Про затвердження Положення про порядок відчуження майна комунальної власності

Проект Р І Ш Е Н Н Я

від 20 грудня 2019 року                                                                                          №

 

Про затвердження Положення про порядок відчуження майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади Гусятинської селищної ради

 

Керуючись статтею 142 Конституції України, статтями 25, 26, 29, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою ефективного використання майна, що є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади, збільшення потенційних джерел надходжень фінансових ресурсів до дохідної частини селищного бюджету, Гусятинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про порядок відчуження майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади Гусятинської селищної ради (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на постійні комісії з питань  фінансів,бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, та з питань комунальної власності, житлово – комунального господарства, благоустрою, будівництва, архітектури та енергозбереження.

 

                                           

В.о. Гусятинського селищного голови                                                     Чайка Л.П.

 

 

Затверджено

Рішенням Гусятинської селищної

від 20 грудня 2019 року № ______

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок відчуження майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади Гусятинської селищної ради

 

Положення про порядок відчуження майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади Гусятинської селищної ради (далі –«Положення») розроблено відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 р. № 803 «Про затвердження порядку відчуження об’єктів державної власності», законодавства про оцінку майна та законодавчих і нормативно-правових актів з питань управління майном.

 

1. Загальні положення

Положення визначає механізм та способи відчуження об'єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади Гусятинської селищної ради.

1.2. Терміни, що вживаються у Положенні, мають наступні значення:

- об’єкти комунальної власності (далі - майно) - матеріальні активи, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), а саме: будівлі, споруди, їх частини, приміщення, колісні транспортні засоби, устаткування, обладнання, прилади, рухомі речі тощо;

- відчуження майна - передача права власності на майно юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені цим Положенням;

- оцінка майна- процесс визначення його вартості на дату оцінки, яка збігається з датою інвентаризації, за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна;

- аукціон - спосіб продажу майна, за яким його власником стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну;

- початкова вартість продажу – визначена шляхом проведення незалежної оцінки вартість, з якої розпочинається продаж майна;

- організатор аукціону - юридична особа, яка визначається для проведення продажу майна;

- покупець - юридична або фізична особа, що стала переможцем аукціону;

- ліцитатор - призначена організатором аукціону особа, що володіє технікою проведення торгів і веде аукціон в установленому порядку.

Інші терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в актах законодавства, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

1.3. Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу.

Відчуження майна може здійснюватися лише за умови врахування особливостей правового режиму окремого майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном.

1.4. Дія цього Порядку не поширюється на відчуження:

1) цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;

2) індивідуально визначеного майна, що в установленому порядку включене до переліків об'єктів, які підлягають приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації;

3) майна, на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження;

4) майна, порядок відчуження якого визначається окремими законами та нормативно-правовими актами.

1.5. Відчуження майна проводиться за рішенням Гусятинської селищної ради безпосередньо підприємствами, організаціями, установами, на балансі яких перебуває майно, що пропонується до відчуження, за умови отримання на це відповідної згоди виконавчого комітету Гусятинської селищної ради.

2. Прийняття рішення про відчуження комунального майна.

2.1. Відчуження комунального майна здійснюється безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надання на це згоди (далі - згода) виконавчого комітету Гусятинської селищної ради, який є розпорядником комунального майна відповідно до ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - виконком).

2.2. Розгляд пакету документів, необхідних для відчуження комунального майна, та прийняття рішення стосовно відчуження майна або відмови у наданні згоди на відчуження майна здійснюється Виконкомом.

2.3. Рішення про надання згоди на відчуження комунального майна приймається лише за таких умов:

відчуження майна не обмежує провадження суб'єктом господарювання виробничої та іншої діяльності та/або відповідно до економічних, технічних (або інших) показників подальше використання майна є неможливе та/або економічно недоцільне;

відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу суб'єкта господарювання або його структурного підрозділу;

відчуження майна, що не зазначене у пункті 1.4 цього Положення.

2.4. Для отримання згоди на відчуження майна суб'єкт господарювання подає разом із зверненням стосовно відчуження майна наступні документи:

1) техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів (з обов'язковим визначенням впливу відчуження майна на подальшу роботу суб’єкта господарювання,на балансі якого перебуває таке майно);

2) відомості про об'єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки згідно з додатком 1;

3) акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження;

4) акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником суб'єкта господарювання;

5) висновок про вартість майна, погоджений відповідно до розділу 3 цього Положення, та звіт про оцінку майна;

6) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до відчуження (разом з відповідними підтвердними документами).

2.5. Виконком у 30-денний строк з дати надходження документів, зазначених у пункті 2.4 цього Положення, розглядає документи стосовно відчуження майна та приймає рішення про надання згоди або відмови у наданні згоди на відчуження комунального майна.

2.6. У разі потреби Виконком може затребувати додаткові документи, необхідні для прийняття рішення (технічні паспорти, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори тощо).

2.7. У разі виявлення у документах недоліків (наявність суперечностей та/або неповної чи неточної інформації про майно, яке пропонується до відчуження) Виконком пропонує суб’єктові господарювання усунути протягом 10 робочих днів такі недоліки і подати доопрацьовані документи, про що повідомляють йому листом.

Документи, що надійшли після доопрацювання, розглядаються Виконкомом у строки, передбачені цим Положенням та приймається відповідне Рішення Виконкому про надання згоди на відчуження майна або про відмову в наданні такої згоди.

Рішення про відмову в наданні згоди на відчуження майна приймається у разі, коли:

  • майно, запропоноване до відчуження, не відповідає вимогам, встановленим пунктом 2.3 цього Положення;
  • суб'єкт господарювання подав не в повному обсязі документи, передбачені цим Положенням, або за наявності у документах суперечностей;
  • техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна не містить необхідних економічних та/або технічних розрахунків, що підтверджують необхідність відчуження майна (зокрема визначення впливу відчуження майна на подальшу роботу суб’єкта господарювання, на балансі якого перебуває таке майно);
  • за результатами рецензування висновок про вартість майна не може бути погоджений;

- суб’єктом оціночної діяльності та/або оцінювачами порушено вимоги законодавства під час оцінки майна.

2.8. У разі надання згоди на відчуження майна Виконком може визначати умови проведення продажу.

 

3. Оцінка комунального майна, що пропонується до відчуження.

3.1. Незалежна оцінка комунального майна, що пропонується до відчуження, проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Звіт про оцінку майна оформляється відповідно до вимог стандарту №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1440 та стандарту №2 „Оцінка нерухомого майна", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1442.

Рецензування звіту про оцінку майна здійснюється замовником оцінки при необхідності, або на вимогу селищної ради відповідно до вимог статті 13 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та пунктів 62-67 стандарту №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1440.

3.2. Замовником незалежної оцінки майна, що пропонується до відчуження, є балансоутримувач цього майна. При цьому витрати по проведенню оцінки можуть відшкодовуватися покупцем, що передбачається в умовах продажу об'єкта та у відповідному договорі купівлі-продажу.

3.3. Початкова вартість продажу майна встановлюється на підставі погодженого висновку про вартість такого майна.

3.4. Після проведення оцінки майна суб'єкту господарювання забороняється вчиняти дії щодо об'єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості.

3.5. Висновок про вартість майна діє не більш як 12 місяців з дати його погодження.

 

4. Загальні вимоги щодо процедури відчуження комунального майна.

4.1. Відчуження комунального майна здійснюється шляхом його продажу на аукціоні, який проводиться організатором аукціону.

4.2. Суб'єкти господарювання під час здійснення продажу на аукціоні подають організатору аукціону, документи, які підтверджують надання згоди на відчуження такого майна.

4.3. Кошти, отримані підприємствами, організаціями, установами від відчуження комунального майна, за вирахуванням витрат на оплату послуг організатора аукціону та суми податків, залишаються у їх розпорядженні з правом подальшого використання на ремонт, модернізацію або придбання нових основних засобів.

Кошти, отримані підприємствами, організаціями, установами від відчуження об'єктів нерухомості, вносяться в дохід селищного бюджету.

4.4. Суб'єкти господарювання зобов'язані подати виконкому протягом 30 календарних днів з моменту реалізації майна звіт за результатами відчуження та використання коштів, що надійшли від продажу такого майна згідно з додатком 2.

4.5. Керівники підприємств, організацій та установ несуть персональну відповідальність згідно чинного законодавства за дотримання порядку відчуження майна відповідно до цього Положення та за цільове використання коштів, отриманих від реалізації майна.

 

5. Порядок продажу комунального майна на аукціоні.

5.1. Відчуження майна здійснюється підприємством, установою чи організацією, на балансі яких перебуває майно (балансоутримувач) виключно на конкурентних засадах - через проведення аукціонів.

5.2. Підготовка до проведення продажу комунального майна на аукціоні:

- отримання суб'єктом господарювання згоди на відчуження майна;

- підготовку інформації про майно та умови його продажу;

- проведення заходів щодо визначення потенційних покупців;

- укладення договору з організатором аукціону.

5.3. Інформація про майно, що підлягає продажу, повинна містити відомості про:

- найменування та місцезнаходження майна;

- майно (технічні характеристики, рік випуску чи введення в експлуатацію);

- початкову вартість продажу майна;

- суму реєстраційного внеску;

- номер рахунка організатора аукціону для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;

- кінцевий строк прийняття заяви про участь в аукціоні;

- час та місце ознайомлення з майном;

- час та місце проведення аукціону;

- адресу, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону.

Інформація про майно може містити інші умови його продажу, зокрема відшкодування витрат, пов’язаних з оцінкою та/або продажем майна, порядок розрахунків за придбане майно.

5.4. Інформація про майно, що підлягає продажу на аукціоні публікується не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати проведення аукціону у друкованих засобах масової інформації.

5.5. Строк призначення аукціону не повинен перевищувати 11 місяців з дати погодження висновку про вартість майна.

5.6. Суб'єкт господарювання після надання згоди на продаж майна може розсилати потенційним покупцям інформаційне повідомлення про продаж майна із запрошенням до участі в аукціоні.

5.7. Аукціон може бути припинений і об'єкт знімається з аукціону на вимогу будь-кого з його учасників, Виконкому.

5.8. Аукціон проводиться за наявності не менш як двох учасників.

5.9. Участь в аукціоні не можуть братии юридичні та фізичні особи, які не подали в установлений строк документів, необхідних для реєстрації як учасників, або перебувають у стані ліквідації (юридичні особи).

Організатор аукціону повідомляє заявника про реєстрацію як учасника аукціону або про відмову у такій реєстрації.

5.10. Кінцевий строк прийняття заяв про участь в аукціоні - три робочих дні до початку його проведення.

5.11. Аукціон проводиться організатором аукціону на підставі договору із суб’єктом господарювання.

5.12. Для проведення аукціону суб’єкт господарювання подає його організаторові:

- документи, які підтверджують надання згоди на відчуження майна суб’єктом управління;

- інформацію про майно та умови його продажу;

- пропозиції щодо строку проведення аукціону.

5.13. Аукціон проводиться безпосередньо ліцитатором.

До початку торгів ліцитатор повідомляє про майно та умови його продажу.

Початком торгів вважається момент оголошення початкової вартості майна.

Якщо запропонована учасником аукціону ціна перевищує запропоновану ліцитатором, ліцитатор називає номер учасника і запропоновану ним ціну.

Кожна наступна ціна, запропонована учасниками на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків початкової вартості майна.

Якщо протягом трьох хвилин після оголошення ціни не пропонується наступна ціна, ліцитатор одночасно з ударом молотка оголошує переможцем аукціону учасника, що запропонував найвищу ціну.

5.14. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заносяться початкова вартість продажу об'єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, що одержала право на придбання об'єкта).

Протокол підписується ліцитатором та переможцем аукціону (його представником) та затверджується Головою Гусятинської селищної ради.

Організатор аукціону надсилає протягом трьох робочих днів після проведення аукціону протокол суб’єкту господарювання, на балансі якого перебуває майно. Суб’єкт господарювання протягом 10 робочих днів з дати надходження протоколу забезпечує його затвердження, в разі порушення порядку проведення аукціону надсилає обґрунтовану відмову в такому затвердженні. Копії затвердженого протоколу чи рішення про відмову в його затвердженні подаються переможцю та організаторові аукціону.

Якщо аукціон не відбувся, організатор аукціону протягом п’яти робочих днів з дати призначення аукціону письмово повідомляє про це суб’єктові господарювання.

Організатор аукціону перераховує гарантійний внесок учасника, який став переможцем аукціону, на рахунок такого учасника протягом 10 робочих днів після отримання нотаріально засвідченої копії договору купівлі-продажу майна.

Учасникам, що не перемогли в аукціоні, гарантійні внески повертаються протягом 10 робочих днів з дати затвердження протоколу аукціону.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу чи договору купівлі-продажу або не з’явився для його підписання протягом 30 днів з дати затвердження протоколу, позбавляється права на подальшу участь у придбанні такого майна. Сплачений такою особою гарантійний внесок не повертається і використовується відповідно до умов договору, укладеного суб’єктом господарювання з організатором аукціону.

Уразі коли учасник (його представник) не з’явився на аукціон, сплачений ним гарантійний внесок не повертається і використовується відповідно до умов договору, укладеного суб’єктом господарювання з організатором аукціону.

Сплачені реєстраційні внески не підлягають поверненню.

5.15. Аукціонв важається таким, що не відбувся, уразі:

- відсутності учасників або наявності тільки одного учасника;

- порушення умов проведення аукціону;

- коли протягом трьох хвилин після оголошення початкової вартості майна жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за оголошену ліцитатором;

- коли договір купівлі-продажу не булоукладено протягом 30 календарних днів з дати затвердження протоколу аукціону.

5.15. Керівник суб'єкта господарювання, на балансі якого перебуває об'єкт продажу, забезпечує збереження зазначеного майна до набуття покупцем права власності на придбаний об'єкт.

5.16. Затверджений протокол є підставою для укладення протягом 30 календарних днів з дати його підписання договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та суб'єктом господарювання.

У договорі зазначаються: відомості про підприємство-балансоутримувач та покупця; назву та коротку характеристику об'єкта продажу; остаточну ціну продажу об'єкта; взаємні зобов'язання підприємства-балансоутримувача та покупця; момент передачі об'єкта продажу покупцю (після сплати повної вартості придбаного майна); номери поточних рахунків; назви і адреси банківських установ; порядок розрахунків за придбанемайно; іншіумови на розсудсторін.

5.17. Покупець зобов'язаний оплатити придбане майно протягом 30 календарнихднів з дати підписання договору купівлі-продажу. Строк оплати може бути продовжено суб'єктом господарювання ще на 30 календарних днів за умови сплати не меншяк 50 відсотків ціни продажу об'єкта.

Суб'єкт господарювання здійснює у встановленому порядку передачу майна покупцю тільки після сплати ним коштів у повному обсязі за придбане майно шляхом укладення акта приймання-передачі.

5.18. У разі коли майно не продано, суб'єкт господарювання, на балансі якого перебуває об'єкт продажу, може прийняти рішення про повторний його продаж.

У разі повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. У цьому разі початкову вартість продажу може бути зменшено не більш як на 30 відсотків за погодженням із виконкомом.

Повторний аукціон проводиться за наявності не менш як одного учасника.

За наявності лише одного учасника об'єкт може бути продано за початковою вартістю.

У повторному аукціоні не може брати участь переможець попереднього аукціону, якщо ним не виконані умови договору купівлі-продажу.

 

6. Прикінцевіположення.

6.1. Керівник суб'єкта господарювання забезпечує згідно із законодавством цільове використання коштів, отриманих від реалізації майна та подання виконкому достовірної інформації, передбаченої цим Положенням.

6.2. Виконком забезпечує у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за використанням коштів, що надійшли від продажу майна, та за дотриманням порядку відчуження майна.

6.3. Рішення про надання згоди суб’єктом управління на відчуження майна дійсне до закінчення строку дії висновку про вартість такого майна.

6.4. Спори, що виникають у процесі відчуження майна відповідно до цього Положення, розв'язуються у порядку, передбаченому законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 
до Положення

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Керівник суб'єкта господарювання 
_________ _____________________ 
(підпис) (ініціали та прізвище) 
__ ____________ 20__ р. 
М.П.

 

ВІДОМОСТІ 
про об'єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження на ___ ________ 20__ р.

 

Найменування об'єкта

Рік випуску (побудови)

Номер об'єкта

Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції

Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень

Первісна (переоцінена) вартість, гривень

Сума нарахованого зносу, гривень

Балансова (залишкова) вартість, гривень

Дані про дорогоцінні метали*

інвентарний

заводський

паспорт

                     
                     

Усього

+

+

+

+

+

 

__________ 
* Подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним об'єктом.

 

Головний бухгалтер

суб'єкта господарювання______________________________

(підпис)                                   (ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення

ЗВІТ 
за результатами відчуження та використання коштів, отриманих від продажу майна

Найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання

Найменування, інвентарний номер об'єкта продажу

Номер та дата прийняття документа, яким надано згоду на відчуження

Найменування, місцезнаходження організатора аукціону, біржі

Підстави, з яких аукціон не відбувся

Підстави для зменшення початкової вартості, розмір зменшення (відсотків)

Найменування, місцезнаходження покупця

Номер, дата реєстрації договору купівліпродажу

Вартість майна за результатами незалежної оцінки (початкова вартість з ПДВ), грн.

Початкова вартість з урахуванням ПДВ та розміру її зменшення, грн

Сума коштів, отриманих від продажу

Використання коштів згідно з технікоекономічним обґрунтуванням

Фактичне використання коштів

призначення

сума

призначення

сума

   


 

           


 


 


 


 


 


 

Усього


 


 

   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Керівник

суб'єкта господарювання                   ________                         ______________________

                                                                             (підпис)                                   (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

суб'єкта господарювання                   ________                         ______________________

(підпис)                                   (ініціали та прізвище)

М.П.

 

Коментарі (0)

    Гусятинська селищна рада © 2019 Всі права захищено.
    Розробка та просування сайтів zelios studio