№1549 Про внесення змін до Статуту К.П. «Водоканал - сервіс»

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГУСЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VII СКЛИКАННЯ

XVII  СЕСІЯ

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 травня  2019 року                                                                         №1549      

Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства «Водоканал - сервіс»

 

            З метою належної реалізації власних повноважень органів місцевого самоврядування в сфері комунальної власності, керуючись ст.ст. 3, 4, 14, 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», ст.ст. 16, 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гусятинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до Статуту Комунального підприємства «Водоканал - сервіс» (код ЄДРПОУ 36979181 Адреса: 48201, Тернопільська обл., Гусятинський район, смт. Гусятин вул..Цехова буд. 78) виклавши його у новій редакції (додається).
 2. Затвердити Статут Комунального підприємства «Водоканал - сервіс» у новій редакції.
 3. Директору Комунального підприємства «Водоканал - сервіс» забезпечити реєстрацію змін до Статуту в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Янцевича В.М.

 

 

В.о. Гусятинського селищного голови                                      Леся   ЧАЙКА 

 

 

 

 

                                                                                               Додаток

до рішення Гусятинської селищної ради від 17 травня 2019 року № 1549

 

Статут

Комунального підприємства «Водоканал - сервіс»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство «Водоканал-сервіс» (далі - Підприємство), утворене рішенням сесії Гусятинської селищної ради на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні» та Господарського кодексу. Орган управління майном є Гусятинська селищна рада.

1.2. Власником і засновником підприємства є Гусятинська селищна рада.

Майно Підприємства є власністю територіальної громади Гусятинської селищної ради і закріплюється за ним на праві господарського відання.

Підприємство підпорядковане, підзвітне і підконтрольне Гусятинській селищній раді і її виконавчому органу, а в галузевому відношенні - управлінню житлово-комунального господарства Тернопільської обласної державної адміністрації.

1.3. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку, штамп, бланки із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання діє на основі повного госпрозрахунку. Права і обов'язки юридичної особи набуває з дня його державної реєстрації.

Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України, рішень Гусятинської селищної ради, розпоряджень голови Гусятинської селищної ради та цього статуту.

Повне найменування підприємства: комунальне підприємство «Водоканал-сервіс», скорочене - КП «Водоканал-сервіс»

Місце знаходження підприємства: Україна 48201 Тернопільська область, селище Гусятин, вул. Цехова 78

 

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Підприємство створене з метою надання житлово-комунальних послуг населенню, підприємствам, організаціям та установам.

2.2. Основними напрямками діяльності підприємства є : Проведення видобутку і реалізація підземних вод та контроль за їх використанням. Проведення робіт по водовідведенню, прийому та очистці стоків.

 • Експлуатація житлового фонду та утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.
 • Утримання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж та їх експлуатація.
 • Ремонт приміщень, будинків, споруд (заміна та підсилення елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, відновлення - несучої спроможності несучих елементів конструкцій тощо).
 •  Забір, очищення та постачання води.
 • Каналізація, відведення та очищення стічних вод.
 1. Проведення ремонтно - будівельних робіт;
 2. Проведення   саночистки прибудинкових територій;
 3. Експлуатація водопровідно - каналізаційних мереж;
 4. Проведення сан очистки;
 5. Експлуатація вуличного освітлення;
 6. Надання ритуальних послуг;
 7. Виготовлення та реалізація продукції власного виробництва;
 8. Ремонт побутової техніки, надання послуг населенню;
 9. Реалізація матеріалів придбаних на стороні;
 10. Роздрібна торгівля;
 11. Ремонт автотранспорту;
 12. Проведення будівельних робіт;
 13. Проведення будівництва та реконструкції водопровідно - каналізаційних мереж та споруд;
 14. Проведення проектно-вишукувальних робіт.
 15. Торгова посередницька діяльність;
 16. Надання юридичних послуг та консультацій;

Для здійснення зазначених у статуті видів діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), підприємство отримує відповідні дозволи (ліцензії) згідно з чинним законодавством України.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

3.1.Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України, за згодою Власника та погодження з управлінням житлово-комунального господарства Тернопільської облдержадміністрації.

Створення будь-яких спільних підприємств за участю підприємства здійснюється за згодою Власника, управління житлово-комунального господарства Тернопільської облдержадміністрації і Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

3.2.Підприємство не несе відповідальність за зобов'язаннями власника. Власник не несе відповідальності за зобов'язаними Підприємства.

33. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

3.4. Підприємство є суб'єктом господарювання, має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав, виступати позивачам і відповідачем в судах.

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 1.  Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
 2.  Джерелами формування майна підприємства є:
 • майно, передане йому Власником;
 • доходи, одержані від надання послуг та реалізації продукції власного виробництва, а також від інших видів фінансово-господарської і підприємницької діяльності;
 • кредити і позики банків та інших кредиторів;
 • бюджет і кошти;
 • безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
 • придбання майна іншого підприємства, організації;
 • доходи від цінних паперів;
 • інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством.
  1. Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю селища Г'усятин і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з Власником у порядку, що встановлений чинним законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти направляються виключно на розвиток Підприємства і є комунальною власністю селища Гусятин.
  2. Підприємство має право з дозволу Власника передавати і продавати належне йому майно фізичним та юридичним особам здавати його в оренду, списувати, надавати безоплатно в тимчасове користування, здійснювати інші господарські операції згідно з чинним законодавством.
  3. Підприємство здійснює користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства,
  4. Збитки, завдані Підприємству у результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються йому за рішенням суду.
  5. Статутний фонд підприємства створює і поповнює власник. Майно підприємства – майно набуте в результаті здійснення підприємством господарської діяльності, передбаченої статутом на підставах не заборонених чинним законодавством.
  6. Підприємству встановлюється статутний фонд в розмірі до 2 000000 (двох мільйонів) гривень.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Права Підприємства:

5.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково- технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.2. Підприємство реалізує свої послуги, продукцію, залишки від виробництва за цінами, встановленими згідно з чинним законодавством України.

5.1.3. Підприємство може закупляти та реалізувати цінні папери юридичних осіб України та інших держав відповідно до законодавства України.

5.1.4. Підприємство може створювати відповідно до чинного законодавства філії представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про їх розміщення з відповідними місцевими радами, Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи.

5.2. Обов'язки підприємства:

5.2.1. При визначені стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати державні контракти, державні замовлення та інші договірні зобов'язання, які є обов'язковими до виконання.

5.2.2. Підприємство:

- забезпечує своєчасну сплату податків та інших відбувань згідно з чинним законодавством;

- здійснює будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння ноиих виробничих потужностей та введення в дію придбаного обладнання;

- здійснює оперативну діяльність по матеріально - технічному забезпеченню виробництва;

- відповідно до державного контракту та державного замовлення, укладених договорів забезпечує надання послуг, виробництво та поставку продукції і товарів;

- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

- здійснює заходи по удосконаленню організації заробітної плати, працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи;

- забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства;

- виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде бухгалтерську і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності.

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав Власника та управління житлово-комунального господарства Тернопільської облдержадміністрації у межах своїх повноважень та участі в управлінні колективу Підприємства.
 2. Безпосереднє управління Підприємством здійснює його керівник- директор підприємства.
 3. 63. Призначення та звільнення керівника здійснюється Власником на контрактній основі . Керівник самостійно визначає структуру Підприємства і встановлює штати за погодженням з Власником та управлінням житлово-комунального господарства Тернопільської облдержадміністрації.
 4. Керівник може бути звільнений з посади з ініціативи Власника, до закінчення терміну дії контракту за згодою власника.
 5. Керівник самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені до компетенції Власника або управління житлово-комунального господарства Тернопільської облдержадміністрації.

Керівник Підприємства:

 • несе повну відповідальність за стан та діяльність підприємства, діє без довіреності (доручення) від імені підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях;
 • розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;
 • затверджує штати підприємства за погодженням з Власником та управлінням житлово-комунального господарства Тернопільської облдержадміністрації;
 • укладає договори, видає довіреності (доручення), відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;
 • видає у межах своєї компетенції накази, обов'язкові до виконання всіма структурними підрозділами та працівниками підприємства;
 • звітує на кожній черговій сесії про фінансово-економічний стан підприємства.
 • призначає на посади і звільняє з посад працівників Підприємств; за погодженням з Власником.
 1. В Підприємстві може діяти профспілкова організація, яка утвор профспілковий комітет.
 2. Повноваження трудового колективу реалізується загальними зборами та їх виборним органом, члени якого обираються таємним голосуванням на зборах трудового колективу строком на 2-3 роки не менш як 2/3 голосів усіх працюючих членів виборчого органу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи адміністрації підприємства без згоди відповідного виборчого органу колективу.
 3. Право укладання колективного договору від імені Власника надається директору Підприємства, від імені трудового колективу-уповноваженому ним органу (профкому), який обирається на загальних зборах трудового колективу.

7. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі чинного законодавства України.
 2. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.
 3. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю адміністрації Підприємства.
 4. Працівники підприємства підлягають соціальному страхуванню відповідно до чинного законодавства України.
 5. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно чинного законодавства України.

8.                ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення перетворення) підприємства здійснюється Власником або за рішенням суду згідно з чинним законодавством України.
 2. При реорганізації і ліквідації підприємства, працівникам, які звільняються, гарантуються додержанням їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.
 3. Підприємство вважається ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Положення, що не відображені у даному статуті регулюються чинним законодавством України

 

В.о. Гусятинського  селищного голови                              Леся Чайка 

1549 Статут КП Водоканал-сервіс

Коментарі (0)

  Гусятинська селищна рада © 2019 Всі права захищено.
  Розробка та просування сайтів Zelios.Studio