджує посадові обов'язки працівників Школи.

6.4. Директор Школи є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Школою. За відсутності директора його обов’язки виконує заступник директора.

6.5. Педагогічна рада об’єднує педагогічних працівників Школи і створюється з метою розвитку та вдосконалення освітнього процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогічного колективу.

Педагогічна рада Школи:

планує роботу мистецької Школи;

схвалює стратегію (перспективний план) розвитку мистецької школи;

схвалює освітню (освітні) програми (програми) мистецької школи та оцінює результативність її (їх) виконання;

розглядає питання формування контингенту мистецької школи та схвалює план прийому до мистецької школи на відповідний рік, надає відповідні пропозиції директору на затвердження;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

приймає рішення щодо видачі документів про початкову мистецьку освіту;

розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку освітнього процесу в мистецькій школі, її структурних підрозділах;

обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, вихованців, слухачів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності учнів, вихованців, слухачів, працівників Школи та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

6.6. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Школи. Обов'язковим є проведення засідань педагогічної ради на початок та кінець навчального року, а також після кожної навчальної чверті.

6.7. Органом громадського самоврядування школи є загальні збори трудового колективу.

6.8. Рішенням загальних зборів створюється рада колективу, що діє в період між загальними зборами.

6.9. Процедура формування піклувальної ради мистецької школи, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються законодавством та Статутом мистецької школи.

Піклувальна рада сприяє вирішенню перспективних завдань розвитку мистецької школи, залученню фінансових (у тому числі додаткових) ресурсів для забезпечення її діяльності з основних напрямків розвитку, здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою, мистецькою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів мистецької школи з правом дорадчого голосу. До складу піклувальної ради мистецької школи не можуть входити здобувачі початкової мистецької освіти та працівники цієї Школи.

Піклувальна рада має право:

- брати участь у визначенні стратегії (перспективного плану) розвитку мистецької школи та контролювати її (його) виконання;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

- аналізувати та оцінювати діяльність Школи та її директора;

- контролювати виконання кошторису та бюджету мистецької школи і вносити відповідні рекомендації, що є обов’язковими для розгляду директором мистецької школи;

- вносити засновнику мистецької школи подання про заохочення або розірвання строкового трудового договору (контракту) з директором мистецької школи з підстав, визначених законом;

- здійснювати інші права, визначені законодавством та статутом мистецької школи.

6.10. Директор Школи не зобов'язаний виконувати рішення органів громадського самоврядування, якщо вони суперечать чинному законодавству, нормативно-правовим актам України, Положенню про Школу естетичного виховання, цьому Статуту.

6.11. За наявності не менше трьох викладачів споріднених інструментів у школі можуть створюватись відділи, керівники яких затверджуються наказом директора Школи.

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ШКОЛИ

7.1. Фінансово-господарська діяльність Школи провадиться відповідно до законодавства та Статуту.

7.2. Основним джерелом фінансування Школи є кошти місцевого бюджету Гусятинської селищної ради загального та спеціального фонду.

Бюджетні кошти, кошти за надання платних послуг, кошти, що надходять з інших джерел, перераховуються та зберігаються на рахунках казначейства та спрямовуються на виконання навчальних планів, матеріальні витрати, пов'язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

Фінансування Школи може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Розрахунок годин по Школі складається на плановий контингент учнів, встановлений органом місцевого самоврядування, у відповідності до навчальних планів, за якими працює Школа.

Основою розрахунку фонду заробітної плати є штатний розпис, середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищень за тарифікацією, кількість педагогічних ставок за розрахунком навчальних годин.

7.3. Додатковими джерелами формування коштів Школи є:

- кошти, отримані від батьків як обов’язкова часткова оплати за навчання учня (батьківська плата , затверджена рішенням сесії Гусятинської селищної ради);

- кошти, отримані за надання платних послуг, (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 року №1271);

- кошти гуманітарної допомоги;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

- інші надходження.

Кошти, отримані Школою з додаткових джерел фінансування, використовуються для проведення діяльності, передбаченої цим Статутом.

Розмір оплати за надання платних послуг, окрім батьківської плати, визначається виконавчим комітетом Гусятинської селищної ради.

7.4. Школа є бюджетною неприбутковою організацію.

7.5. Школа у своїй фінансово-господарській діяльності має право:

- розвивати власну матеріальну технічну базу;

- володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства.

7.6. Матеріально-технічна база Школи включає приміщення, обладнання, земельну ділянку, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у її користуванні.

7.7. Ведення діловодства та звітності в Школі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

7.8. Ведення бухгалтерського обліку та обслуговування Школи здійснюється відділом культури і туризму Гусятинської селищної ради

8. ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

8.1. Школа має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління культурою, освітою, навчальними закладами, підприємствами, організаціями, господарськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

8.2. Школа, педагогічні працівники та учні можуть брати участь у реалізації міжнародних, зокрема мистецьких та мистецько-освітніх, проектів і програм. Мистецька школа може залучати гранти міжнародних організацій та фондів відповідно до законодавства.

8.3. Школа може залучати іноземних фахівців до проведення майстер-класів та інших форм освітньої і мистецької діяльності.

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ШКОЛИ

9.1. Припинення діяльності Школи відбувається шляхом реорганізації або ліквідації.

9.2. Створення чи припинення діяльності Школи, в тому числі ліквідація здійснюється в порядку, визначеному законодавством з врахуванням вимог Законів України «Про культуру», «Про позашкільну освіту» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

10. ЗАТВЕРДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ, ЗМІНИ ДО СТАТУТУ

10.1. Статут Школи, доповнення та зміни до нього, затверджуються рішеннями Гусятинської селищної ради.

10.2. Статут та зміни до нього реєструються відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Зміни до Статуту набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

 

 

 

В.о. Гусятинського  селищного голови                                      Леся Чайка

Коментарі (0)

    Гусятинська селищна рада © 2019 Всі права захищено.
    Розробка та просування сайтів Zelios.Studio