Про внесення змін до рішення Гусятинської селищної ради «Про затвердження «Положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканця

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від  29 листопада 2018  року                                                                            № _______

 

Про внесення змін до рішення Гусятинської селищної ради «Про затвердження «Положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям Гусятинської ОТГ за рахунок коштів бюджету громади» від 5 лютого 2018 року № 1006

 

Керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Гусятинська селищна рада

 

В?РІШ?ЛА:

 

Внести в Положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям Гусятинської ОТГ за рахунок коштів бюджету громади затверджене рішенням Гусятинської селищної ради від 5 лютого 2018 року №1006 наступні зміни:

 

У розділі 6 «Розмір суми матеріальної допомоги за видами»

1. добавити пункт

6.1.7 - сім’ї загиблого при виконання обов'язків військової служби до 20,5 прожиткових мінімумів

2. у пункт 6.1.1. замінити з «до 5 прожиткових мінімумів» на «до 15 прожиткових мінімумів»

 

У розділі 2 пункті 2.1. «Матеріальна допомога надається також» внести зміни добавивши - «особам які знаходяться в складних життєвих умовах внаслідок стихійного лиха, пожежі ( крім випадків знищення застрахованого майна)».

 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, духовності, законності, депутатської діяльності і етики, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Янцевича В.М.

 

Гусятинський  селищний голова                                                              М.М. Левицький

 

Додаток 1

до рішення сесії селищної ради від 05.02.2018 № 1006 зі змінами від 29.11. 2018 року №____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання одноразової матеріальної допомоги жителям Гусятинської ОТГ за рахунок коштів бюджету громади

 

1. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги (далі - матеріальна допомога) мешканцям Гусятинської ОТГ визначає умови використання коштів місцевого бюджету на надання допомоги мешканцям громади, які опинилися в складних життєвих умовах.

2. Матеріальна допомога надається жителям об’єднаної громади, які знаходяться в складних життєвих умовах внаслідок стихійного лиха, хвороби та інших обставин і самостійно не можуть забезпечити фінансування ліквідації наслідків виниклих обставин.

2.1.Матеральна допомога надається також:

- учасникам другої світової війни;

- учасникам бойових дій;  

- учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

- особам, переселеним з м. Народичі,що проживають на території  громади;

- особи, переселенні з ОРДЛО, що проживають на території громади;

- матерям – героїням;

- дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування;

- учасникам Гусятинської самооборони  майдану;

- особам, які через районний військовий комісаріат поступають на військову службу до Збройних Сил України на контрактній основі в рахунок квоти, встановленої  для Гусятинської ОТГ;

- сім’ям загиблих при виконанні військового обов’язку;

- активістам громадського життя громади;

- особам які знаходяться в складних життєвих умовах внаслідок стихійного лиха, пожежі ( крім випадків знищення застрахованого майна).

3. Складні життєві умови - умови, зазначені у п. 2.1, які об'єктивно порушують життєдіяльність особи, виникли з незалежних від неї причин і які вона не може подолати самостійно.

4. Допомога надається одноразово на календарний рік у безготівковій формі громадянам, які зареєстровані та проживають на території об’єднаної територіальної громади більше шести місяців. Матеріальна допомога надається одному з членів сім'ї. До складу сім'ї належать особи, які спільно проживають, мають взаємні права, обов'язки і пов'язані спільним побутом, що підтверджується актом обстеження матеріально – побутових умов.

Матеріальна допомога у вигляді продуктових наборів селищною радою може надаватись двічі на рік: до Великодніх свят та до Різдвяних свят одному і тому ж отримувачу із числа малозабезпечених, престарілих, непрацездатних, важкохворих громадян, ветеранів війни та праці, осіб з обмеженими фізичними можливостями, інших пільгових категорій населення, тощо.

Одноразова матеріальна допомога особам, зазначеним у п.2.1 даного Положення надається до днів державного відзначення подій, в яких вони приймали участь, до дня Матері, до Дня Молоді, Дня селища (села).

5. Для об'єктивного планування на початку кожного року в бюджеті громади головним розпорядником бюджетних коштів резервується сума коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги. Розмір обсягу резерву визначається рішенням селищної ради. При визначенні загальної суми на календарній рік враховується статистика надання загальної по громаді суми матеріальної допомоги за два попередніх роки. Головним розпорядником бюджетних коштів з надання допомоги визначити виконавчий комітет Гусятинської селищної ради.

5.1. Для визначення розміру матеріальної допомоги приймати розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений Законом України «Про державний бюджет України» на 1 січня відповідного бюджетного року. 

Максимальний розмір матеріальної допомоги не може перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

6. Розміри сум матеріальної допомоги за видами:

6.1.1. Знищення або пошкодження житла і майна пожежею або стихійним лихом (крім випадків знищення застрахованого майна):

- при знищенні або пошкодженні - до 15 прожиткових мінімумів.

6.1.2. Важка тривала хвороба або необхідність оперативного лікування:

- онкологічні захворювання до 10 прож. мінімумів;

- протезування (крім зубів) до 5 прож. мінімумів;

- хвороби опорно-рухової системи до 3 прож. мінімумів;

- хвороби загального захворювання до 3 прож. мінімумів.

6.1.3. Призов на військову службу за контрактом –  8 тис. грн.

6.1.4. На поховання людей не пенсійного віку, які на момент смерті не працювали – до 2  прож. мінімумів.

6.1.5. Складне фінансове становище при тривалій (більше 6 місяців) відсутності роботи з поважної причини (при наданні довідки про встановлення на облік з відділу зайнятості, тощо) – до 2 прож. мінімумів.

6.1.6. Відзначення учасників конкретних подій (воєн, катастроф та інше)- до 1,5 розміру прожиткового мінімуму.

6.1.7 Cім’ї загиблого при виконання обов'язків військової служби - до 20,5 прожиткових мінімумів

7. Матеріальна допомога надається, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за матеріальною допомогою, не перевищує 2-х прожиткових мінімумів на кожного члена сім’ї, відповідних для основних соціальних і демографічних груп населення, встановлений Законом України «Про державний бюджет України» на 1 січня відповідного бюджетного періоду.

Зазначені обмеження не застосовуються до виплати матеріальної допомоги при поступленні на військову службу за контрактом, виплат допомоги по відзначенню учасників конкретних історичних подій.

8. Підставою для відмови в наданні матеріальної допомоги є:

- відмова заявника від отримання матеріальної допомоги;

- надання неповного пакету документів;

- смерть заявника.

Громадяни, які звернулися за матеріальною допомогою, несуть відповідальність за достовірність наданих даних. Якщо сім’єю навмисно подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на матеріальну допомогу та на визначення її розміру, виплата призначення допомоги припиняється. У разі, якщо такі відомості виявлені після виплати заявнику матеріальної допомоги, заявник повинен повернути отримані кошти до бюджету громади.

9. З питання надання матеріальної допомоги громадянин може звернутися з особистою заявою до селищного голови.

10. Заявник повинен повідомляти про одержання допомог, компенсацій, пільг, субсидій тощо у натуральній та грошовій формі.

11. До заяви заявник повинен додати такі документи:

- копії паспорта;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- копія посвідчення, що підтверджує статус заявника (для пільгових категорій громадян);

- довідка з місця проживання про склад сім’ї;

- довідки про доходи всіх повнолітніх членів сім'ї, які прописані або проживають за даною адресою,  за останні шість місяців, що передують місяцю звернення.

На оперативне лікування, придбання дорогих медикаментів додатково надаються:

- виписка з історії хвороби (довідку або копію довідки медичної установи);

- рахунок на оплату витрат або висновок медичної установи  про необхідну суму витрат на зазначені цілі, які не здійснюються в комунальних закладах.

- висновок медичної установи про необхідне лікування або проведення операції;

- квитанції, чеки за проведене лікування (за умови звернення за матеріальною допомогою після проходження лікування).

Оплата за проведене лікування або проведенні операції здійснюється тільки в медичних закладах України. Якщо лікування було проведено за межами держави, оплата здійснюється тільки на підставі рішення про доцільність лікування за кордоном, яке приймається Комісією з питань направлення на лікування за кордон, згідно з ПКМУ від 08.12.1995 N991 «Про затвердження Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон».

Для надання матеріальної допомоги постраждалим від пожежі, стихійних лих тощо, додатково надаються копії наступних документів:

- акт про пожежу від інспекції пожежного нагляду;

- акт про наслідки стихійного лиха;

- документи про право власності на житло;

- інші документи (перелік встановлюється комісією при виникненні додаткових питань, які потребують уточнення).

Заявник має право надати інші документи, що підтверджують складну життєву ситуацію.

Надання матеріальної допомоги особам, які поступили на військову службу за контрактом, здійснюється на підставі документів Гусятинського районного військового комісаріату, які в повній мірі підтверджують такий факт.

Надання матеріальної допомоги по відзначенню учасників конкретних історичних подій здійснюється на підставі:

  • письмових звернень голів відповідних спілок;
  • письмових звернень районного військового комісара;
  • письмових звернень отримувачів допомоги;
  • рішень виконавчого комітету селищної ради;
  • розпоряджень селищного голови.

           До звернень додаються списки отримувачів допомоги з копіями особистих документів (посвідчення учасника, паспортні дані про місце реєстрації, ід.коди, карткові рахунки, тощо).

 До  документів, що  надає заявник, за  запитом  комісії  додаються:

- інформаційна  довідка  управління  соціального  захисту  населення  за місцем  мешкання  заявника  про  отримання  заявником  і  членами  його  сім'ї пільг, компенсацій, допоміг, субсидій  тощо  у  грошовому вигляді  у  разі, якщо  заявник, або  члени  його  сім'ї  зверталися  до  управління соціального  захисту;

- висновок державного чи комунального закладу охорони здоров’я   ради у межах своєї компетенції про відповідність необхідних витрат зазначеної цілі у частині придбання ліків, медикаментів і медичних засобів;

- акти виконаних робіт (проведеного лікування), виданих державними чи комунальними закладами охорони здоров’я;

- іншу інформацію, необхідну для розгляду питання про надання матеріальної допомоги за розсудом комісії від відповідних органів селищної ради та інших установ та організацій.

 12. Заява громадянина має бути оформлена відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян». Зразок заяви про надання матеріальної допомоги повинен бути розроблений комісією з розгляду звернень громадян про надання матеріальної допомоги .

13. У  разі  звернення  громадянина  з  питання  надання  матеріальної допомоги  в  селищну раду, комісія  розглядає  заяву, документи, що  додаються  до  заяви, при необхідності складає  акт  обстеження  матеріально-побутових  умов  заявника.

При складанні акту обстеження матеріально – побутових умов заявника можуть  залучатись  працівники  територіального  центру соціального  обслуговування (надання  соціальних  послуг) – у разі необхідності або працівники соціальних  служб  для  сім'ї, дітей  та молоді, а також  інші  спеціалісти, відповідно до резолюції керівника.

14. Отримані заяви громадян  направляються до комісій з розгляду звернень громадян про надання матеріальної допомоги для розгляду та прийняття рішення.

Комісія протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення передає на розгляд виконавчого комітету селищної ради заяву про надання матеріальної допомоги разом з документами, зазначеними у п.11 цього Положення, та свої пропозиції щодо вирішення порушеного у зверненні питання.

У разі позитивного вирішення комісією питання про надання матеріальної допомоги, комісією готується  проект рішення виконавчого комітету селищної ради. 

15. У разі, якщо до заяви надані не всі необхідні документи, комісія протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви надає відповідь заявнику, у якій обґрунтовується неможливість надання матеріальної допомоги у зв’язку з відсутністю передбачених цим Положенням документів з зазначенням вичерпного переліку відсутніх документів.

У разі прийняття рішення про надання матеріальної допомоги відповідальна особа і числа членів комісії повідомляє заявника письмово або у телефонному режимі чи в інший спосіб про направлення коштів одержувачу протягом 15 банківських днів у відділення банку.

16. Для повноцінного надання допомоги громадянам, які опинились у складних життєвих умовах, відповідь має містити пропозиції щодо звернення заявника у соціальні заклади, де спеціалістами може бути запропоновано заявнику надання інших видів допомог у вирішенні проблемних питань, у тому числі допомоги у працевлаштуванні.

17. Склад комісії по розгляду звернень громадян про надання матеріальної допомоги та положення про її повноваження, затверджуються розпорядженням селищного голови.

18. Відділ з питань бюджету та фінансів передбачає планові асигнування на наступний бюджетний період на підставі обґрунтованих розрахунків у межах наявного фінансового ресурсу.

Якщо запланований у поточному році резерв асигнувань вичерпано, відділ з питань бюджету та фінансів повідомляє про це комісію та готує доповідну записку про виділення додаткових асигнувань.

Остаточне прийняття рішення про надання матеріальної допомоги  комісією селищної ради можливе тільки після виділення додаткових асигнувань на зазначені цілі селищною радою. 

На підставі рішення комісії про необхідність надання матеріальної допомоги, відділ з питань фінансів та бюджету готує проект рішення селищної ради « Про виділення додаткових  коштів для надання матеріальної допомоги», до якого додає пояснювальну записку з інформацією кому, з якої причини і на які цілі виділяються кошти на матеріальну допомогу та копію рішення комісії по розгляду звернень громадян щодо надання матеріальної допомоги.

 

Коментарі (0)

    Гусятинська селищна рада © 2019 Всі права захищено.
    Розробка та просування сайтів zelios studio