Про внесення змін до рішення №538 від 23.12.2016 року

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

від 20 грудня 2019 року                                                                                          №

 

Про внесення змін до рішення №538 від 23.12.2016 року «Про оренду майна комунальної власності Гусятинської об’єднаної територіальної громади»

 

Відповідно до ст.ст. 24, 55, 78, Господарського кодексу України, ст.ст. 169, 172, 182, 327 Цивільного кодексу України, ст.ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» з метою покращення ефективності управління майном об’єднаної територіальної громади та приведення операцій з цим майном у відповідність вимогам чинного законодавства, Гусятинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни у Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду спільної комунальної власності Гусятинської об'єднаної територіальної громади яка затверджена рішення Гусятинської селищної ради «Про оренду майна комунальної власності Гусятинської об’єднаної територіальної громади» від 23.12.2016 року №538 виклавши у новій редакції (додається).

 

 1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно об’єднаної територіальної громади Гусятинської селищної ради.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг.

 

 

В.о. Гусятинського селищного голови                                                                     Л.П.Чайка

 

 

 

Додаток

до рішення Гусятинської селищної ради

від 20 грудня 2019 року № ___

 

Методика

розрахунку орендної плати за майно об’єднаної територіальної громади

Гусятинської селищної ради

 

1. Методика розрахунку орендної плати за майно об’єднаної територіальної громади Гусятинської селищної ради, яке передається в оренду (далі - Методика), розроблена з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду нерухомого майна (відмінного від земельних ділянок), а також іншого індивідуально визначеного майна, що належить об’єднаній територіальній громаді Гусятинської селищної ради на праві комунальної власності (далі - об'єкт оренди).

 

2. Методика визначає механізм розрахунку орендної плати за користування об'єктом оренди, що належить до комунальної власності об’єднаної територіальної громади Гусятинської селищної ради (далі - майно).

3. Розмір орендної плати визначається згідно з цією Методикою і зазначається у договорі оренди.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого конкурсу.

У випадку використання за іншим цільовим призначенням приміщень, переданих в оренду за результатами вивчення попиту єдиному претенденту, розмір орендної плати встановлюється відповідно до цієї Методики, але не може бути меншим ніж визначено в оголошенні про намір орендодавця передати майно в оренду.

У випадку використання за іншим цільовим призначенням приміщень, переданих в оренду за результатами проведення конкурсу, розмір орендної плати встановлюється відповідно до цієї Методики, але не може бути меншим ніж запропоновано переможцем конкурсу.

4. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна, плата за землю та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язується надавати орендарю комунальне підприємство, на балансі якого перебуває це майно.

5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

 • визначається розмір річної орендної плати;
 • на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди;
 • з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розмір стартової орендної плати за один місяць розраховується на основі розміру річної орендної плати (Опл), визначеної в пунктах 5 та 7, за формулою:

 

Опл.міс1.ст. = Опл / 12,

 

де Опл.міс1.ст. - стартова орендна плата за 1 місяць.

Розмір стартової орендної плати за 1 добу визначається за формулою:

 

Опл.доб1.ст. = Опл.міс1.ст. / 30 ;

 

де Опл.доб1.ст. - стартова орендна плата за 1 добу.

Розмір стартової орендної плати за 1 годину визначається за формулою:

 

Опл.год1.ст. = Опл.доб1.ст. / 24 держа,

 

де Опл.год1.ст. - стартова орендна плата за 1 годину.

 

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

 

6. Розмір річної орендної плати за цілісний майновий комплекс комунального підприємства (його структурного підрозділу) визначається за формулою:

 

Опл = ((Воз + Внм) х Сор.ц) / 100,

 

де Опл  -   розмір річної орендної плати, грн.;

Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств (їх структурних підрозділів), визначена згідно з додатком 1.

7. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного об'єкта оренди (крім нерухомого) встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна, визначеної на підставі звіту про оцінку майна, затвердженого у встановленому порядку та чинного на момент укладення договору оренди.

8. У разі оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна розмір річної орендної плати визначається за формулою, крім об'єктів, за які встановлена орендна плата в розмірі 1 грн. на рік:

 

Опл = (Вп х Сор) / 100,

 

де Опл  -   розмір річної орендної плати, грн.;

Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Сор -   орендна ставка, визначена згідно з додатком 2.

 

Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

9. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

10. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

 

Опл. Міс=(Опл./12) х Ід.о. х Ім

 

де – Опл. - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень;

 • Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;
 •  Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

 

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

12. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 1 гривня встановлюється таким орендарям:

 • бюджетним організаціям, які утримуються за рахунок державного бюджету;
 • Пенсійному фонду України та його територіальним органам;
 • Фонду соціального страхування, робочим органам його виконавчої дирекції та їх відділенням;
 • Державній службі зайнятості (Центральному апарату), регіональним та базовим центрам зайнятості;
 • державним та комунальним закладам охорони здоров’я;
 • музеям, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;
 • національним художнім колективам та концертним організаціям, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету;
 • державним та комунальним телерадіоорганізаціям;
 • редакціям державних і комунальних періодичних видань, періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, закладами освіти, трудовими і журналістськими колективами, підприємствам зв’язку, що їх розповсюджують;
 • Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям;
 • особам з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування.
 • Також 1 гривню становить розмір річної орендної плати, що сплачується:
 • Національним банком та уповноваженими банками, в яких держава володіє часткою статутного капіталу в розмірі понад 75 відсотків, за оренду з метою використання для зберігання запасів готівки Національного банку нерухомого майна, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління Державної судової адміністрації, інших державних органів або у комунальну власність;
 • уповноваженими банками, в яких держава володіє часткою статутного капіталу в розмірі понад 75 відсотків, за оренду з метою використання для зберігання запасів готівки Національного банку нерухомого майна, що закріплене за Національним банком на праві господарського відання.

Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

13. Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з п. 12 цієї Методики, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

 • рекламного та еротичного характеру;
 • заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;
 • в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;
 • заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

14. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

15. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету Гусятинської селищної ради або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

16. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

17. Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

18. У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

19. Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

20. Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до бюджету Гусятинської селищної ради.

21. Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

22. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

У разі суборенди частини нежитлових приміщень, орендна плата за таку частину визначається з урахуванням частки її вартості у загальній вартості орендованого приміщення.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване майно.

У разі якщо плата за суборенду майна перевищує розмір орендної плати орендаря за це майно, то різниця плати за суборенду майна у частині, що перевищує орендну плату за майно, що передається в суборенду, спрямовується суборендарем на рахунок селищного бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

У разі, якщо передача майна в суборенду призводить до зменшення розміру орендної плати, перерахунок орендної плати не проводиться.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Методики розрахунку орендної плати за майно об’єднаної територіальної громади Гусятинської селищної ради

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ 
за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств

(їх структурних підрозділів)

 

Найменування

Орендна ставка, відсотків

Цілісні майнові комплекси підприємств:

 

тютюнової промисловості, лікерогорілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію)

25

з виробництва електричного та електронного устатковання, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості

20

електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устатковання та їх ремонту, виробництва машин та устатковання, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування

16

сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

12

Інші об'єкти

10

 

 

 

Додаток 2

до Методики розрахунку орендної плати за майно об’єднаної територіальної громади Гусятинської селищної ради

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ 

за використання нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності

 об’єднаної територіальної громади Гусятинської селищної ради

 

Використанняорендаремнерухомого майна за цільовимпризначенням

Орендна ставка, відсотків

1. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

2. Розміщення:

40

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів

 

ресторанів з нічним режимом роботи

 

торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

 

офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

 

3. Розміщення:

30

виробників реклами

 

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів

 

торговельних об'єктів з продажу автомобілів

 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

 

4. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

5. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості

21

7. Розміщення:

20

клірингових установ

 

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

майстерень з ремонту ювелірних виробів

 

ресторанів

 

приватних закладів охорони здоров'я

 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

 

розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

редакцій засобів масової інформації:

 

- рекламного та еротичного характеру

 

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

 

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

 

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

 

8. Розміщення:

18

крамниць-складів, магазинів-складів

 

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

торговельних об'єктів з продажу:

 

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

 

- промислових товарів, що були у використанні

 

- автотоварів

 

- відео- та аудіопродукції

 

офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

 

антен

 

технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

 

9. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11. Розміщення:

15

суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей

 

бірж, що мають статус неприбуткових організацій

 

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

 

складів

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

 

12. Розміщення:

13

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

 

13. Розміщення:

12

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба)

 

стоянок для автомобілів

 

14. Розміщення:

10

комп'ютерних клубів та інтернет-кафе

 

ветеринарних аптек

 

рибних господарств

 

приватних закладів освіти

 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

 

суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

 

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 11 Методики та пункті 7 цього додатка

 

суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів

 

інформаційних агентств

 

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

10

17. Розміщення:

8

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

аптек, що реалізують готові ліки

 

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

18. Розміщення:

7

торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів;

 

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

 

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

20. Розміщення:

6

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

 

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

 

торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для закладів освіти

 

21. Розміщення:

5

комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок місцевих бюджетів

 

оздоровчих закладів для дітей та молоді

 

санаторно-курортних закладів для дітей

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

 

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги

 

суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

 

22. Розміщення:

5

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

громадських вбиралень

 

камер схову

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

 

23. Розміщення:

5

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами

 

суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

 

науково-дослідних установ, крім бюджетних

 

24. Розміщення:

5

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

 

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами

 

бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів

 

дитячих молочних кухонь

 

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

 

25. Розміщення:

1

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

 

комунальних закладів позашкільної освіти (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та закладів дошкільної освіти

 

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

 

26. Розміщення транспортних підприємств з:

15

перевезення пасажирів

 

перевезення вантажів

 

27. Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

не більш як 50 кв. метрів

5

для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів

10

28. Розміщення громадських об’єднань осіб з інвалідністю на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

не більш як 100 кв. метрів

1

для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів

10

29. Інше використання нерухомого майна

10

30. Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

не більш як 50 кв. метрів

5

для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів

10

 

Коментарі (0)

  Гусятинська селищна рада © 2019 Всі права захищено.
  Розробка та просування сайтів zelios studio